Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013» και «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιώργος Βαρνάβα, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Σωτήρης Σαμψών Νεόφυτος Κωνσταντίνου
ανδρέας Μιχαηλίδης Γεώργιος Προκοπίου
Αριστοτέλης Μισός Νίκος Κουτσού
Κώστας Κώστα Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τις δύο υπό αναφορά προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 12 Σεπτεμβρίου 2013 και 16 Ιανουαρίου 2014. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, και εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας ήταν η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, έτσι ώστε να τροποποιηθεί η διάταξή του που προβλέπει τα προσόντα διορισμού προσώπου στη δημόσια υπηρεσία.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της εν λόγω πρότασης νόμου διαμορφώνεται η προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στην πιο πάνω διάταξη, σύμφωνα με την οποία για το διορισμό προσώπου στη δημόσια υπηρεσία απαιτείται πιστοποίηση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό, ύστερα από ιατρική εξέτασή του, ότι το πρόσωπο αυτό είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη θέση για την οποία είναι υποψήφιος, έτσι ώστε η εν λόγω πιστοποίηση να διενεργείται, έπειτα από παραπομπή του υποψηφίου από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας σε γενικό ή ειδικό κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό, όπως η εν λόγω επιτροπή θα αποφασίσει.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας ήταν η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, έτσι ώστε να διαμορφωθεί η διάταξή του που προβλέπει τα προσόντα διορισμού προσώπου ως εκπαιδευτικού λειτουργού.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες αυτής της πρότασης νόμου διαμορφώνεται η προϋπόθεση που περιλαμβάνεται στην πιο πάνω διάταξη, σύμφωνα με την οποία για το διορισμό προσώπου ως εκπαιδευτικού λειτουργού απαιτείται πιστοποίηση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό, ύστερα από ιατρική εξέτασή του, ότι το πρόσωπο αυτό είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη θέση για την οποία είναι υποψήφιος, έτσι ώστε η πιο πάνω αναφερόμενη πιστοποίηση να διενεργείται, έπειτα από σχετική παραπομπή του υποψηφίου από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας σε γενικό ή ειδικό κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό, όπως η εν λόγω επιτροπή θα αποφασίσει. Περαιτέρω, με την πρόταση νόμου προστίθεται πρόνοια στην εν λόγω διάταξη σύμφωνα με την οποία, επιπρόσθετα από τα καθοριζόμενα σε αυτήν προσόντα, να αποτελεί προϋπόθεση διορισμού προσώπου ως εκπαιδευτικού λειτουργού η εκπλήρωση της στρατιωτικής του υποχρέωσης ή η νόμιμη απαλλαγή του από αυτήν.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη για κατάθεση στη Βουλή από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας των δύο προτάσεων νόμου προέκυψε στα πλαίσια της συζήτησης άλλης πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Γιώργο Βαρνάβα, που τιτλοφορείται «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012», η οποία αποσκοπεί στην πάταξη του φαινομένου της φυγοστρατίας. Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της εν λόγω πρότασης νόμου προτείνεται η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, έτσι ώστε πρόσωπα τα οποία τυγχάνουν απαλλαγής από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας για λόγους ψυχικής υγείας να μη δύνανται να κατέχουν άδεια οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων ή άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου και επιπρόσθετα να μη δύνανται να διοριστούν στη δημόσια υπηρεσία, στην εκπαιδευτική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Περαιτέρω, με τις πρόνοιές της προβλέπεται ότι οι προτεινόμενοι με αυτήν περιορισμοί που τίθενται για τα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα θα αίρονται, κατόπιν γνωμάτευσης αρμόδιου ιατροσυμβουλίου ότι η υγεία τους έχει αποκατασταθεί και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκπληρώσει στη συνέχεια τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην Εθνική Φρουρά.

Σημειώνεται επίσης ότι, στα πλαίσια της συζήτησης της αμέσως πιο πάνω αναφερόμενης πρότασης νόμου από την επιτροπή, οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διαφώνησαν με τις προτεινόμενες σε αυτή ρυθμίσεις, γιατί, όπως υποστήριξαν, αυτές φαίνεται να μην είναι συμβατές με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Συναφώς, εισηγήθηκαν τη μη προώθηση για ψήφιση της εν λόγω πρότασης νόμου, αλλά την τροποποίηση των σχετικών με τις προτεινόμενες σ’ αυτή ρυθμίσεις οικείων νομοθεσιών, χωρίς όμως η στέρηση ή/και απώλεια των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές να συνδέονται με την υπηρεσία προσώπου στην Εθνική Φρουρά.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και τις θέσεις των αρμοδίων των διάφορων υπουργείων που παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής, ότι ορισμένες υφιστάμενες νομοθεσίες μπορούν να εξυπηρετήσουν τους στόχους της πρότασης νόμου για πάταξη του φαινομένου της φυγοστρατίας, χωρίς όμως να απαιτείται περαιτέρω τροποποίησή τους, αλλά μόνο η διασύνδεση των μηχανογραφημένων αρχείων των εμπλεκόμενων υπουργείων με τα Στρατολογικά Γραφεία της Εθνικής Φρουράς, προχώρησε στην κατάθεση στη Βουλή των δύο υπό συζήτηση προτάσεων νόμου, με τη συμπερίληψη σ’ αυτές προνοιών που εισηγήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες ότι θα βοηθήσουν στην πάταξη της φυγοστρατίας.

Εισάγοντας εκ μέρους της επιτροπής τις υπό συζήτηση προτάσεις νόμου, ο πρόεδρός της κ. Γιώργος Βαρνάβα δήλωσε πως οι πρόνοιές τους στοχεύουν στο να αποτελέσουν αντικίνητρο για τους στρατεύσιμους, οι οποίοι επικαλούνται ιατρικούς λόγους και απαλλάσσονται από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, ώστε να παταχθεί κατά το δυνατό το φαινόμενο της φυγοστρατίας, το οποίο τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε έξαρση.

Με τις προτεινόμενες στις προτάσεις νόμου ρυθμίσεις, όπως ανέφερε περαιτέρω ο πρόεδρος της επιτροπής, προβλέπεται ότι η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα παραπέμπουν, αντίστοιχα, πριν την πρόσληψη τους υποψηφίους για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία και τους υποψηφίους για διορισμό ως εκπαιδευτικούς λειτουργούς σε γενικό ή ειδικό ιατρικό λειτουργό, όπως θα αποφασίσουν οι εν λόγω επιτροπές, για να πιστοποιεί κατά πόσο οι υποψήφιοι για διορισμό είναι κατάλληλοι από πλευράς υγείας για τη θέση για την οποία είναι υποψήφιοι.

Στα πλαίσια της συζήτησης των δύο προτάσεων νόμου, οι εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων κυβερνητικών τμημάτων, παρ’ όλο που συμφώνησαν με τους στόχους και τις επιδιώξεις τους, υπέβαλαν τις πιο κάτω εισηγήσεις για τροποποίηση των κειμένων τους:

1. Τον περιορισμό της εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων μόνο στους υποψηφίους για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία και στους υποψηφίους για διορισμό στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία που έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις για λόγους υγείας, έτσι ώστε να αποφευχθούν πρακτικά προβλήματα και καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων για διορισμό.

2. Την προσθήκη αντίστοιχα σ’ αυτά πρόνοιας η οποία να τροποποιεί τη σχετική διάταξη των δύο υπό τροποποίηση βασικών νομοθεσιών που καθορίζει τα προσόντα διορισμού προσώπου στη δημόσια υπηρεσία ή στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία ως ακολούθως:

(α) Σε περίπτωση που πολίτης της Δημοκρατίας έχει απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους υγείας, το πρόσωπο αυτό θα παραπέμπεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ή από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αντίστοιχα, σε ιατροσυμβούλιο, το οποίο θα αποφαίνεται κατά πόσο είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη θέση στην οποία θα διοριστεί. Το εν λόγω ιατροσυμβούλιο θα διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και θα συγκροτείται από τρία μέλη, η ειδικότητα των οποίων θα καθορίζεται από αυτόν.

) Τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο πρόσωπα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ή στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αντίστοιχα, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, στο οποίο θα εμφαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές τους, ο τύπος και το περιεχόμενο των οποίων καθορίζονται από τον Υπουργό Άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε τις πιο πάνω εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους για τροποποίηση των κειμένων των υπό συζήτηση προτάσεων νόμου και διαμόρφωσε τα κείμενά τους σύμφωνα με τις πιο πάνω εισηγήσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση προτάσεων νόμου, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 201 και «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014», αντίστοιχα.

 

 

20 Ιανουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων