Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ταμείου Θήρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2013 και στις 9 και 16 Ιανουαρίου 2014. Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Ταμείου Θήρας και της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Θήρας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ και ΣΕΚ. Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ταμείου Θήρας Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία για το Ταμείο Θήρας:

1. Εισαγωγή σε αυτήν προνοιών με τις οποίες θεσμοθετείται ο τρόπος παραχώρησης χορηγίας στις κυνηγετικές οργανώσεις και στις κυνηγετικές ομοσπονδίες από το Ταμείο Θήρας.

2. Διαμόρφωση της διάταξής της που προβλέπει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του υπό αναφορά ταμείου που αποτελούν απαρτία, ώστε αυτός να μειωθεί από τέσσερα σε τρία μέλη, περιλαμβανομένου του προέδρου ή του προεδρεύοντος της εν λόγω επιτροπής.

3. Διαμόρφωση της διάταξής της σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας στελεχώνεται από το προσωπικό του Ταμείου Θήρας, ώστε να καθοριστεί ότι η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού θα γίνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης του υπό αναφορά ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμoυ.

4. Επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας στο εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους υπαλλήλους στη δημόσια υπηρεσία.

5. Διαμόρφωση των σχετικών διατάξεών της για σκοπούς νομοθετικής ρύθμισης της αλλαγής στη στολή και τα διακριτικά των θηροφυλάκων.

Στο στάδιο της συζήτησης του προτεινόμενου νόμου η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τους αρμοδίους για ποικίλα ζητήματα αναφορικά με τις πρόνοιές του. Ειδικότερα, η επιτροπή υπέβαλε ερωτήματα τα οποία αφορούσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τον τρόπο κατανομής της χορηγίας στις κυνηγετικές οργανώσεις και στις κυνηγετικές ομοσπονδίες.

2. Το κατά πόσο θα μπορούσε να είναι υποχρεωτική για όλους τους κυνηγούς η εγγραφή τους σε κυνηγετική οργάνωση.

3. Το κατά πόσο ασκείται έλεγχος στις κυνηγετικές οργανώσεις σε σχέση με το έργο τους προς όφελος της φύσης και το πώς διασφαλίζεται η συνέχιση του εν λόγω έργου.

4. Το κατά πόσο η προτεινόμενη νομοθεσία θα επιφέρει αύξηση των δαπανών του Ταμείου Θήρας και πώς ενδεχομένως θα αντιμετωπιστεί τυχόν έλλειμμα στον προϋπολογισμό του.

Ο προϊστάμενος του Ταμείου Θήρας, ενημερώνοντας την επιτροπή για τα πιο πάνω, δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με τον τρόπο παραχώρησης της χορηγίας στις κυνηγετικές οργανώσεις, ο κάτοχος άδειας κυνηγίου, όταν θα ανανεώνει την άδεια κυνηγίου του, θα μπορεί, εάν το επιθυμεί, να επιλέγει κάποια συγκεκριμένη κυνηγετική οργάνωση που είναι εγγεγραμμένη σε κυνηγετική ομοσπονδία και πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στον προτεινόμενο νόμο. Ακολούθως, το Ταμείο Θήρας θα δύναται να παραχωρεί χορηγία, η οποία θα ανέρχεται στο 2% επί των τελών ανανέωσης της άδειας κυνηγίου. Επίσης, αναφορικά με τον τρόπο παραχώρησης της χορηγίας στις κυνηγετικές ομοσπονδίες, το Ταμείο Θήρας θα δύναται να παραχωρεί στην κυνηγετική ομοσπονδία στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη κυνηγετική οργάνωση που επιλέχθηκε από τον κυνηγό χορηγία ισόποση με το 2% επί των τελών ανανέωσης της άδειας κυνηγίου. Το σύνολο του 4% που θα καταβάλλεται για τις χορηγίες θα αφαιρείται από το συνολικό ποσό των εισπράξεων από τα τέλη ανανέωσης των αδειών.

2. Στις περιπτώσεις που οι κυνηγοί δεν επιλέξουν κάποια οργάνωση οι εισπράξεις από τα τέλη ανανέωσης των αδειών κυνηγίου θα παραμένουν στο Ταμείο Θήρας.

3. Η νομοθετική ρύθμιση της υποχρεωτικής εγγραφής σε κυνηγετική οργάνωση και η οικονομική συνεισφορά σε αυτήν κρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο αντισυνταγματική και ως εκ τούτου η προτεινόμενη ρύθμιση για την εγγραφή και επιλογή οργάνωσης για παραχώρηση χορηγίας είναι δυνητική. Επίσης, παλαιότερα, όταν η χορηγία προς τις κυνηγετικές οργανώσεις και τις κυνηγετικές ομοσπονδίες παραχωρούνταν μέσω ποσού που ενέκρινε η Βουλή, προέκυψαν προβλήματα και, μετά από προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, η διαδικασία που ετηρείτο για την παραχώρησή της κρίθηκε παράνομη, γι’ αυτό και περιλήφθηκε στον προτεινόμενο νόμο ρύθμιση που προβλέπει την παραχώρηση χορηγίας, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται σ’ αυτόν. Για παράδειγμα, όσες οργανώσεις κρίνονται αδρανείς και χωρίς να ασκούν δραστηριότητες προς όφελος της πανίδας, δε θα μπορούν να λαμβάνουν χορηγία.

4. Όσον αφορά τον έλεγχο των δραστηριοτήτων και της συνεισφοράς των διάφορων οργανώσεων στη φύση, αυτός ασκείται από τους κατά τόπους αρμόδιους θηροφύλακες, οι οποίοι γνωρίζουν τις συγκεκριμένες περιοχές και συνεργάζονται με τις κοινοτικές αρχές.

5. Η αύξηση των δαπανών του Ταμείου Θήρας που συνεπάγεται η ψήφιση της προτεινόμενης νομοθεσίας θα αντιμετωπιστεί μέσω του περιορισμού των εξόδων του εν λόγω ταμείου, με τρόπο όμως που δε θα επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του.

Οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής εισηγήθηκαν μεταξύ άλλων στην επιτροπή την τροποποίηση του προτεινόμενου νόμου, έτσι ώστε κάθε κυνηγετική ομοσπονδία να αποτελείται είτε από τουλάχιστον εκατό κυνηγετικές οργανώσεις παγκύπρια είτε από τουλάχιστον είκοσι πέντε κυνηγετικές οργανώσεις ανά επαρχία, αντί από τουλάχιστον έξι κυνηγετικές οργανώσεις παγκύπρια, όπως προβλέπεται στον προτεινόμενο νόμο. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν όπως κάθε κυνηγετική οργάνωση δικαιούται χορηγία υποβάλλοντας στην αρμόδια αρχή ανάμεσα σε άλλα βεβαίωση που να αναφέρει ότι έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την ημερομηνία ίδρυσής της, αντί τουλάχιστον τρία χρόνια, όπως προβλέπεται στον προτεινόμενο νόμο.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και με τη σύμφωνη γνώμη των κυβερνητικών αρμόδιων, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Να υιοθετήσει τις πιο πάνω αναφερόμενες εισηγήσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής και να διαμορφώσει ανάλογα το κείμενο του προτεινόμενου νόμου, ώστε αφενός κάθε κυνηγετική ομοσπονδία να αποτελείται από τουλάχιστον εκατό κυνηγετικές οργανώσεις παγκύπρια και αφετέρου η σχετική βεβαίωση που υποβάλλεται για σκοπούς παραχώρησης χορηγίας σε οποιαδήποτε κυνηγετική οργάνωση να αναφέρει ότι έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την ημερομηνία ίδρυσής της.

2. Να επιφέρει στο κείμενο του προτεινόμενου νόμου επιπρόσθετες τροποποιήσεις, ώστε η βεβαίωση που θα απαιτείται από κυνηγετική οργάνωση ή κυνηγετική ομοσπονδία ότι αυτές συνεχίζουν να υφίστανται να υπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών των διοικητικών τους συμβουλίων, αντί από όλα τα μέλη αυτών, καθώς επίσης και νομοτεχνικές και άλλες διορθώσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ταμείου Θήρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 201.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσε ότι τάσσεται εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

21η  Ιανουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων