Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί της Ίδρυσης Ταμείου Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2014, τον πιο πάνω νόμο, τον οποίο ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 19 Δεκεμβρίου 2013, ο οποίος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Ο αναπεμφθείς νόμος κατατέθηκε στη Βουλή υπό μορφή πρότασης νόμου στις 12 Δεκεμβρίου 2013 από τους βουλευτές κ. Πρόδρομο Προδρόμου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Σταύρο Ευαγόρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Δημήτρη Συλλούρη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος και Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός του νόμου που ψηφίστηκε είναι η σύσταση ειδικού ταμείου με την επωνυμία Ταμείο Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή”, στο οποίο θα κατατίθενται έσοδα από έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, τα οποία θα εισπράττονται κατά τη διάρκεια του έτους 2014, καθώς και από οποιεσδήποτε εξοικονομήσεις και/ή περικοπές δημόσιων δαπανών ήθελε αποφασισθεί είτε από την εκτελεστική εξουσία είτε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το οικονομικό έτος 2014.

Τα κονδύλια αυτά θα διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό αναφορά νόμου, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και έγκριση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για σκοπούς ενίσχυσης προγραμμάτων στήριξης ανέργων και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Οι λόγοι της αναπομπής, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κατά την επανεξέταση του θέματος από την επιτροπή, αλλά και το περιεχόμενο της επιστολής του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2014, είναι οι ακόλουθοι:

1. Η δημοσιονομική πολιτική, σύμφωνα με τα άρθρα 165 έως 168 του συντάγματος, ασκείται από την εκτελεστική εξουσία μέσω προϋπολογισμού.

2. Με τον αναπεμφθέντα νόμο η Βουλή των Αντιπροσώπων (νομοθετική εξουσία) καθορίζει, κατά παράβαση των πιο πάνω άρθρων του συντάγματος, τον τρόπο διάθεσης χρηματικών πόρων που προέρχονται από εξοικονομήσεις και/ή περικοπές δημόσιων δαπανών και/ή εισφορές αγνώστου προελεύσεως, οι οποίοι, εάν ήθελε περικοπεί ή εξοικονομηθεί ή εισπραχθεί, κατατίθενται, σύμφωνα με το άρθρο 165 του συντάγματος, στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και διατίθενται, σύμφωνα με το άρθρο 167, κατά την απόλυτο κρίση της εκτελεστικής εξουσίας.

3. Με το άρθρο 4 του αναπεμφθέντος νόμου παραβιάζεται το άρθρο 168 του συντάγματος, καθότι επιβάλλονται πληρωμές στο ιδρυόμενο ταμείο διά νομοθετικής διάταξης.

4. Στο κυπριακό σύνταγμα το πεδίο λειτουργίας των τριών πολιτειακών εξουσιών διαχωρίζεται αυστηρά και δεν μπορεί να αναληφθεί ή να ασκηθεί αρμοδιότητα από οποιαδήποτε από τις τρεις εξουσίες που δεν αποδίδεται σε αυτήν από το σύνταγμα ή δεν εμπίπτει στο πεδίο της λειτουργίας της λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών της.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, ο Υπουργός Οικονομικών, αναγνωρίζοντας κατ’ αρχήν τη θετική πρόθεση της Βουλής, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη λειτουργία του υπό αναφορά ταμείου τόσο από πρακτικής όσο και πολιτικής άποψης, καθότι, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, με τον αναπεμφθέντα νόμο επιχειρείται η άσκηση δύο παράλληλων δομών κοινωνικής πολιτικής.

Όπως σχετικά ανέφερε, η στήριξη των ανέργων και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων γίνεται μέσα από την κοινωνική πολιτική που εφαρμόζει το ίδιο το κράτος, η οποία αντικατοπτρίζεται στον εκάστοτε κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, προωθείται από την κυβέρνηση εντός του τρέχοντος έτους μια νέα κοινωνική προσέγγιση σε σχέση με την ανάγκη στήριξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού μέσω της υλοποίησης της πολιτικής για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), η οποία αναμένεται να αποτελέσει και το εργαλείο για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Συναφώς, οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης αυτών των ομάδων θα ήταν ορθότερο, κατά την κρίση του, να προέλθει μέσω της αύξησης των σχετικών κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού και όχι με τον παράλληλο τρόπο με τον οποίο επιχειρείται η σύσταση ειδικού ταμείου, όπως σχετικά προβλέπεται στον αναπεμφθέντα νόμο.

Περαιτέρω, ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι θεωρεί πως οποιαδήποτε έσοδα του κράτους πρέπει να κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, όπως σχετικά προβλέπεται στο σύνταγμα, και ότι περαιτέρω πρέπει, σε συνεργασία με τη Βουλή, να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι σκοποί και ο τρόπος λειτουργίας/διαχείρισης και προικοδότησης ενός τέτοιου ταμείου.

Τα μέλη της επιτροπής από την πλευρά τους, ενώ αποδέχτηκαν την ύπαρξη των συνταγματικών κωλυμάτων που δημιουργούνται με τον αναπεμφθέντα νόμο, δήλωσαν ότι εμμένουν στην ανάγκη δημιουργίας ενός προσωρινού επικουρικού ταμείου στήριξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού οι οποίες δυσπραγούν λόγω των επικρατουσών οικονομικών συνθηκών.

Το ταμείο αυτό μπορεί να προικοδοτηθεί είτε μέσω εξοικονομήσεων δημόσιων δαπανών είτε μέσω επιβολής πρόσθετων φορολογιών και με την κατάθεση ακολούθως του αναγκαίου συμπληρωματικού προϋπολογισμού, στον οποίο να ενσωματώνονται οι εξοικονομήσεις ή τα πρόσθετα έσοδα.

Τα μέλη της επιτροπής συμφώνησαν περαιτέρω ότι, στη βάση των συνταγματικών επιταγών, την ευθύνη διαχείρισης ενός τέτοιου ταμείου πρέπει να έχει η εκτελεστική εξουσία.

Συναφώς, τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι, σε συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία, πρέπει να εξευρεθεί νομοτεχνικά αποδεκτός τρόπος με τον οποίο να υπερπηδηθούν οποιαδήποτε συνταγματικά κωλύματα σε σχέση με τη θεσμοθέτηση του υπό αναφορά ταμείου, με απώτερο στόχο τη στήριξη των κοινωνικών ομάδων που δυσπραγούν.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της αναπομπής κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

14 Ιανουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων