Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2014. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των εταιρειών Λεωφορεία Λάρνακος ΖΗΝΩΝΑΣ Λτδ και ΜΕ Λεωφορεία Αμμοχώστου Λτδ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων, της Ομοσπονδίας Τουριστικών Λεωφορείων Κύπρου, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Προσφυγικών Λεωφορείων, της ΠΟΒΕΚ, της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Οι εταιρείες Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας Λτδ” (ΟΣΕΛ), “Εταιρεία Μεταφοράς Επαρχίας Λεμεσού Λτδ” (ΕΜΕΛ), Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου Λτδ (ΟΣΥΠΑ), “ΛΛΛΑ Υπεραστικά Λεωφορεία Λτδκαι Εταιρεία Αστικών Λεωφορείων Λεμεσού Λτδ” (ΕΑΛ Λεμεσού), καθώς και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 181/2011, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2006/2004.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με αυτό προτείνεται η υιοθέτηση των πιο κάτω εφαρμοστικών μέτρων:

1. Ο καθορισμός του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ως αρμόδιου κυπριακού εθνικού φορέα ελέγχου εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 181/2011 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

2. Η δυνατότητα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών να ασκεί έλεγχο αναφορικά με την υπό των μεταφορέων τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεών τους και να επιβάλλει διοικητικές ποινές σε περίπτωση παράβασης των εν λόγω υποχρεώσεων.

3. Η δυνατότητα της αρμόδιας αρχής (Υπουργoύ Συγκοινωνιών και Έργων) να επιβάλλει κυρώσεις σε πωλητές εισιτηρίων ταξιδιωτικών γραφείων και φορέων διαχείρισης των τερματικών σταθμών λεωφορείων, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον κοινοτικό κανονισμό.

4. Η δυνατότητα των επιβατών που έχουν υποβάλει καταγγελία σε ανάδοχο φορέα για παραβίαση των διατάξεων του ευρωπαϊκού κανονισμού και δεν έχουν ικανοποιηθεί από το χειρισμό της καταγγελίας τους να υποβάλλουν καταγγελία στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών (αναθέτουσα αρχή), το οποίο οφείλει να τη διερευνήσει και να απαντήσει στους επιβάτες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ο Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 181/2011 ουσιαστικά κατοχυρώνει τα δικαιώματα των επιβατών των λεωφορείων σε τακτικές και έκτακτες γραμμές, ως επί το πλείστον για διαδρομές άνω των 250 χμ.

Ειδικότερα, ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει κανόνες αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των επιβατών.

2. Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ατυχημάτων.

3. Την αποφυγή διακρίσεων και την υποχρεωτική παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

4. Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ματαίωσης της προγραμματισμένης διαδρομής ή καθυστέρησής της.

5. Την επαρκή και εύκολα προσιτή πληροφόρηση όλων των επιβατών τόσο πριν από το ταξίδι τους όσο και κατά τη διάρκειά του.

6. Τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και τους γενικούς κανόνες επιβολής της νομοθεσίας.

Ωστόσο, ορισμένες διατάξεις του κανονισμού, που αφορούν κυρίως τα κόμιστρα και τους άλλους όρους σύμβασης για μη διάκριση λόγω εθνικότητας, τα δικαιώματα μεταφοράς των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, την αποζημίωση για αναπηρικά αμαξίδια και λοιπό εξοπλισμό μετακίνησης, καθώς επίσης και τους γενικούς κανόνες ενημέρωσης των επιβατών για τα δικαιώματά τους και τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας, ισχύουν και σε σχέση με διαδρομές κάτω των 250 χμ.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, την τελευταία απασχόλησε ο μη καθορισμός στο νομοσχέδιο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η αναθέτουσα αρχή οφείλει να διερευνήσει και να απαντήσει επί των καταγγελιών που υποβάλλουν οι επιβάτες. Εισήγηση των μελών της για τρίμηνη προθεσμία έγινε δεκτή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι θα έχουν υποβληθεί στην αναθέτουσα αρχή όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, προτάθηκε από την επιτροπή τροποποίηση της σχετικής διάταξης του νομοσχεδίου για ενσωμάτωση σε αυτήν της πιο πάνω εισήγησης.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των διατάξεων του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

14 Ιανουαρίου 2014

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων