Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €43.228.270 και η χρήση τους για υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους η πρόνοια που περιλήφθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 κατέστη ανεπαρκής.

Με τον προτεινόμενο συμπληρωματικό προϋπολογισμό σκοπείται επίσης η μεταφορά κονδυλίων από άρθρα του προϋπολογισμού στα οποία έχει προκύψει εξοικονόμηση σε άλλα άρθρα για τα οποία έχουν παρουσιαστεί αυξημένες ανάγκες. Ειδικότερα, με τον υπό αναφορά συμπληρωματικό προϋπολογισμό προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Μεταφορά πιστώσεων ύψους €3 εκατομ. από το άρθρο 03782 Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης στο άρθρο 03781 Εθνική Φρουρά για κάλυψη του κόστους λειτουργίας της Εθνικής Φρουράς.

2. Μείωση της πρόνοιας για Αγορά Ύδατος κατά €6,7 εκατομ. και η μεταφορά αντίστοιχων κονδυλίων ύψους €2,7 εκατομ. για κάλυψη αποζημιώσεων γεωργών για ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το έτος 2010, καθώς και €4 εκατομ. που αφορούν επιδοτήσεις στον τομέα της κτηνοτροφίας σε σχέση με συγχρηματοδοτούμενα μέτρα στήριξης των γεωργών.

3. Διάθεση πιστώσεων ύψους €30,1 εκατομ. για διευθέτηση των λογαριασμών προκαταβολών που έχουν δοθεί για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και του εγκριμένου σχεδίου από την αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αποζημίωση λόγω υπερπτήσεων των αεροπλάνων των Κυπριακών Αερογραμμών παρακάμπτοντας τον εναέριο χώρο της τουρκικής επικράτειας. Για τη συνολική διευθέτηση των υπό αναφορά προκαταβολών πέραν του ποσού των €30,1 εκατομ. θα καταβληθεί και πρόσθετο ποσό ύψους €10 εκατομ. από τις υφιστάμενες πιστώσεις του κονδυλίου 04323 Έκτακτες Χορηγίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά συμπληρωματικό προϋπολογισμό, οι πιστώσεις που αφορούν την κάλυψη των κρατικών ενισχύσεων που έχουν παραχωρηθεί στις Κυπριακές Αερογραμμές μέσω της έκδοσης προκαταβολών, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του δημοσιονομικού ισοζυγίου της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013. Ως εκ τούτου, η έγκριση αυξημένων πιστώσεων για διευθέτηση των προκαταβολών αυτών δε θα επηρεάσει περαιτέρω το ύψος του δημοσιονομικού ισοζυγίου.

4. Κρατική αρωγή εφημεριακού κλήρου, ύψους €0,95 εκατομ., λόγω της μη υλοποίησης και μετέπειτα της αναστολής της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 20 Αυγούστου 2013 για περιορισμό της κρατικής αρωγής του εφημεριακού κλήρου.

5. Διάθεση ποσού ύψους €0,98 εκατομ. για τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής, η οποία βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξής της και συναφώς δεν είχαν περιληφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στο σχετικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

6. Μείωση της εγκεκριμένης πρόνοιας και μεταφορά πιστώσεων €5 εκατομ. στο σχετικό άρθρο του προϋπολογισμού του 2013 για κάλυψη της δαπάνης για την απρόσκοπτη συνέχιση του σχεδίου παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο.

7. Διάθεση ποσού ύψους €7,2 εκατομ. για αποπληρωμή του δανείου του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο συνάφθηκε με την Depha Investment Bank Ltd.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι εν λόγω πιστώσεις αποτελούν χρηματοοικονομική συναλλαγή και ως εκ τούτου δεν επιφέρουν οποιαδήποτε επίπτωση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο. Η εν λόγω συναλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του δημόσιου χρέους με ανάλογη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων του κράτους.

8. Διάθεση ποσού ύψους €4 εκατομ. για κάλυψη της δαπάνης αναλώσιμων και άλλων ιατρικών προμηθειών που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομειακά εργαστήρια και στο Κέντρο Αίματος.

9. Παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €5 εκατομ. για κάλυψη της αυξημένης ανάγκης για την απρόσκοπτη συνέχιση του σχεδίου παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι εν λόγω πιστώσεις αφορούν τακτικές δαπάνες ύψους €42.250.000 και αναπτυξιακές δαπάνες ύψους €978.270.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

10 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων