Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) και του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ). Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) και ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί επαναφορά προγενέστερης και ευνοϊκότερης πρόνοιας της νομοθεσίας αυτής αναφορικά με την υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου τουρισμού και ταξιδίων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται η μείωση του ποσού που απαιτείται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου τουρισμού και ταξιδίων από €30.000 που ισχύει σήμερα με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία στις €15.000.

Επιπρόσθετα, με τον προτεινόμενο νόμο εισάγονται νομοθετικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες το ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταβληθεί στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας γραφείου τουρισμού και ταξιδίων, ένεκα της μη συμπλήρωσης ή επανακατάθεσης της εγγύησης, ορίζεται στις €40.000. Σημειώνεται ότι, με βάση τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, το αντίστοιχο ποσό που θα έπρεπε να καταβληθεί στην περίπτωση ανάκλησης της εν λόγω άδειας για τους πιο πάνω λόγους ανερχόταν στις £24.000 ή στις £48.000 (λίρες Κύπρου) ανάλογα με την περίπτωση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι πιο πάνω ρυθμίσεις έχουν ως στόχο την απάμβλυνση των σοβαρών προβλημάτων βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν τα γραφεία τουρισμού και ταξιδίων, τα οποία προέκυψαν κυρίως λόγω των τραπεζικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί, καθώς και των γενικότερων προβλημάτων που μαστίζουν την κυπριακή οικονομία.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε σχετική πρόνοιά του αναφορικά με την υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου τουρισμού και ταξιδίων. Η εν λόγω πρόνοια, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό εξέταση νομοσχέδιο, προβλέπει μείωση του ποσού της εγγύησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γραφείων τουρισμού και ταξιδίων από €30.000 σε €15.000, ενώ σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο η ίδια πρόνοια προβλέπει μείωση του ποσού της εγγύησης στις €20.000. Παράλληλα, το κείμενο του υπό αναφορά νόμου δεν καθιστά σαφές ποιο από τα δύο ποσά αποτελεί το προτεινόμενο ποσό εγγύησης, αφού στη σχετική του πρόνοια αναγράφονται και τα δύο.

Για σκοπούς διευκρίνισης του πιο πάνω θέματος κατατέθηκε εκ μέρους του ΚΟΤ σχετικό σημείωμα στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Με βάση τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων απαιτείται να προηγηθεί κατάθεση από τον επιχειρηματία εγγύησης ύψους €30.000. Η εγγύηση αυτή κατατίθεται από τα ταξιδιωτικά γραφεία στον ΚΟΤ και χρησιμεύει αποκλειστικά στην ικανοποίηση απαιτήσεων που προκύπτουν από τουριστικές συναλλαγές τους με άλλες επιχειρήσεις.

2. Ο ACTA ζήτησε όπως επαναπροσδιορισθεί το ύψος της εγγυητικής που καταθέτουν στον ΚΟΤ τα τουριστικά γραφεία από €30.000 σε €20.000, καθότι πολλά από τα μέλη τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με τη ρευστότητα της επιχείρησής τους λόγω της οικονομικής κρίσης και των πολλαπλών τραπεζικών περιοριστικών μέτρων. Δεδομένων των πιο πάνω και μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, ετοιμάστηκε σχετική εισήγηση προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την οποία γίνεται εισήγηση η εγγύηση που κατατίθεται από τα γραφεία τουρισμού και ταξιδίων να μειωθεί από €30.000 σε €20.000.

3. Ο προτεινόμενος νόμος, αφού πρώτα έτυχε της νενομισμένης νομοτεχνικής επεξεργασίας υποβλήθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο Υπουργικό Συμβούλιο για σχετική έγκριση, όπου και αποφασίστηκε τελικά μείωση του προτεινόμενου ποσού της εγγύησης από €20.000 σε €15.000.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί του προτεινόμενου νόμου κατά την συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

10 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων