Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 9 Δεκεμβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρίαση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να απαγορεύεται η πλήρωση με οποιοδήποτε τρόπο κάθε κενής θέσης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για το έτος 2014.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο πλήρωση κάθε θέσης πρώτου διορισμού, καθώς και πρώτου διορισμού και προαγωγής στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα η οποία προβλέπεται σε οποιοδήποτε νόμο ή σε οποιοδήποτε εγκριθέντα αρμοδίως ετήσιο προϋπολογισμό αναφορικά με αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, και η οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου ήταν κενή ή επρόκειτο να κενωθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2013.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, δεδομένου ότι η οικονομική κρίση και οι έκτακτες δημοσιονομικές συνθήκες, λόγω των οποίων ψηφίστηκε ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2013 [Ν.21(Ι)/2013], εξακολουθούν να ισχύουν, επιβάλλεται όπως η απαγόρευση πλήρωσης κάθε κενής θέσης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα συνεχιστεί και για το έτος 2014.

Περαιτέρω, με βάση πρόνοιες του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την καθολική αυτή απαγόρευση την οποία οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αξιοποιήσουν σε περίπτωση που οι ανάγκες το επιβάλλουν.

Σημειώνεται ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται και συμμόρφωση με την υποχρέωση του Μνημονίου Συναντίληψης που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία με την τρόικα για μείωση κατά 4 500 του αριθμού των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα την περίοδο 2012-2016 μέσω της παγοποίησης των προσλήψεων νέου προσωπικού στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σημείωσε ότι για το έτος 2014 κρίθηκε σκόπιμο όπως η απαγόρευση πλήρωσης θέσεων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ρυθμιστεί με νομοσχέδιο αντί με πρόταση νόμου, όπως είχε γίνει για το έτος 2013.

Σημειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του θέματος η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι το νομοσχέδιο πρέπει να τύχει μιας περαιτέρω τροποποίησης νομοτεχνικής φύσεως. Ειδικότερα, πρέπει να περιληφθεί και τροποποίηση του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου η οποία να προβλέπει την αντικατάσταση του αριθμού “2013” με τον αριθμό “2014”. Για το θέμα απέστειλε και σχετική επιστολή, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2013.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ ανέφερε ότι η συντεχνία δε φέρει ένσταση στην έγκριση του νομοσχεδίου και σημείωσε ότι το μέτρο αυτό ήδη επέφερε μείωση κατά 2 000 του προσωπικού στο δημόσιο τομέα.

Όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, οι αποχωρήσεις προσωπικού στο δημόσιο τομέα γίνονται αστόχευτα, με αποτέλεσμα κάποια τμήματα/υπηρεσίες να έχουν πλεονάζον προσωπικό και κάποια άλλα να υπολειτουργούν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

  

 

 

10 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων