Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πάμπος Παπαγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Χριστάκης Τζιοβάνης Νίκος Κουτσού
Λευτέρης Χριστοφόρου Ζαχαρίας Κουλίας
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 11 Δεκεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της μελέτης των νομοσχεδίων και των κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων, εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των Επαρχιακών Διοικήσεων, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) και της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων. Το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για την παροχή στεγαστικής βοήθειας σε εκτοπισθέντες, παθόντες και άλλα πρόσωπα, έτσι ώστε να παρέχεται στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες η δυνατότητα συμμετοχής στα στεγαστικά σχέδια για εκτοπισθέντες, που αφορούν την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για την αγορά κατοικίας/διαμερίσματος ή/και την ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το πιο πάνω νομοσχέδιο, γίνεται πρόβλεψη για τα ακόλουθα:

1. Τροποποιείται το άρθρο 2 του βασικού νόμου με τη διαγραφή του ορισμού εκτοπισθείς εκ μητρογονίας”.

2. Αντικαθίσταται το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου από νέο εδάφιο (2), το οποίο καθορίζει ότι κάθε δικαιούχος στεγαστικής βοήθειας πρέπει να είναι μόνιμα εγκατεστημένος στη Δημοκρατία και να πληρεί τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο νόμο.

3. Διαγράφεται το εδάφιο (3) του άρθρου 7 του βασικού νόμου.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, έτσι ώστε να παρέχεται στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες η δυνατότητα συμμετοχής στα στεγαστικά σχέδια του κράτους που τους αφορούν.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το πιο πάνω νομοσχέδιο, γίνεται πρόβλεψη για αντικατάσταση του άρθρου 119 του βασικού νόμου με νέο άρθρο 119, το οποίο καθορίζει ότι εκτοπισθείς είναι όποιος:

1. η μόνιμή του κατοικία βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές και κατέστη απροσπέλαστη,

2. η μόνιμή του κατοικία βρίσκεται στη Νεκρή Ζώνη, η οποία ελέγχεται από την Ειρηνευτική Δύναμη των Η.Ε., ή εκκενώθηκε και διατέθηκε για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς,

3. η συνήθης του διαμονή πριν και μέχρι την εισβολή ήταν στις ελεύθερες περιοχές λόγω του επαγγέλματός του, αλλά η κατοικία και η ακίνητη ιδιοκτησία του βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές και κατέστησαν απροσπέλαστες ή βρίσκονται στη Νεκρή Ζώνη, η οποία ελέγχεται από την Ειρηνευτική Δύναμη των Η.Ε., ή εκκενώθηκαν και διατέθηκαν για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς,

4. η προσωρινή του διαμονή πριν και μέχρι την εισβολή ήταν στο εξωτερικό και, εφόσον δεν ήταν μετανάστης, η κατοικία του και η ακίνητη ιδιοκτησία του ήταν στις κατεχόμενες περιοχές και κατέστησαν απροσπέλαστες ή βρίσκονται στη Νεκρή Ζώνη, η οποία ελέγχεται από την Ειρηνευτική Δύναμη των Η.Ε., ή εκκενώθηκαν και διατέθηκαν για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς,

5. ο πατέρας του είναι εκτοπισθείς και θεωρείται ότι έχει τη μόνιμη κατοικία του στις κατεχόμενες περιοχές στο ίδιο μέρος από το οποίο προέρχεται ο πατέρας του,

6. η μητέρα του είναι εκτοπισθείσα και θεωρείται ότι έχει τη μόνιμη κατοικία του στις κατεχόμενες περιοχές στο ίδιο μέρος από το οποίο προέρχεται η μητέρα του, αποκλειστικά για σκοπούς οποιασδήποτε κρατικής παροχής ή άλλου ωφελήματος που παραχωρείται σε εκτοπισθέντες, χωρίς ο τόπος καταγωγής του να συνδέεται με οποιαδήποτε εκλογικά δικαιώματα ή εκλογική διαδικασία.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού περί Ενοικιοστασίου Νόμου, έτσι ώστε να παρέχεται στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες η δυνατότητα συμμετοχής στο σχέδιο επιδότησης ενοικίου του κράτους που τους αφορά.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο γίνεται πρόβλεψη για τροποποίηση του άρθρου 17 του βασικού νόμου ως ακολούθως:

1. Με την αντικατάσταση των όρων και των ορισμών τους:

α. εκτοπισθείς έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο από τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως 2013 και περιλαμβάνει εκτοπισθέντα που φοιτά σε αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία και ο οποίος ενοικιάζει στη Δημοκρατία,

β. παθών έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμους του 1988 έως 2005 και περιλαμβάνει παθόντα που φοιτά σε αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία και ο οποίος ενοικιάζει στη Δημοκρατία.

2. Με την ένθεση, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του νέου όρου και του ορισμού του:

τουρκόπληκτος έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα Νόμους του 2005 έως 2011 και περιλαμβάνει τουρκόπληκτο που φοιτά σε αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία και ο οποίος ενοικιάζει κατοικία στη Δημοκρατία.

Σκοπός των κανονισμών του επισυνημμένου παραρτήματος είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για την παροχή επιδομάτων σε εκτοπισθέντες και παθόντες, που εκδίδονται με βάση τον περί Ενοικιοστασίου Νόμο, με στόχο την παροχή δυνατότητας συμμετοχής εκτοπισθέντων εκ μητρογονίας στο στεγαστικό σχέδιο επιδότησης ενοικίου.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τους πιο πάνω κανονισμούς, γίνεται πρόβλεψη για αντικατάσταση του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών με νέο Κανονισμό 2, ο οποίος προνοεί ότι καταβάλλεται επίδομα ενοικίου για τα ενοίκια που καταβάλλονται από εκτοπισθέντες, παθόντες και τουρκοπλήκτους για κατοικίες δυνάμει ενοικίασης από ή εκ μέρους τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία συμπλήρωσης της εν λόγω κατοικίας, νοουμένου ότι ο αιτητής δεν πρέπει ο ίδιος ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του που διαμένει μαζί του να είναι ο ιδιοκτήτης ή να κατέχει άλλη κατοικία.

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του επιδόματος ενοικίου προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο καθαρό εισόδημα της οικογένειας του αιτητή, με εκπτώσεις που ορίζονται για το σύνολο των εξαρτώμενων τέκνων, περιλαμβανομένων των τέκνων που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά και φοιτητών ηλικίας μέχρι 23 ετών για θήλυ τέκνο και 25 ετών για άρρεν τέκνο, και ο αριθμός των μελών της οικογένειας, μη περιλαμβανομένων φοιτητών που έχουν εξασφαλίσει ξεχωριστό επίδομα ενοικίου ως φοιτητές.

2. Όσον αφορά έγγαμους φοιτητές, λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση της οικογένειας του φοιτητή, καθώς και το εισόδημά της.

3. Όσον αφορά άγαμο φοιτητή, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα των γονέων του φοιτητή.

4. Επίδομα ενοικίου παρέχεται μόνο για την περίοδο φοίτησης που προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή.

5. Σε περίπτωση συγκατοίκησης αριθμού δικαιούχων που δεν αποτελούν οικογένεια σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, παραχωρείται επίδομα ενοικίου ίσο με το μέγιστο ποσό που αντιστοιχεί σε οικογένεια ίδιου μεγέθους, κατανεμημένο ισόποσα στους συγκατοικούντες δικαιούχους.

6. Οι οικογένειες διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους και το εισόδημά τους.

7. Σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλεται επίδομα υψηλότερο του πραγματικά καταβαλλόμενου ενοικίου.

8. Δημόσιοι υπάλληλοι στους οποίους παρέχεται επίδομα, με βάση τους πιο πάνω κανονισμούς, δε δικαιούνται επίδομα από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, λόγω της ιδιότητάς τους ως δημόσιοι υπάλληλοι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τα υπό αναφορά νομοσχέδια και τους κανονισμούς, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα πιο πάνω στις 6 Νοεμβρίου 2013 και στη συνέχεια αποστάλθηκαν για κατάθεση και ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 28 Νοεμβρίου 2013. Τα πιο πάνω κείμενα υλοποιούν σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για αναγνώριση του δικαιώματος συμμετοχής των εκ μητρογονίας εκτοπισθέντων σε ορισμένα στεγαστικά σχέδια.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη, ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων δήλωσε ότι με την τροποποίηση των σχετικών νομοθεσιών οι εκτοπισθέντες εκ μητρογονίας θα καταστεί δυνατό να συμμετέχουν στα ισχύοντα στεγαστικά σχέδια που αφορούν την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για την αγορά κατοικίας/διαμερίσματος και την ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, καθώς και στο Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος εκπρόσωπος, τοποθετούμενος αναφορικά με το αίτημα που ηγέρθη από την Κίνηση Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων για τα εκλογικά δικαιώματα των εκ μητρογονίας προσφύγων και την ευχέρεια να ψηφίζουν στον τόπο καταγωγής της μητέρας τους, αφού πλέον με την ψήφιση των προτεινόμενων νομοθεσιών θα κατέχουν την προσφυγική ταυτότητα, δήλωσε ότι το αίτημα αυτό έτυχε διαλόγου με την εν λόγω οργάνωση, απορρίφθηκε από την κυβέρνηση και η οργάνωση το είχε αποδεχθεί. Συνεπώς, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος, δεν αντιλαμβάνεται γιατί τίθεται εκ νέου το αίτημα αυτό από την Κίνηση Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, παρακάλεσε τα μέλη της επιτροπής όπως τα προτεινόμενα νομοθετήματα ψηφιστούν σύντομα, έτσι ώστε οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες να απολαύουν των ωφελημάτων που τους παρέχουν αυτά.

Η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, εκπροσωπώντας και τις επαρχιακές διοικήσεις, δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων και των κανονισμών.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι το ζήτημα του εκλογικού δικαιώματος είναι ζήτημα πολιτικής και δεν είναι η ίδια αρμόδια να απαντήσει επ’ αυτού, συμπληρώνοντας ότι τα νομοσχέδια και οι κανονισμοί που έχουν ενώπιόν τους τα μέλη της επιτροπής έχουν τύχει νομοτεχνικού ελέγχου και μπορούν να προωθηθούν προς ψήφιση από την ολομέλεια του σώματος.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΠ δήλωσε ότι τα προτεινόμενα νομοθετήματα και οι κανονισμοί αποτελούν προηγούμενη εξαγγελία της κυβέρνησης, γι αυτό και τα χαιρετίζουν, ευελπιστώντας στην τάχιστη ψήφισή τους από την ολομέλεια της Βουλής. Όσον αφορά το ζήτημα των εκλογικών δικαιωμάτων των εκ μητρογονίας προσφύγων, δήλωσε πως και αυτό μελλοντικά πρέπει να ρυθμιστεί σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, για να έχουν επιτέλους όλοι οι πρόσφυγες ίσα δικαιώματα.

Η εκπρόσωπος της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων δήλωσε ότι χαιρετίζει τους προτεινόμενους νόμους και κανονισμούς, οι οποίοι αποτελούν προϊόν αγώνων και επίμονης διεκδίκησης των δικαιωμάτων της οργάνωσής τους εδώ και οκτώ χρόνια, καθώς και πολλαπλών συναντήσεων με τον Υπουργό Εσωτερικών. Τέλος, η ίδια εκπρόσωπος εισηγήθηκε το ζήτημα των εκλογικών δικαιωμάτων των εκ μητρογονίας προσφύγων, το οποίο τέθηκε, να μην αποτελέσει εμπόδιο τώρα και συνεπώς τα νομοσχέδια να ψηφιστούν άμεσα σε νόμους και να εγκριθούν οι σχετικοί κανονισμοί από την ολομέλεια του σώματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων και κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων την ψήφισή των νομοσχεδίων σε νόμους και την έγκριση των κανονισμών όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του τρίτου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

 

 

11 Δεκεμβρίου 2013

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων