Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, αναπλ. πρόεδρος Δημήτρης Συλλούρης
Γιώργος Λουκαΐδης Μη μέλη της επιτροπής:
Αδάμος Αδάμου Γιώργος Περδίκης
Σοφοκλής Φυττής Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Νοεμβρίου 2013 και στις 6 Δεκεμβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και ο Ελληνοκύπριος Διαπραγματευτής για το Κυπριακό.

Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, είναι η νομοθετική ρύθμιση του διορισμού Διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής κοινότητας για το Κυπριακό, ο οποίος θα ενεργεί εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας στις συνομιλίες που διεξάγονται στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, χωρίς να ασκεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες, έτσι ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα η αποστολή του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του με αρ. 75.594, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2013, αποφάσισε μεταξύ άλλων την παραχώρηση στον πρέσβη κ. Ανδρέα Δ. Μαυρογιάννη άδειας άνευ απολαβών για λόγους δημόσιου συμφέροντος, διάρκειας δύο χρόνων, αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου 2013, ώστε να μπορεί να τεθεί στη διάθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας για διορισμό του ως του Ελληνοκυπρίου Διαπραγματευτή και την παροχή σε αυτόν των μισθολογικών ωφελημάτων της θέσης του γενικού διευθυντή, καθώς και την παραχώρηση αυτοκινήτου, τηλεφώνου και ασφάλειας με τρόπο ανάλογο προς τον τρόπο παραχώρησης των πιο πάνω στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, για σκοπούς νομοθετικής ρύθμισης όλων των θεμάτων που προκύπτουν από το διορισμό του κ. Μαυρογιάννη ως του Ελληνοκυπρίου Διαπραγματευτή ετοιμάστηκε το υπό εξέταση νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο Διαπραγματευτής διορίζεται με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας και τίθεται καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού του εκτός της ιεραρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, απαλλάσσεται πλήρως από τα καθήκοντά του και αποστερείται των εξουσιών του ως δημόσιου υπαλλήλου, δε λαμβάνει μισθό ως δημόσιος υπάλληλος και δεν απολαύει οποιωνδήποτε ωφελημάτων απορρέουν από την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου εκτός από το δικαίωμα συνυπολογισμού των απολαβών του ως Διαπραγματευτή στις συντάξιμες απολαβές του ως δημόσιου υπαλλήλου.

2. Οι αρμοδιότητες του Διαπραγματευτή περιορίζονται στα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υπό την ιδιότητά του ως ηγέτη της ελληνοκυπριακής κοινότητας και μπορεί να περιλαμβάνουν την παρουσία του κατά τις συζητήσεις του Εθνικού Συμβουλίου για θέματα της αρμοδιότητάς του.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος του διορισμού του ο Διαπραγματευτής είναι υπόλογος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έχει την ευθύνη για συνεχή πληροφόρηση του Προέδρου για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Διαπραγματευτή.

4. Καθορίζονται οι απολαβές του Διαπραγματευτή, που υπολογίζονται κατ’ αναλογία προς τις εκάστοτε ισχύουσες αποδοχές των γενικών διευθυντών των υπουργείων, καθώς και επίδομα, που υπολογίζεται κατ’ αναλογία προς το εκάστοτε επίδομα παράστασης των γενικών διευθυντών. Περαιτέρω, στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου καθορίζεται το δικαίωμα του Διαπραγματευτή για δωρεάν χρήση αυτοκινήτου, τηλεφώνου και ασφάλειας κατ’ ανάλογο τρόπο προς τον τρόπο παραχώρησης των πιο πάνω στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στο αρχικό στάδιο διεξαγωγής της συζήτησης επί του νομοσχεδίου ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος παρευρέθηκε στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, και τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούσαν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Το νομοσχέδιο πρέπει να προβλέπει τη διακριτική ευχέρεια, τη δυνατότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας να διορίζει και να παύει Διαπραγματευτή και να μη ρυθμίζεται ο διορισμός με τρόπο επιτακτικό όπως προκύπτει από το προτεινόμενο λεκτικό του κειμένου του νομοσχεδίου.

2. Στο κείμενο του νομοσχεδίου δεν πρέπει να γίνεται αναφορά στο Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο δεν αποτελεί θεσμοθετημένο όργανο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3. Το νομοσχέδιο δεν πρέπει να φωτογραφίζει πρόσωπα, δηλαδή να ρυθμίζει αποκλειστικά το διορισμό προσώπου που είναι δημόσιος υπάλληλος, αλλά πρέπει να καλύπτει με τρόπο γενικό και αόριστο το διορισμό Διαπραγματευτή, ο οποίος μπορεί να προέρχεται από το δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

4. Δεν κρίνεται σκόπιμο να αναφέρονται στις πρόνοιες του νομοσχεδίου τα ωφελήματα του Διαπραγματευτή, όπως είναι η δωρεάν χρήση αυτοκινήτου, τηλεφώνου και ασφάλειας και η δωρεάν μετάβαση, διαμονή και διατροφή στο εξωτερικό για σκοπούς επιτέλεσης των καθηκόντων του.

Πέραν των πιο πάνω, ο πρόεδρος και μέλη της επιτροπής ανέφεραν ότι το όλο θέμα του διορισμού Διαπραγματευτή θα μπορούσε ίσως να ρυθμιστεί καλύτερα στο πλαίσιο του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου ή με σχετική τροποποίηση του νόμου αυτού και έτσι να αποφευχθεί η ψήφιση της υπό εξέταση νομοθεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο και τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας όπως μελετήσουν το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και, εάν αυτό δεν κρίνεται εφικτό ή ικανοποιητικό, να επανέλθουν με νέο κείμενο του νομοσχεδίου που να απαντά στις πιο πάνω επιφυλάξεις της επιτροπής.

Στη συνέχεια, αφού έγινε σχετική διαβούλευση ανάμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ετοιμάστηκε από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο στάλθηκε στην επιτροπή στις 2 Δεκεμβρίου 2013 και το οποίο υιοθετεί τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις της επιτροπής στο σύνολό τους.

Κατά τη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής, που ακολούθησε την κατάθεση του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, ο αναπληρωτής πρόεδρος και μέλη της επιτροπής έθεσαν εκ νέου το ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσε το όλο θέμα να ρυθμιστεί στα πλαίσια του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. Απαντώντας σχετικά, οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επανέλαβαν ότι κρίνεται ορθότερη η προτεινόμενη ρύθμιση του θέματος σε ξεχωριστό νόμο.

Υπό το φως της πιο πάνω τοποθέτησης της Νομικής Υπηρεσίας, η επιτροπή μελέτησε το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου και με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επέφερε σε αυτό περαιτέρω βελτιώσεις, οι οποίες και ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος όπως αυτό διαμορφώθηκε με βάση τα πιο πάνω.

 

 

 

 

10 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων