Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και για τους κανονισμούς «Οι περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ).

Σκοπός του νόμου και των κανονισμών που προτείνονται είναι η τροποποίηση του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου και των περί Εκρηκτικών Υλών Κανονισμών αντίστοιχα, έτσι ώστε οι διατάξεις που αφορούν τα φυσίγγια των φορητών μηχανημάτων στερέωσης να συνάδουν με σχετικό καθοδηγητικό έγγραφο που εκδόθηκε από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες των κρατών μελών οι οποίες σχετίζονται με ζητήματα εκρηκτικών υλών.

Ειδικότερα, οι πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τα φυσίγγια των φορητών μηχανημάτων στερέωσης εντάσσονται, ανάλογα με την ποσότητα της εκρηκτικής ύλης που περιέχουν, είτε υπό τις προδιαγραφές των ειδών πυροτεχνίας, σύμφωνα με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμούς, είτε υπό τις προδιαγραφές των πυρομαχικών, σύμφωνα με τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμούς.

2. Οι ορισμοί “πυρομαχικό” και “πυροτέχνημα” εκσυγχρονίζονται, έτσι ώστε να συνάδουν με την πιο πάνω τροποποίηση.

3. Η χρήση των εν λόγω φυσιγγίων χωρίς τη σχετική άδεια επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης διαθέτει την ανάλογη εμπειρία.

Σημειώνεται ότι οι πρόνοιες των κανονισμών προβλέπουν ότι ο επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών έχει τη δυνατότητα, κατά την εξέταση αίτησης για παραχώρηση άδειας εισαγωγής εκρηκτικών υλών, να εξετάζει κατά πόσο οι εκρηκτικές ύλες πληρούν τις προδιαγραφές των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμών ή των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης) Κανονισμών ανάλογα με την περίπτωση και, αν αυτές δεν ικανοποιούν τις εν λόγω προδιαγραφές, να αρνηθεί με αιτιολογημένη απόφασή του την παραχώρηση άδειας εισαγωγής στον αιτητή.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών ο διευθυντής της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ξεκαθάρισε ότι οι υπό συζήτηση τροποποιήσεις προτείνονται κατόπιν καθοδηγητικών συστάσεων των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής της Οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης και της Οδηγίας 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας. Ο ίδιος ανέφερε πρόσθετα ότι οι εν λόγω συστάσεις είναι ερμηνευτικές ως προς τις πρόνοιες των σχετικών Οδηγιών και σημείωσε ότι αποκλειστική αρμοδιότητα ερμηνείας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νόμου και των κανονισμών που προτείνονται.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχέδιου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

10 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων