Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοιμητηρίων των Θρησκευτικών Ομάδων (Ταφή και Εκταφή) Νόμος  του 2012»

Παρόντες:

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννης Αντώνης Χατζηρούσος,
Νίκος Νουρής αντιπρόσωπος θρησκευτικής
Σοφοκλής Φυττής ομάδας των Μαρωνιτών
Φειδίας Σαρίκας Μπενίτο Μαντοβάνη,
Γιώργος Περδίκης αντιπρόσωπος θρησκευτικής
  ομάδας των Λατίνων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Οκτωβρίου, στις 28 Νοεμβρίου και στις 5 Δεκεμβρίου 2013. Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρʼ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεων κλήθηκαν και οι αντιπρόσωποι στη Βουλή των θρησκευτικών ομάδων των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων. Ωστόσο, ο αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Λατίνων παρέστη μόνο στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής και ο αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων δεν κατέστη δυνατό να παραστεί σε καμία από αυτές, κοινοποίησε όμως γραπτώς τις θέσεις του αναφορικά με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την εξέταση του νομοσχεδίου από την επιτροπή έτυχαν εφαρμογής όλες οι διατάξεις του περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπησις) Νόμου [Νόμος αρ. 66(Ι) του 2011], ο οποίος ανάμεσα σε άλλα προβλέπει την ενημέρωση των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων για τα θέματα που τους αφορούν και για τα οποία πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σε νομοθετικό επίπεδο, καθώς και ότι πρέπει να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι οικείοι αντιπρόσωποι να παρίστανται στις σχετικές συνεδρίες των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών και να εκφράζουν τις απόψεις τους για τα θέματα αυτά, οι οποίες και θα καταγράφονται στις αντίστοιχες εκθέσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη δημιουργία, την επέκταση και τη διαχείριση κοιμητηρίων από τις θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων, καθώς και από διάφορες άλλες θρησκευτικές ομάδες με νομική προσωπικότητα, οι οποίες θα καθορίζονται για τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου από τον Υπουργό Εσωτερικών με διάταγμά του που θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Οι διατάξεις του βασικού νόμου περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή), ο οποίος ρυθμίζει τη δημιουργία, την επέκταση, τη διατήρηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των λοιπών κοιμητηρίων, θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στις περιπτώσεις των κοιμητηρίων των υπό αναφορά θρησκευτικών ομάδων.

2. Σε περίπτωση που δεν εντοπισθεί κατάλληλη κρατική γη για σκοπούς παραχώρησής της σε θρησκευτική ομάδα προς δημιουργία ή επέκταση κοιμητηρίου, θα διενεργείται διαδικασία απαλλοτρίωσης από τη Δημοκρατία, υπό τις προϋποθέσεις ότι δεν καθίσταται δυνατή η απόκτηση της αναγκαίας γης με αγορά ή με δωρεάν παραχώρησή της προς την ενδιαφερόμενη θρησκευτική ομάδα και ότι τη σχετική δαπάνη για την απαλλοτρίωση θα την επωμίζεται η θρησκευτική ομάδα.

3. Κάθε θρησκευτική ομάδα θα έχει την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης των κοιμητηρίων της, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής σχετικής φορολογίας στα μέλη της.

4. Η σύσταση και η λειτουργία Επιτροπής Διαχείρισης Κοιμητηρίων για κάθε θρησκευτική ομάδα, η οποία ανάμεσα σε άλλα θα ενεργεί για και εκ μέρους της οικείας θρησκευτικής ομάδας στα θέματα δημιουργίας, επέκτασης, συντήρησης, διαχείρισης του συνόλου των κοιμητηρίων αυτής, καθώς και θα εισπράττει την αναφερόμενη πιο πάνω επιβαλλόμενη φορολογία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η θέσπιση με τον προτεινόμενο νόμο νομικού πλαισίου που να ρυθμίζει τη δημιουργία, την επέκταση και τη διαχείριση κοιμητηρίων από τις θρησκευτικές ομάδες κρίθηκε αναγκαία έπειτα από σχετικό αίτημα που είχαν κατά καιρούς υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών διάφορες θρησκευτικές ομάδες που ζουν στην Κύπρο.

Η Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα εισηγήθηκε όπως ο διορισμός Επιτροπής Διαχείρισης Κοιμητηρίων για κάθε θρησκευτική ομάδα γίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας θρησκευτικής ομάδας, αντί έπειτα από σχετική εισήγηση αυτής, όπως προβλέπεται στον προτεινόμενο νόμο.

Ο αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Μαρωνιτών συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Ο αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων, με επιστολή του προς την επιτροπή εξέφρασε τη διαφωνία του με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που προβλέπουν το διορισμό Επιτροπής Διαχείρισης Κοιμητηρίων αναφορικά με τη θρησκευτική ομάδα των Αρμενίων, σημειώνοντας ότι την ευθύνη για τη δημιουργία, την επέκταση, τη συντήρηση και τη διαχείριση των κοιμητηρίων των Αρμενίων πρέπει να έχει το ανώτατο όργανο της εν λόγω θρησκευτικής ομάδας, που είναι η αιρετή Θρονική Επιτροπή, όπως ισχύει σήμερα.

Επιπρόσθετα, στην ίδια επιστολή διατυπώθηκε η θέση του αντιπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων αναφορικά με την επιβολή φορολογίας στα μέλη της υπό αναφορά θρησκευτικής ομάδας, σύμφωνα με την οποία η πιο πάνω αναφερόμενη φορολογία πρέπει να επιβάλλεται, μόνο εφόσον το αποφασίσει η αιρετή Θρονική Επιτροπή, η οποία και θα αποφασίζει τον τρόπο επιβολής της. Τέλος, στην εν λόγω επιστολή ο αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων εισηγήθηκε όπως η είσπραξη της φορολογίας διενεργείται από τις τοπικές αρχές κατ’ ανάλογο τρόπο που ισχύει στην περίπτωση Ελληνορθόδοξων κοιμητηρίων ή άλλων κοιμητηρίων των τοπικών αρχών και το ποσό που αναλογεί στην εν λόγω θρησκευτική ομάδα να κατατίθεται σε ειδικό ταμείο που θα διαχειρίζεται η αιρετή Θρονική Επιτροπή, εξασφαλίζοντας τη σύμφωνη γνώμη του οικείου επάρχου.

Ο αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Λατίνων, ενημερώνοντας ειδικότερα την επιτροπή για τη διαχείριση και συντήρηση των υφιστάμενων κοιμητηρίων των Λατίνων, δήλωσε πως αυτά είναι ιδιοκτησία της Λατινικής Καθολικής Εκκλησίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και διαχείριση τέτοιων κοιμητηρίων. Συναφώς, στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής για το νομοσχέδιο, καθώς και με επιστολή του εισηγήθηκε να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου τα υφιστάμενα κοιμητήρια των θρησκευτικών ομάδων. Τέλος, δήλωσε στην επιτροπή ότι διαφωνεί με την πρόνοια του νομοσχεδίου που προβλέπει ότι ο οικείος έπαρχος θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής ελέγχου του ταμείου οποιουδήποτε κοιμητηρίου στην επαρχία που έχει αρμοδιότητα σε οποιαδήποτε θρησκευτική ομάδα κι αν αυτό ανήκει.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα της δημιουργίας, επέκτασης και διαχείρισης διάσπαρτων κοιμητηρίων από μικρές συγγενικές θρησκευτικές ομάδες και η ανάγκη ορθολογιστικής αντιμετώπισης αυτού.

Τοποθετούμενοι στο πιο πάνω θέμα για το οποίο εξέφρασε τους προβληματισμούς της η επιτροπή, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν ότι δεν ενίστανται σε τροποποίηση των προνοιών του νομοσχεδίου, κατά τρόπο ώστε αυτό να διαλαμβάνει πρόνοιες αναφορικά με τη δημιουργία, επέκταση και διαχείριση κοιμητηρίων θρησκευτικής ομάδας από κοινού με άλλες συγγενικές θρησκευτικές ομάδες.

Όλες οι υπόλοιπες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, αποφάσισε:

1. να υιοθετήσει την αναφερόμενη πιο πάνω εισήγηση της Επιτρόπου Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα αναφορικά με το διορισμό από τον Υπουργό Εσωτερικών Επιτροπής Διαχείρισης Κοιμητηρίων για κάθε θρησκευτική ομάδα και να διαμορφώσει ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου,

2. να επιφέρει στο κείμενο του νομοσχεδίου περαιτέρω τροποποιήσεις για ρύθμιση της δυνατότητας δημιουργίας, επέκτασης και διαχείρισης κοιμητηρίων θρησκευτικών ομάδων από κοινού με άλλες συγγενικές θρησκευτικές ομάδες, καθώς και νομοτεχνικές και άλλες διορθώσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοιμητηρίων των Θρησκευτικών Ομάδων (Ταφή και Εκταφή) Νόμος του 2013».

Η αναπληρώτρια πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

10 Δεκεμβρίου 2013

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων