Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης

Όπως είναι γνωστό, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο και κανονισμούς έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού στις 8 Οκτωβρίου 2013. Ωστόσο, η συζήτηση του νομοσχεδίου και των κανονισμών αναβλήθηκε από την ολομέλεια του σώματος στις 10 Οκτωβρίου 2013 με στόχο να εξεταστούν περαιτέρω συγκεκριμένες πρόνοιες των προτεινόμενων νομοθετημάτων.

Η επιτροπή μελέτησε εκ νέου το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Νοεμβρίου και 3 Δεκεμβρίου 2013. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών [Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)], της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Ελεγκτών Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου και των κανονισμών, καθώς και οι απόψεις των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής. Συνοπτικά, υπενθυμίζεται ότι σκοπός των προτεινόμενων νομοθετημάτων είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/45/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης.

Στο στάδιο της εκ νέου συζήτησης των προτεινόμενων νομοθετημάτων η επιτροπή επανεξέτασε συγκεκριμένες πρόνοιες των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) (Τροποποιητικών) (Αρ. 2) Κανονισμών του 2013 οι οποίες προνοούν την κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν ειδική ρύθμιση ως προς το χρόνο απόδοσης του ΦΠΑ από τους δικηγόρους, καθώς και τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στην οικοδομική βιομηχανία με τις οποίες ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύνδεσμος διαφώνησε κατά την αρχική συζήτηση των προτεινόμενων κανονισμών.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης, ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εξέφρασε εκ νέου τη διαφωνία του ως προς την κατάργηση των ειδικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικούς) Κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν το χρόνο παροχής υπηρεσιών δικηγόρων και κατ’ επέκταση το χρόνο απόδοσης του ΦΠΑ από τους δικηγόρους, και πρόσθεσε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν απαιτείται από την Οδηγία 2010/45/ΕΕ.

Ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε εκ νέου ότι η έκδοση τιμολογίου από τους δικηγόρους πολύ νωρίτερα από την είσπραξη της αμοιβής τους από τον πελάτη ή ακόμα και από την πλήρη παροχή των υπηρεσιών τους αποτελεί συνήθη πρακτική, η οποία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των δικαστικών αποφάσεων.

Όπως ο ίδιος τόνισε, με την κατάργηση των υφιστάμενων διατάξεων που παρέχουν τη δυνατότητα απόδοσης του ΦΠΑ από τους δικηγόρους σε μεταγενέστερο στάδιο θα δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας, ιδιαίτερα στους δικηγόρους με μικρό κύκλο εργασιών, αφού θα καλούνται να αποδίδουν το ΦΠΑ, πριν αυτοί το εισπράξουν από τους πελάτες τους.

Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κατηγορία των δικηγόρων πρέπει να συνεχίσει να τυγχάνει διαφορετικής μεταχείρισης από άλλα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης των υπηρεσιών που παρέχουν και της αργοπορίας που παρατηρείται στην είσπραξη εσόδων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, ειδικότερα στις περιπτώσεις των δικαστικών διαδικασιών, οι οποίες είναι χρονοβόρες.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ΦΠΑ δήλωσε σε σχέση με τα πιο πάνω ότι η κατάργηση των υφιστάμενων διατάξεων που αφορούν το χρόνο παροχής υπηρεσιών δικηγόρων επιβάλλεται από το κοινοτικό κεκτημένο.

Ειδικότερα, όπως ο ίδιος αρμόδιος εξήγησε, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ που ίσχυαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα για ορισμένες πράξεις ή ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων στο φόρο προσώπων να θεωρούν ότι ο φόρος καθίσταται απαιτητός ως εξής:

1. Το αργότερο κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου,

2. το αργότερο κατά το χρόνο είσπραξης του τιμήματος,

3. σε περίπτωση μη έκδοσης ή εκπρόθεσμης έκδοσης τιμολογίου εντός ορισμένης προθεσμίας από το χρόνο κατά τον οποίο επήλθε η γενεσιουργός αιτία.

Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις, μέχρι τώρα εφαρμόζεται για τους δικηγόρους, σύμφωνα με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικούς) Κανονισμούς, ειδικό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ το οποίο προβλέπει ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από δικηγόρους επέρχονται το νωρίτερο ως εξής:

1. Όταν λαμβάνεται η αμοιβή από το δικηγόρο,

2. όταν ο δικηγόρος εκδίδει τιμολόγιο ΦΠΑ ή

3. την ημέρα που ο δικηγόρος παύει να ασκεί τη δικηγορία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/45/ΕΕ, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/112/ΕΚ, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα για ορισμένες πράξεις ή ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων στο φόρο προσώπων να θεωρούν ότι ο φόρος καθίσταται απαιτητός ως ακολούθως:

1. Το αργότερο κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου,

2. το αργότερο κατά το χρόνο είσπραξης του τιμήματος,

3. σε περίπτωση μη έκδοσης ή εκπρόθεσμης έκδοσης τιμολογίου εντός προκαθορισμένης προθεσμίας, όχι αργότερα από τη λήξη της προθεσμίας που επιβάλλουν τα κράτη μέλη, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 222 της εν λόγω Οδηγίας.

Ως εκ τούτου, κατά την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων στο εθνικό δίκαιο, σε περίπτωση μη έκδοσης ή εκπρόθεσμης έκδοσης τιμολογίου πρέπει ο φόρος να καθίσταται απαιτητός το νωρίτερο ως εξής:

1. Από την πληρωμή του τιμήματος από τον πελάτη,

2. από την έκδοση τιμολογίου ή

3. τριάντα μέρες μετά την έκδοση του τιμολογίου, όπως έχει επιλέξει να εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τα πιο πάνω προβλεπόμενα.

Συνεπώς, όπως επεξήγησε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ΦΠΑ, με την προτεινόμενη ρύθμιση για διαγραφή των ειδικών διατάξεων για τους δικηγόρους οι υπηρεσίες δικηγόρων θα πραγματοποιούνται ως εξής:

1. Κατά το χρόνο που οι υπηρεσίες τους θεωρείται ότι εκτελούνται,

2. κατά το χρόνο του τιμολογίου, στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου εντός δεκατεσσάρων ημερών από το χρόνο που οι υπηρεσίες τους θεωρείται ότι εκτελούνται,

3. κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή της πληρωμής σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου ή λήψης πληρωμής, πριν από το χρόνο που οι υπηρεσίες θεωρείται ότι εκτελούνται, στην έκταση που καλύπτεται από το τιμολόγιο ή την πληρωμή.

Σε σχέση με τις ανησυχίες του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με δικαστικές υποθέσεις, ο ίδιος κυβερνητικός αρμόδιος δήλωσε τα ακόλουθα:

1. Για υπηρεσίες που παρέχονται για υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον δικαστηρίου θα θεωρείται ότι εκτελούνται και συνεπώς θα οφείλεται για τις υπηρεσίες αυτές ο ΦΠΑ, όταν εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις που θα λαμβάνεται οποιαδήποτε πληρωμή ή εκδοθεί τιμολόγιο εκ των προτέρων, θα δημιουργείται υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ στην έκταση που καλύπτει το τιμολόγιο ή η πληρωμή.

2. Για υπηρεσίες που παρέχονται για υποθέσεις για τις οποίες απαιτείται εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου θα θεωρείται ότι εκτελούνται και συνεπώς θα οφείλεται για τις υπηρεσίες αυτές ο ΦΠΑ, όταν εκτελεστεί η απόφαση του δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις που θα λαμβάνεται οποιαδήποτε πληρωμή ή εκδοθεί τιμολόγιο εκ των προτέρων, θα δημιουργείται υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ στην έκταση που καλύπτει το τιμολόγιο ή η πληρωμή.

Τέλος, ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε ότι η Υπηρεσία ΦΠΑ αποδέχθηκε την εισήγηση για παραχώρηση μεταβατικής περιόδου ως προς την κατάργηση των ειδικών διατάξεων που αφορούν την απόδοση ΦΠΑ από τους δικηγόρους και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία. Με βάση την προτεινόμενη μεταβατική διάταξη, οι υπό κατάργηση διατάξεις θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται για όλες τις υπηρεσίες δικηγόρων οι οποίες εκτελέστηκαν πριν από την εφαρμογή της προτεινόμενης τροποποίησης.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, προσθέτοντας στα πιο πάνω, δήλωσε ότι, με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας για το κοινό σύστημα ΦΠΑ όπως αυτές τροποποιήθηκαν τελευταία, καθίσταται επιτακτική η έκδοση τιμολογίου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, ενώ προηγουμένως ο καθορισμός χρονικής περιόδου ήταν στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κάλεσε τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας ΦΠΑ και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να εξετάσουν εκ νέου τις επιφυλάξεις του τελευταίου και να εξεύρουν πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν από την κατάργηση των ειδικών διατάξεων που ισχύουν μέχρι σήμερα για τους δικηγόρους και να επανέλθουν ενώπιον της επιτροπής με εισηγήσεις.

Συναφώς, στη συνεδρία της επιτροπής, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2013, η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ΦΠΑ δήλωσε ότι μετά από συνάντηση της υπηρεσίας με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο επήλθε συμφωνία σε ορισμένες από τις επιφυλάξεις του συλλόγου, οι οποίες θα ενσωματωθούν σε ερμηνευτική εγκύκλιο της Υπηρεσίας ΦΠΑ.

Περαιτέρω, η ίδια τόνισε ότι τα προτεινόμενα νομοθετήματα πρέπει να προωθηθούν το συντομότερο δυνατό ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για λήψη τελικής απόφασης, αφού έχει ήδη εκδοθεί αιτιολογημένη γνώμη εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για μη συμμόρφωση με την Οδηγία 2010/45/ΕΕ. Επιπροσθέτως, δήλωσε ότι, σε περίπτωση που προκύψουν οποιαδήποτε ζητήματα που χρήζουν διευκρίνισης σε σχέση με την εφαρμογή των όσων έχουν συμφωνηθεί με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, αυτά μπορεί να εξεταστούν από την Υπηρεσία ΦΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενημέρωσε την επιτροπή ότι, μετά τη συνάντηση με την Υπηρεσία ΦΠΑ και τη δέσμευση για ετοιμασία ερμηνευτικής εγκυκλίου με βάση τα συμφωνηθέντα, ο σύλλογος δε συνεχίζει να διαφωνεί με την κατάργηση των ειδικών διατάξεων που αφορούν τους δικηγόρους. Όπως ο ίδιος σημείωσε, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, με επιστολή του, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου, προς τον Έφορο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, υπέβαλε τις απόψεις του όχι ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα υπό συζήτηση νομοθετήματα αλλά για θέματα που αφορούν την ερμηνευτική εγκύκλιο που αναμένεται να εκδοθεί από την Υπηρεσία ΦΠΑ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος τα ακόλουθα:

1. Την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό είχε αρχικά διαμορφωθεί και υποβληθεί στον ολομέλεια του σώματος με τον τίτλο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013,

2. την έγκριση των πρώτων υπό συζήτηση κανονισμών όπως αυτοί είχαν αρχικά διαμορφωθεί και υποβληθεί στην ολομέλεια του σώματος, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί το κείμενο αυτών και

3. την έγκριση των δεύτερων υπό συζήτηση κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία και υποβλήθηκαν αρχικά στην ολομέλεια του σώματος.

3 Δεκεμβρίου 2013

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013.

2. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2013.

                   3. Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Μεταφορά Αγαθών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων