Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11 του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) με τους υπό αναφορά κανονισμούς, έτσι ώστε να αναθεωρηθεί το ύψος του δημόσιου βοηθήματος που παραχωρείται μηνιαίως στους λήπτες αυτού για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, το ύψος των υπό συζήτηση επιδομάτων καθορίζεται με κανονισμούς, οι οποίοι αναθεωρούνται ετησίως. Tο ύψος των εν λόγω επιδομάτων αναθεωρείται ανάλογα με την αύξηση στο δείκτη τιμών καταναλωτή για τα επιλεγμένα αγαθά που, σύμφωνα με τον εξουσιοδοτικό νόμο, εντάσσονται στις βασικές ανάγκες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες και τις δραστικές περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό, αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για οποιαδήποτε αύξηση του ποσού των επιδομάτων που παραχωρούνται για κάλυψη βασικών αναγκών και γι’ αυτό εισηγείται μηδενική αύξησή τους από την 1η Ιουλίου 2013.

Ως εκ τούτου, με βάση τους προτεινόμενους κανονισμούς, το ανώτατο ποσό του δημόσιου βοηθήματος που θα παραχωρείται κάθε μήνα για την κάλυψη βασικών αναγκών, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2013, καθορίζεται ως εξής:

1. Για το λήπτη   €452,00

2. Για κάθε εξαρτώμενο που έχει συμπληρώσει το

14ο έτος της ηλικίας του

  €226,00

3. Για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει συμπληρώσει

το 14ο έτος της ηλικίας του

  €135,60.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ετήσια αύξηση του ανώτατου ποσού του δημόσιου βοηθήματος για την κάλυψη των βασικών αναγκών υπολογίζεται με βάση τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή των δύο προηγούμενων ετών για τις επιλεγμένες ομάδες αγαθών. Ειδικότερα, με βάση την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών και τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική μεταβολή στο δείκτη τιμών καταναλωτή του 2012 σε σχέση με το 2011 για τις επιλεγμένες ομάδες αγαθών αντιστοιχεί στο 6,12% των βασικών αναγκών. Ως εκ τούτου, το ύψος του μηνιαίου δημόσιου βοηθήματος για την κάλυψη των βασικών αναγκών από την 1η Ιουλίου 2013 θα έπρεπε να είχε διαμορφωθεί ως ακολούθως:

1. Για το λήπτη (€452 x 6,12%=€27,60+€452)

€479,60

2. Για κάθε εξαρτώμενο που έχει συμπληρώσει

το 14ο έτος της ηλικίας του (€479,60 x 0,5)

€239,80

3. Για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει συμπληρώσει

το 14ο έτος της ηλικίας του (€479,60 x 0,3)

€143,90.

Σημειώνεται ότι, με βάση δέσμευση που προκύπτει από το Μνημόνιο Συναντίληψης, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναθεώρηση και η βελτίωση του συστήματος κοινωνικών παροχών και η μεταφορά από την 1η Ιουλίου 2014 όλων των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση και την παραχώρηση όλων των επιδομάτων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, ανέφερε ότι σήμερα οι λήπτες των εν λόγω επιδομάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτώμενων ατόμων αυτών, ανέρχονται στις 28 000 άτομα και με την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών που προνοούν για μηδενική αύξηση των υπό συζήτηση επιδομάτων αναμένεται να εξοικονομηθούν περίπου €15 εκατομ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών συνθηκών που επικρατούν.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

3 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων