Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα με Χρησιμοποίηση Ιστών Ζωικής Προέλευσης) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Αδάμος Αδάμου Νίκος Νουρής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 21η Νοεμβρίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η κατάργηση των υφιστάμενων περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα με Χρησιμοποίηση Ιστών Ζωικής Προέλευσης) Κανονισμών του 2005 [ΚΔΠ 187/2005], οι οποίοι είχαν εναρμονίσει την εθνική μας νομοθεσία με την Οδηγία 2003/32/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2003 για τη θέσπιση λεπτομερών προδιαγραφών όσον αφορά τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που κατασκευάζονται με χρησιμοποίηση ιστών ζωικής προέλευσης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, δεδομένου ότι η πιο πάνω αναφερόμενη Οδηγία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 722/2012 της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2012, ο οποίος είναι δεσμευτικός και εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, οι υφιστάμενοι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα με Χρησιμοποίηση Ιστών Ζωικής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2005 πρέπει να καταργηθούν.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους υπό εξέταση καταργητικούς κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με την προτεινόμενη κατάργηση, γιʼ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

 

 

3 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων