Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Λουκαΐδης Νίκος Κουτσού
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 26 Νοεμβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 20 και 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών για την ίδρυση ερευνητικών μονάδων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ώστε να θεσμοθετηθεί η ίδρυση τριών νέων ερευνητικών μονάδων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ειδικότερα, οι τρεις νέες ερευνητικές μονάδες που προτείνονται είναι οι ακόλουθες:

1. Ερευνητική μονάδα “NIREAS-International Water Research Centre”.

2. Ερευνητική μονάδα Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής”.

3. Ερευνητικό Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, προβλέπονται τα εξής:

1. Η δημιουργία της ερευνητικής μονάδας “NIREAS-International Water Research Centre” στοχεύει στην πρόοδο της γνώσης σε σχέση με θέματα διαχείρισης του νερού, καθώς και στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνολογιών στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

2. Η δημιουργία της ερευνητικής μονάδας Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής σκοπό έχει τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου ερευνητικού περιβάλλοντος για μεγάλα ερευνητικά προγράμματα στον τομέα των νεφρικών παθήσεων και αργότερα σε κάθε άλλο τομέα μοριακής ιατρικής.

3. Η δημιουργία του Ερευνητικού Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης σκοπό έχει την κάλυψη ενός σημαντικού επιστημονικού πεδίου και ενός εύρους ειδικοτήτων, ώστε η Κύπρος να συνεχίσει να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης νευροεπιστήμης και νευροσυμπεριφορικής έρευνας τοπικά, αλλά και διεθνώς.

Όπως επισημάνθηκε ενώπιον της επιτροπής από πλευράς των εκπροσώπων τόσο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όσο και του Πανεπιστημίου Κύπρου, από τη λειτουργία των προαναφερόμενων ερευνητικών μονάδων αναμένεται να προκύψουν πολλαπλά οφέλη. Ειδικότερα, αναμένονται τα εξής οφέλη:

1. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για απασχόληση νέων ερευνητών σε πρωτοποριακά θέματα της επιστήμης.

2. Διερεύνηση θεμάτων τα οποία αφορούν άμεσα τις ανάγκες του τόπου. Τα ερευνητικά αποτελέσματα που θα προκύψουν αναμένεται μακροπρόθεσμα να επηρεάσουν θετικά διάφορες επιχειρήσεις και δραστηριότητες, να συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στην ανάπτυξη της καινοτομίας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας του πληθυσμού κ.λπ.

3. Ανάπτυξη της έρευνας και ιδιαίτερα της διεπιστημονικής έρευνας.

4. Ακαδημαϊκά οφέλη, όπως δημοσιεύσεις σε εγνωσμένου κύρους επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια και κατά συνέπεια η επιστημονική προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό.

5. Οικονομική ενίσχυση του Πανεπιστημίου Κύπρου και κατ’ επέκταση η ενίσχυση της αναπτυξιακής του πορείας.

6. Ενίσχυση της προσπάθειας για ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου και για έξοδο από την οικονομική κρίση.

Όπως επίσης επισημάνθηκε από τους πιο πάνω αρμοδίους, οι ερευνητικές μονάδες θα χρηματοδοτούνται από διεθνή και τοπικά ερευνητικά προγράμματα. Μάλιστα έχουν ήδη εγκριθεί σχετικά ερευνητικά προγράμματα από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη τροποποίηση δε συνεπάγεται κάποια δημόσια δαπάνη. Επιπλέον, στους προτεινόμενους κανονισμούς έχει εισαχθεί πρόνοια, έτσι ώστε να μην αναλαμβάνεται καμία δέσμευση εκ μέρους της κυβέρνησης για χρηματοδότηση των εν λόγω ερευνητικών μονάδων.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών, η επιτροπή ζήτησε να ενημερωθεί πληρέστερα για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των πιο πάνω ερευνητικών μονάδων. Επιπρόσθετα, ζήτησε μεταξύ άλλων στοιχεία που αφορούν τα διάφορα ερευνητικά προγράμματα που λειτουργούν σήμερα στο πανεπιστήμιο αυτό, τα ποσοστά κέρδους που αποφέρει το καθένα από αυτά στο πανεπιστήμιο και στους ερευνητές, καθώς και το καθεστώς εργοδότησης και τη μισθοδοσία των συνεργατών που εργοδοτούνται στα εν λόγω ερευνητικά προγράμματα.

Σημειώνεται ότι, επειδή πολλά θέματα που αφορούν τα ερευνητικά προγράμματα ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι θα προωθηθεί η ετοιμασία σχετικών κανονισμών που θα αφορούν τη λειτουργία των ερευνητικών προγραμμάτων και θα διασφαλίζουν τη διενέργεια επαρκούς ελέγχου όσον αφορά τη λειτουργία τους.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να εγγράψει σχετικό θέμα για αυτεπάγγελτη εξέταση από την ίδια, που να αφορά τους όρους απασχόλησης των νέων ερευνητών και την ανάγκη θέσπισης κανονισμών που να διέπουν τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων και υποδομών στα δημόσια πανεπιστήμια.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των πιο πάνω κανονισμών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επειδή δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη διαμόρφωση των τελικών τους θέσεων, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

2 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων