Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2013.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 26 του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, ώστε να επεκταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 το μεταβατικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να εγείρονται οι αγωγές των οποίων η βάση συμπληρώθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του εν λόγω νόμου, προκειμένου να μην παραγράφονται τα αγώγιμα δικαιώματα.

Όπως είναι γνωστό, το πιο πάνω μεταβατικό διάστημα είχε επεκταθεί για έξι μήνες, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, με προηγούμενη τροποποίηση του εν λόγω νόμου, έπειτα από την κατάθεση στη Βουλή σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλότερη ροή καταχωρίσεων αγωγών, δεδομένου ότι για δεκαετίες υπήρχε αναστολή της παραγραφής. Παράλληλα, είχε επισημανθεί ότι, για να εξασφαλιστεί η βεβαιότητα δικαίου και η ασφάλεια των συναλλαγών, θα ήταν η τελευταία παράταση της μεταβατικής περιόδου που θα δινόταν.

Ωστόσο, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να παρασχεθεί ικανοποιητικός χρόνος, για να διευκρινιστούν πλήρως τα θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του εν λόγω νόμου και να γίνουν οι όποιες βελτιώσεις ή άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις κριθούν αναγκαίες. Διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη επέκταση του μεταβατικού διαστήματος δεν εμποδίζει την ανά πάσα στιγμή καταχώριση αγωγών.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η ανάγκη για την κατάθεση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου προέκυψε στα πλαίσια αυτεπάγγελτης εξέτασης από την επιτροπή συναφούς θέματος, που είχε εγγραφεί παλαιότερα από την ίδια, με τίτλο Τα προβλήματα που συνεπάγεται η εφαρμογή του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου”, ύστερα από γραπτές παραστάσεις του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, καθώς και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με σκοπό τη διακρίβωση ορισμένων ασαφειών στην ερμηνεία της εν λόγω νομοθεσίας.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2013, κατά τις οποίες εξετάστηκε το υπό αναφορά θέμα κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ και της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.

Στα πλαίσια της όλης συζήτησης του πιο πάνω θέματος που προηγήθηκε, σε πρώτο στάδιο επισημάνθηκε στην επιτροπή από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου η ανάγκη τροποποίησης του νόμου πριν από το τέλος του 2013, οπότε και λήγει η μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή του, με σκοπό τη διασαφήνιση επιμέρους προνοιών του που, κατά την άποψή του, επιδέχονται λανθασμένη ερμηνεία.

Παράλληλα, την άμεση ανάγκη τροποποίησης του υπό αναφορά νόμου, αλλά ως προς διαφορετικές διατάξεις του, έθεσε εμφαντικά στην επιτροπή και ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, επισημαίνοντας ότι, μετά από επισταμένη μελέτη της νέας νομοθεσίας, προέκυψαν ζητήματα που χρήζουν διευκρινήσεων, προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο νέο νομικό πλαίσιο για την παραγραφή. Σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του πιο πάνω συνδέσμου, οι τράπεζες, λόγω της διαπιστωθείσας ασάφειας και προ του κινδύνου να παραγραφούν απαιτήσεις και να κινδυνεύσει το τραπεζικό σύστημα, θα επιλέξουν να προβούν στην καταχώριση χιλιάδων αγωγών, ακολουθώντας την ασφαλέστερη ερμηνευτικά εκδοχή. Ειδικότερα, η πιο σημαντική ασάφεια, στην οποία επικεντρώθηκε η συζήτηση, αφορά την ημερομηνία συμπλήρωσης της βάσης της αγωγής σε σχέση με τα διάφορα τραπεζικά προϊόντα, δεδομένου ότι από την ημερομηνία αυτή αρχίζει να υπολογίζεται ο χρόνος παραγραφής.

Τον πιο πάνω προβληματισμό και τις ανησυχίες των τραπεζών συμμερίστηκαν οι εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών κάλεσε τόσο τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο όσο και το Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου να υποβάλουν τις συγκεκριμένες εισηγήσεις/διασαφηνίσεις που θεωρούν αναγκαίες σε σχέση με το θέμα αυτό, προκειμένου να καταβληθεί προσπάθεια να μελετηθούν αρμοδίως και να προωθηθούν έγκαιρα οι τροποποιήσεις που τελικά θα κριθούν απαραίτητες για την ορθή εφαρμογή του νόμου και την αποφυγή ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων.

Αναφορικά με τα πιο πάνω, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με γραπτή επιστολή του προς την επιτροπή, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2013, εξέφρασε την ανησυχία ότι ενδεχομένως να μην παρέχεται ικανοποιητικός χρόνος, για να διευκρινιστούν τα θέματα που εγέρθηκαν ενώπιον της επιτροπής και διατύπωσε την άποψη ότι πρέπει να εξεταστεί σοβαρά από αυτήν το θέμα περαιτέρω επιμήκυνσης του μεταβατικού διαστήματος για τις αγωγές των οποίων η βάση της αγωγής συμπληρώθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του βασικού νόμου, ώστε να δοθεί χρόνος να μελετηθεί πλήρως το θέμα και να γίνουν οι νομοθετικές παρεμβάσεις που θα κριθούν αναγκαίες.

Ακολούθως, σε συνεδρία της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2013, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι η θέση της κυβέρνησης είναι όπως η πιο πάνω μεταβατική περίοδος επιμηκυνθεί κατά ένα έτος, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2014, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι προβληματισμοί και ο νόμος για την παραγραφή να καταστεί σαφής κατά την εφαρμογή του, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα κάθε πλευράς, και των δανειοληπτών και των πιστωτών τους, και συνακόλουθα να αποφευχθεί το ενδεχόμενο καταχώρισης χιλιάδων αγωγών, με αποτέλεσμα σοβαρότατες κοινωνικές επιπτώσεις, αλλά και επιπτώσεις στο δικαστικό σύστημα.

Περαιτέρω, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέφρασε την άποψη ότι η διάρκεια της σκοπούμενης παράτασης πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν και να εφαρμοστούν δύο νέες σημαντικές νομοθεσίες που αφορούν το διακανονισμό χρεών, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους δανειολήπτες, αξιοποιώντας τις διαδικασίες και δυνατότητες που θα ρυθμιστούν με τους δύο αυτούς νόμους, να επαναδιαπραγματευθούν με τους πιστωτές τους και να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κατά τρόπο που να μην εξωθούνται στην καταχώριση αγωγών, που καταλήγουν σε καταστροφικές συνέπειες. Ειδικότερα, όπως ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή, τα δύο νομοσχέδια που ετοιμάζονται βρίσκονται στο στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία και αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή στις αρχές του 2014.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, κατά την ίδια συνεδρία, επισήμανε ότι παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα που αφορούν τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του νόμου για την παραγραφή, όπως το ενδεχόμενο να κατακλυστούν τα δικαστήρια με χιλιάδες αγωγές. Επιπρόσθετα, ο ίδιος, αφού διατύπωσε την άποψη ότι παρουσιάζονται κάποιες ασάφειες στο βασικό νόμο, που μελετούνται, και ότι ίσως πρέπει να ακουστούν και οι θέσεις των επηρεαζόμενων από την εφαρμογή του νόμου δανειοληπτών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κατέληξε ότι είναι υπέρ της επιμήκυνσης της μεταβατικής περιόδου για ένα χρόνο.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εξέφρασε την άποψη ότι τα προβλήματα που υπάρχουν θα λυθούν κυρίως μέσω των δύο νέων νομοθεσιών που ετοιμάζονται σε σχέση με τη διαμεσολάβηση και όχι με το νόμο για την παραγραφή και την καταχώριση αγωγών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφώνησε με την ανάγκη επιμήκυνσης της μεταβατικής περιόδου μέχρι το τέλος του 2014 και κατέθεσε στη Βουλή την υπό συζήτηση πρόταση νόμου.

Ωστόσο, η επιτροπή επισημαίνει αφενός ότι οι βελτιώσεις που θα επενεχθούν τελικά στο νόμο για την παραγραφή πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και να διευκρινίζουν τα δικαιώματα όλων των πλευρών και αφετέρου ότι, στο χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι το τέλος του 2014, πρέπει να προωθηθούν, αλλά και να εφαρμοστούν οι αναμενόμενες νέες νομοθεσίες, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίησή τους από τους επηρεαζομένους με θετικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, η επιτροπή αναμένει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα συμβάλουν έγκαιρα και θετικά στην υλοποίηση των πιο πάνω, καταθέτοντας τις απόψεις τους πριν από τα τέλη Απριλίου 2014.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

 

4 Δεκεμβρίου 2013

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων