Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Γεώργιος Προκοπίου Νίκος Νικολαΐδης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Ανδρέας Μιχαηλίδης Ρίκκος Μαππουρίδης
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεως (CCRA), του Συνδέσμου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Βραχυπρόθεσμης και Μακροπρόθεσμης Ενοικίασης Οχημάτων (CVRLA), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ) και της Ένωσης Εκμισθωτών Μοτοσικλετών. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση της υφιστάμενης περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό νομοθεσίας του 2012 με νέα νομοθεσία, στη βάση προϋποθέσεων που πληρούν τα κριτήρια της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Ειδικότερα, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων παροχής της υπηρεσίας εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό, τις υποχρεώσεις και τους ελέγχους των παρόχων υπηρεσιών, την επιβολή προστίμων και τον καθορισμό ποινικών αδικημάτων και ποινών σε περίπτωση παραβίασης ορισμένων διατάξεων του νομοσχεδίου. Περαιτέρω, η πρόσβαση στο επάγγελμα του εκμισθωτή οχημάτων χωρίς οδηγό προτείνεται να είναι ελεύθερη σε όσους πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, όπως και η πρόσβαση στην αγορά του εν λόγω επαγγέλματος θα είναι ελεύθερη, νοουμένου ότι τα εκμισθούμενα οχήματα θα έχουν τύχει προέγκρισης ότι πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια. Έτι περαιτέρω, προτείνεται επιβολή υποχρέωσης στις επιχειρήσεις όπως ενημερώνουν τον Έφορο Εκμισθωτών Οχημάτων σχετικά με το μίσθωμα και τις αλλαγές στις διευθύνσεις των υποστατικών τους. Επιπρόσθετα, το εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες αναφορικά με τις υπηρεσίες ενοικίασης μηχανοκίνητων δίκυκλων, τρίκυκλων, τετράκυκλων οχημάτων, ώστε αυτές να συνάδουν με την ευρωπαϊκή Οδηγία.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, αριθμός διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας που ρυθμίζει το υπό συζήτηση θέμα βρίσκεται σε αντίθεση με την αναφερόμενη ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία αφενός καθιερώνει την ελεύθερη πρόσβαση στις δραστηριότητες των υπηρεσιών και αφετέρου επιβάλλει την κατάργηση οποιωνδήποτε ποσοτικών ή άλλων περιορισμών που τυχόν υπάρχουν στα συστήματα χορήγησης αδειών. Συγκεκριμένα, η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει, σε αντίθεση με την Οδηγία, ότι οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων χωρίς οδηγό επιβάλλεται να κατέχει τόσα δικαιώματα όσα και τα οχήματα που θα ενοικιάζει, τα οποία πρέπει να εξασφαλίσει είτε από άλλη αδειούχα επιχείρηση είτε από τον Έφορο Εκμισθωτών Οχημάτων έναντι του τιμήματος των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500). Περαιτέρω, η ίδια νομοθεσία προβλέπει ότι τα οχήματα, προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν ως οχήματα εκμισθούμενα χωρίς οδηγό, δεν πρέπει να ξεπερνούν την ηλικία των τριάντα μηνών.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, το νομοσχέδιο παρουσιάζει τις ακόλουθες μεταξύ άλλων διαφοροποιήσεις σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία:

1. Καθορίζει ως ελάχιστο αριθμό οχημάτων που οφείλει να διαθέτει κάθε πρόσωπο, προκειμένου να ασκεί το επάγγελμα παροχής υπηρεσιών για εκμίσθωση, τα δέκα αντί τα δεκαέξι οχήματα, που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

2. Καταργεί τις προϋποθέσεις προσωρινής άσκησης του επαγγέλματος από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος.

3. Καταργεί το ανώτατο όριο ηλικίας των τριάντα μηνών από την πρώτη εγγραφή του οχήματος το οποίο δύναται να κατηγοριοποιηθεί ως εκμισθούμενο όχημα χωρίς οδηγό και προτείνει ως ανώτατο όριο ηλικίας τα δέκα έτη, αν το όχημα έχει κυβισμό μηχανής μέχρι 1 900 κυβικά εκατοστά, ή τα δεκαπέντε έτη, αν ο κυβισμός του οχήματος υπερβαίνει τα 1 900 κυβικά εκατοστά.

4. Καταργεί τα Δικαιώματα Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού.

5. Καταργεί την απαίτηση για διατήρηση και λειτουργία ανεξάρτητου γραφείου και προτείνει τη δυνατότητα συστέγασης με άλλη επιχείρηση.

6. Καθιερώνει την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών να τηρούν μητρώα και αρχεία, ώστε να καταχωρίζονται σε αυτά οι έγγραφες συμβάσεις, τα ονόματα των εκμισθωτών, τα οχήματα που εκμισθώνονται και η ηλικία του οχήματος από την πρώτη εγγραφή του.

7. Προβλέπει νέες πρόνοιες αναφορικά με υπηρεσίες ενοικίασης μηχανοκίνητων δίκυκλων, τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων εναρμονισμένες με την ευρωπαϊκή Οδηγία.

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υποδείξεις της τρόικας και την παράγραφο 5.1 του Μνημονίου Συναντίληψης που υπογράφηκε μεταξύ της τελευταίας και της Δημοκρατίας, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις της προαναφερόμενης Οδηγίας, η οποία προβλέπει ελεύθερη είσοδο στην αγορά, κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών και δικαιολόγηση των όποιων ποιοτικών ή άλλων κριτηρίων τεθούν από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος”, όπως αυτοί ερμηνεύονται από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την εκταμίευση της τρίτης δόσης και ως εκ τούτου πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο μέχρι σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία θα συνεδριάσει η Ομάδα Εργασίας του Eurogroup και κατά την οποία η Επιτροπή πρέπει να ενημερώσει τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί πριν από την έγκριση του Μνημονίου Συναντίληψης βάσει των εθνικών τους διαδικασιών.

Οι θέσεις του CCRA, του CVRLA, του ΣΕΕΑΚ και της Ένωσης Εκμισθωτών Μοτοσικλετών παρατίθενται στα γραπτά υπομνήματα που κατέθεσαν στην επιτροπή και τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση ως Παράρτημα Α΄, Παράρτημα Β΄, Παράρτημα Γ΄ και Παράρτημα Δ΄, αντίστοιχα.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα η προτεινόμενη κατάργηση του Δικαιώματος Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού.

Σε σχέση με το θέμα αυτό, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων δήλωσαν στην επιτροπή ότι το υπουργείο τους διαφωνεί με οποιαδήποτε τροποποίηση του νομοσχεδίου κατά τρόπο που αυτό να διαλαμβάνει οποιεσδήποτε πρόνοιες σχετικά με το Δικαίωμα Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε να περιληφθεί σ’ αυτό, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το Δικαίωμα Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού για όλα τα οχήματα που προβλέπει ο προτεινόμενος νόμος, πλην των δίκυκλων, τρίκυκλων και τετράκυκλων.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να επιφέρει μεταξύ άλλων στο κείμενο του νομοσχεδίου και τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Διαμόρφωση της πρόνοιάς του που προβλέπει ότι πρόσωπο μπορεί να ασκεί το επάγγελμα εφόσον διαθέτει τουλάχιστον δέκα οχήματα, ώστε να διασαφηνιστεί ότι αυτό θα διαθέτει αποκλειστικά είτε δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα είτε οποιοδήποτε άλλο όχημα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου.

2. Εισαγωγή σχετικής πρόνοιας σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι πριν από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου τούς είχε χορηγηθεί έγκριση, με βάση τις διατάξεις της υπό κατάργηση βασικής νομοθεσίας, δε θα απαιτείται να έχουν ελάχιστο αριθμό δέκα οχημάτων πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

3. Διαμόρφωση της πρόνοιάς του σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα οχήματα που καταγράφει ο πάροχος υπηρεσιών στην κατάσταση που υποβάλλει στο διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ώστε αυτά να έχουν έγκυρη άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία.

4. Διαμόρφωση της πρόνοιάς του που προβλέπει ανώτατο όριο ηλικίας για εκμισθούμενο όχημα χωρίς οδηγό τα δέκα έτη, αν το όχημα έχει κυβισμό μηχανής μέχρι 1 900 κυβικά εκατοστά, ή τα δεκαπέντε έτη, αν το όχημα υπερβαίνει τα 1 900 κυβικά εκατοστά, ώστε να καθοριστούν ως ανώτατο όριο ηλικίας τα δώδεκα έτη, ανεξάρτητα από τον κυβισμό του οχήματος.

Σημειώνεται ότι η πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», η οποία έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της σημερινής ολομέλειας της Βουλής, αποσύρεται από τους εισηγητές της, επειδή η φιλοσοφία των προνοιών της περιλαμβάνεται στις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους και αφού διαμόρφωσαν το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις πιο πάνω ομόφωνες αποφάσεις της επιτροπής, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

5 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων