Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και τους κανονισμούς «Οι περί Επαγγελματικής Κτηνιατρικής Δεοντολογίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου, του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, καθώς και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν κατέστη δυνατόν να εκπροσωπηθεί στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου και των κανονισμών που προτείνονται είναι η τροποποίηση του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου και των περί Επαγγελματικής Κτηνιατρικής Δεοντολογίας Κανονισμών, αντίστοιχα, για σκοπούς πλήρους συμμόρφωσης με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, ώστε να αρθούν οι περιορισμοί σε κάθε μορφή διαφήμισης των εγγεγραμμένων κτηνιάτρων.

Ειδικότερα, οι πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. H διαφήμιση των κτηνιάτρων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών κανονισμών.

2. Η διαφήμιση γίνεται με τρόπο που καθορίζεται από κώδικα ορθής πρακτικής, ο οποίος θα συντάσσεται από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εγγεγραμμένων κτηνιάτρων, αφού ληφθεί υπόψη η σχετική νομοθεσία.

Περαιτέρω, οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν ότι η διαφήμιση αναφορικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες των εγγεγραμμένων κτηνιάτρων επιτρέπεται, εφόσον αυτή δε γίνεται με τρόπο παραπλανητικό και δε δυσφημεί το επάγγελμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η ανάγκη για τις τροποποιήσεις προκύπτει από την παράγραφο 5.2 του Μνημονίου Συναντίληψης, που αφορά τη μεταρρύθμιση των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων και η οποία δεσμεύει τις κυπριακές αρχές να εξαλείψουν κάθε υφιστάμενη πλήρη απαγόρευση στην κάθε μορφή εμπορικής επικοινωνίας στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως εξάλλου απαιτείται και από τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία. Ειδικότερα, η τρόικα έχει επισημάνει ότι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το κτηνιατρικό επάγγελμα δεν είναι πλήρως εναρμονισμένο με την εν λόγω Οδηγία και, ως εκ τούτου, επιβάλλεται η άρση των περιορισμών σε κάθε μορφή διαφήμισης των εγγεγραμμένων κτηνιάτρων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο στάδιο της διαβούλευσης για την ετοιμασία του νομοσχεδίου και των κανονισμών το Κτηνιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος εισηγήθηκαν να περιληφθούν σε αυτά ρυθμίσεις που θέτουν περιορισμούς στην εμπορική επικοινωνία των εγγεγραμμένων κτηνιάτρων, όμως οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν έγιναν αποδεκτές από την τρόικα. Ακολούθως και κατόπιν συνεννόησης του αρμόδιου υπουργείου με την τρόικα ενσωματώθηκε πρόνοια στο κείμενο των κανονισμών που προβλέπει τη σύνταξη κώδικα ορθής πρακτικής από το Κτηνιατρικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των εν λόγω ενδιαφερομένων.

Στα πλαίσια της εξέτασης από την επιτροπή του νόμου και των κανονισμών που προτείνονται, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος τόνισε την ανάγκη ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο και έγκρισης των κανονισμών, αφενός μεν γιατί εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο με τη σχετική Οδηγία, αφετέρου δε επειδή αποτελεί δέσμευση που προκύπτει από τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης και απαραίτητη προϋπόθεση για εξασφάλιση της επόμενης δόσης της δανειακής σύμβασης με την τρόικα.

Οι εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις του νόμου και των κανονισμών που προτείνονται.

Η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύεται από την παράγραφο 5.2 του αναθεωρημένου Μνημονίου Συναντίληψης να συμμορφωθεί με την άρση των περιορισμών σε κάθε μορφή διαφημίσεων στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου του 2013 και, ως εκ τούτου, η ψήφιση των τροποποιήσεων κρίνεται επιβεβλημένη.

Ο εκπρόσωπος του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου εξέφρασε την αντίθεσή του με τις τροποποιήσεις, καθώς η άρση των περιορισμών σε κάθε μορφή διαφήμισης των εγγεγραμμένων κτηνιάτρων ενδεχομένως να τύχει εκμετάλλευσης από ορισμένους κτηνιάτρους, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να αυξηθούν οι σχετικές καταγγελίες του κοινού κατά των κτηνιάτρων. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι εισηγήσεις του πιο πάνω συμβουλίου για περίληψη περιοριστικών δικλίδων στις διαφημίσεις δεν έγιναν αποδεκτές, παρ ότι ο σκοπός των εισηγήσεων ήταν η προστασία των ιδιωτών κτηνιάτρων και του κοινού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχέδιου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

3 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων