Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2013. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) και του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου, ώστε να γίνει πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία σύνταξη ή το σύνολο των συντάξεων που καταβάλλονται σε αξιωματούχο λόγω της υπηρεσίας του σε ένα ή περισσότερα λειτουργήματα ή αξιώματα ή θέσεις να περιορίζεται στο ένα δεύτερο των υψηλότερων απολαβών για οποιοδήποτε από αυτά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη ρύθμιση προκύπτει από τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το Μνημόνιο Συναντίληψης με την τρόικα. Όπως προβλέπεται, η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά ειδικότερα την περίπτωση αξιωματούχου ο οποίος δικαιούται σύνταξη για υπηρεσία σε ένα μόνο λειτούργημα, αξίωμα ή θέση.

Στην πιο πάνω ρύθμιση περιλαμβάνονται βουλευτές οι οποίοι έχουν υπηρετήσει δύο βουλευτικές θητείες χωρίς να έχουν υπηρετήσει ταυτόχρονα σε άλλο αξίωμα ή θέση και για τις οποίες, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και τον υπολογισμό αυτής βάσει της ισχύουσας μεθοδολογίας, η καταβλητέα σύνταξη ανέρχεται στο 56% των απολαβών. Το γεγονός αυτό δε συνάδει με την ήδη θεσπισθείσα ρύθμιση αναφορικά με την καταβλητέα σύνταξη σε αξιωματούχο, περιλαμβανομένου του βουλευτή, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε περισσότερα λειτουργήματα, αξιώματα ή θέσεις και των οποίων η σύνταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο των υψηλότερων συντάξιμων απολαβών για οποιαδήποτε από αυτά.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση την προτεινόμενη ρύθμιση, η ετήσια εξοικονόμηση για την περίπτωση βουλευτή ο οποίος έχει υπηρετήσει δύο βουλευτικές θητείες ανέρχεται στις €4.958,43, ενώ, όσον αφορά το καταβλητέο φιλοδώρημα βουλευτή που αποχωρεί μετά από δύο θητείες, θα υπάρξει συνολική εξοικονόμηση €23.139,34.

Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι, όπως διαπιστώνεται, η μεθοδολογία υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των βουλευτών διαφέρει από την αντίστοιχη μεθοδολογία υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των δημόσιων υπαλλήλων, γεγονός το οποίο σε τελευταία ανάλυση είναι ενδεχόμενο να δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των δύο κατηγοριών, η επιτροπή, σημειώνοντας την ανάγκη συμμόρφωσης προς τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το Μνημόνιο Συναντίληψης της Δημοκρατίας με την τρόικα, αποφάσισε να υιοθετήσει τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, με έναρξη της ισχύος του από την 1η Ιανουαρίου 2014.

4 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων