Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου και 3 Δεκεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) του Υπουργείου Οικονομικών και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμου, ώστε αφενός να καταστεί υποχρεωτική η αξιολόγηση του ευρύτερου δυνατού φάσματος των χρηματοοικονομικών κινδύνων που διατρέχει η Κυπριακή Δημοκρατία από την παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων, καλύπτοντας και τις ήδη παραχωρηθείσες προ της έναρξης της ισχύος του βασικού νόμου κυβερνητικές εγγυήσεις, και, αφετέρου, να διασφαλιστεί η εξουσία της αρμόδιας υπηρεσίας για συλλογή των στοιχείων σε σχέση με κυβερνητικές εγγυήσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για τον εν λόγω σκοπό.

Επιπρόσθετα, σκοπείται όπως εισαχθούν νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε στο έργο της συλλογής των αναγκαίων στοιχείων να δύναται να συνδράμει και άλλος οργανισμός ο οποίος έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το νομοσχέδιο αποτελεί δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι των διεθνών πιστωτών της, η οποία απορρέει από το επικαιροποιημένο μνημόνιο του Ιούλιου 2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τέταρτη υποπαράγραφο της παραγράφου 3.3 του επικαιροποιημένου μνημονίου, οι κυπριακές αρχές οφείλουν να παρακολουθούν τις κυβερνητικές εγγυήσεις μέσω ενός συστήματος αξιολόγησης των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Προς το σκοπό αυτό επιβάλλεται η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τα πιο πάνω το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους εκπροσώπους, με το προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο προβλέπεται ότι το ΓΔΔΧ του Υπουργείου Οικονομικών θα προβαίνει, σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, σε επαρκή δειγματοληπτική αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που είναι συνυφασμένοι τόσο με νέες κυβερνητικές εγγυήσεις όσο και με τις κυβερνητικές εγγυήσεις που είχαν εκδοθεί πριν από την ψήφιση του περί της Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους Νόμου του 2012 και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.

Συναφώς και προς την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, το ΓΔΔΧ εξουσιοδοτείται να ζητεί από τους λήπτες, τα πιστωτικά ιδρύματα και τις κυβερνητικές υπηρεσίες λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με τις κυβερνητικές εγγυήσεις. Στη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών μπορούν να συνδράμουν και άλλοι οργανισμοί οι οποίοι εξουσιοδοτούνται αρμοδίως από τον Υπουργό Οικονομικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

3 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων