Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013» και «Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 26 Νοεμβρίου και στις 3 Δεκεμβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

Σκοπός των προτεινόμενων νόμων είναι η τροποποίηση του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου και του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να αρθούν όλα τα νομικά εμπόδια που περιορίζουν την ικανότητα της ΚΤΚ να προσλαμβάνει και να διατηρεί το απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο πρώτο νομοσχέδιο επιδιώκεται όπως το θέμα της μείωσης των μισθών του προσωπικού της ΚΤΚ εμπίπτει στην αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, το οποίο θα λαμβάνει την οποιαδήποτε απόφαση στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιάρθρωσης της τράπεζας και στο γενικότερο πνεύμα συγκράτησης του κόστους.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο δεύτερο νομοσχέδιο διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε απόφαση αφορά θέματα πρόσληψης προσωπικού στην ΚΤΚ θα λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιό της, το οποίο είναι σε θέση να γνωρίζει τις προτεραιότητες και τις επακόλουθες ανάγκες που προκύπτουν, ενώ κατά την άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας θα λαμβάνεται υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο συγκράτησης του κόστους.

Σημειώνεται ότι με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια επιδιώκεται η συμμόρφωση με πρόνοια του Μνημονίου Συναντίληψης που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με την τρόικα, σύμφωνα με την οποία η ΚΤΚ πρέπει να διατηρεί επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της, η οποία επιβάλλει επίσης την άρση όλων των νομικών εμποδίων που επιτρέπουν στην ΚΤΚ να προσλαμβάνει και να διατηρεί το απαραίτητο προσωπικό. Επιπροσθέτως, με βάση τη συγκεκριμένη πρόνοια του μνημονίου, επαφίεται στη δικαιοδοσία του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας να αποφασίζει για θέματα προσλήψεων και μισθοδοσίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης των νομοσχεδίων, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΚΤΚ ανέφερε ότι ο αριθμός του προσωπικού της τράπεζας μειώθηκε αισθητά λόγω πρόωρων αφυπηρετήσεων, ενώ οι ανάγκες αυξήθηκαν λόγω της εφαρμογής των προνοιών του Μνημονίου Συναντίληψης και των νέων καθηκόντων της ΚΤΚ, που προκύπτουν από τη δημιουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), στον οποίο η ΚΤΚ συμμετέχει.

Περαιτέρω, όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, γίνεται προσπάθεια για αξιοποίηση εναλλάξιμου προσωπικού, αλλά παρουσιάζονται δυσκολίες στη μετακίνηση προσωπικού από έναν τομέα σε άλλο λόγω της εξειδίκευσης που χρειάζεται για την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της ΚΤΚ. Σημείωσε περαιτέρω ότι κατά τη διαδικασία πρόσληψης το διοικητικό συμβούλιο θα λάβει υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο συγκράτησης του κόστους.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η εξαίρεση τόσο σε ό,τι αφορά τους μισθούς όσο και σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις αποτελεί πρόνοια του Μνημονίου Συναντίληψης.

Τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση στοιχείων σε σχέση με τη στελέχωση και το οργανόγραμμα της ΚΤΚ, καθώς και για τις πρόωρες αφυπηρετήσεις του προσωπικού της, τα οποία και απεστάλησαν στις 15 Νοεμβρίου 2013.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάχθηκε εναντίον της ψήφισης των νομοσχεδίων σε νόμους.

3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

3 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων