Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Νοεμβρίου και στις 3 Δεκεμβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, ο πρόεδρος της επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να παρέχεται στα πιστωτικά ιδρύματα, στη βάση τεκμηριωμένων στοιχείων, πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι καταχωρισμένες στα κτηματικά μητρώα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) χωρίς την υποχρέωση του διευθυντή του ΤΚΧ για εκ των προτέρων έλεγχο ότι ο αιτητής είναι ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ο διευθυντής του ΤΚΧ έχει το δικαίωμα να διενεργεί εκ των υστέρων δειγματοληπτικό έλεγχο για διαπίστωση των λόγων που προβλήθηκαν με την αίτηση πιστωτικού ιδρύματος για παροχή πληροφοριών και, στις περιπτώσεις που δεν παρουσιαστούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ή τα στοιχεία που προσκομιστούν δεν αποδεικνύουν ότι ο αιτητής είναι ενδιαφερόμενο πρόσωπο, τότε θα έχει το δικαίωμα αφαίρεσης της άδειας πρόσβασης του πιστωτικού ιδρύματος ή/και επιβολής σχετικού διοικητικού προστίμου. Σε περιπτώσεις αφαίρεσης άδειας και τυχόν αίτησης για έκδοση νέας, ο διευθυντής του ΤΚΧ θα μπορεί να συμπεριλάβει σε αυτήν οποιουσδήποτε όρους ή περιορισμούς θεωρεί αναγκαίους.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας προκύπτει από τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης, που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με την τρόικα, σύμφωνα με τις οποίες οι κυπριακές αρχές πρέπει να εφαρμόσουν τη διαδικασία ελεύθερης ηλεκτρονικής πρόσβασης σε πληροφορίες που είναι καταχωρισμένες στα κτηματικά μητρώα του ΤΚΧ για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κυβερνητικές υπηρεσίες μέχρι το τέλος του έτους 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα στα αρχεία του ΤΚΧ από κυβερνητικές υπηρεσίες, σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία τυγχάνει εφαρμογής από το εν λόγω Γραφείο, έχουν ήδη δοθεί τρεις τέτοιες άδειες σε κυβερνητικά τμήματα. Όπως κατατέθηκε, επιπρόσθετες άδειες μπορεί να δοθούν από τον επίτροπο, όταν αυτό ζητηθεί μέσω της εφαρμογής των προνοιών του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

Στο στάδιο της συζήτησης η εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ανέφερε ότι με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο διευκολύνεται και επιταχύνεται η διαδικασία παροχής πληροφοριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, κάτι που θα διευκολύνει και τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων.

Ο πρόεδρος της επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ συμφώνησε με την προώθηση του νομοσχεδίου και σημείωσε ότι αυτό θα λειτουργήσει προς όφελος τόσο των δανειοληπτών όσο και των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών, καθώς και ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών ανέφεραν ότι συμφωνούν με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κατέθεσε σειρά τροπολογιών, με τις οποίες επιδιώκεται να καταστεί υποχρεωτική η πληροφόρηση του δανειολήπτη από το ΤΚΧ με γραπτή επιστολή, στην περίπτωση που ζητείται και διεξάγεται έρευνα από πιστωτικό ίδρυμα σχετικά με την ακίνητή του περιουσία. Στην εν λόγω επιστολή πρέπει να καταγράφονται και οι λόγοι που παρατίθενται από το πιστωτικό ίδρυμα προς το διευθυντή του ΤΚΧ.

Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες τροπολογίες παρέχεται το δικαίωμα στο δανειολήπτη να ζητήσει γραπτώς από το διευθυντή του ΤΚΧ να προβεί σε εκ των υστέρων έλεγχο σχετικά με τους λόγους που προβάλλονται στην αίτηση του πιστωτικού ιδρύματος. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία που θα παραθέσει το πιστωτικό ίδρυμα διαπιστωθεί ότι δε συνέτρεχε λόγος που να το καθιστούσε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ο διευθυντής του ΤΚΧ θα έχει την υποχρέωση να ενημερώσει γραπτώς το δανειολήπτη για τα ευρήματά του και να αιτιολογήσει την απόφασή του με την οποία κατέστησε το ίδρυμα ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Ο εκπρόσωπος του ΤΚΧ ανέφερε ότι με τις προτεινόμενες τροπολογίες δημιουργείται επιπρόσθετο διοικητικό κόστος και καθυστέρηση στη διαδικασία, αφού το ΤΚΧ πρέπει να ενημερώνει γραπτώς τους δανειολήπτες για τη διεξαγωγή έρευνας από το πιστωτικό ίδρυμα για την ακίνητή του περιουσία.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου είναι η παροχή ταχύτητας και ευελιξίας στη διαδικασία και ότι η εκ των προτέρων ειδοποίηση του δανειολήπτη, πέραν της αύξησης του διοικητικού κόστους, ενδεχομένως να συγκρούεται με τη φιλοσοφία του μέτρου.

Η επιτροπή αποφάσισε συναφώς όπως προωθήσει τις εν λόγω τροπολογίες προς το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να διευκρινιστεί κατά πόσο δημιουργούν οποιοδήποτε θέμα αντισυνταγματικότητας, αφού υπάρχει ενδεχόμενο με την εφαρμογή τους να αυξηθεί το διοικητικό κόστος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

3 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων