Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Όπως είναι γνωστό, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας στις 18 Νοεμβρίου 2013. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησης του θέματος την 21η Νοεμβρίου 2013, η επιτροπή μελέτησε εκ νέου το νομοσχέδιο σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2013.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής στις 3 Δεκεμβρίου 2013 κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου, καθώς και οι απόψεις των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε κυρίως η απάλειψη της απαίτησης που περιλαμβάνεται στο βασικό νόμο για την υποχρέωση του διευθυντή ταξιδιωτικού γραφείου, σε περίπτωση που δεν είναι Κύπριος, να αποκτήσει εντός έξι μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας λειτουργίας ταξιδιωτικού γραφείου επαρκή γνώση μίας εκ των επίσημων γλωσσών της Δημοκρατίας.

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω, ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αναφερόμενος σε σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2013, αλλά και σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ενώπιον της επιτροπής, επισήμανε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. To υπό αναφορά νομοσχέδιο έχει θεσπιστεί για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (Οδηγία των Υπηρεσιών).

2. Η Οδηγία των Υπηρεσιών, με την οποία επιδιώκεται συμμόρφωση, πρέπει να διαβάζεται στο πλαίσιο του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να είναι σύμφωνη με τα άρθρα 49 και 56 της εν λόγω συνθήκης, τα οποία διέπουν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, αντίστοιχα.

3. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) σε σχετική νομολογία του έχει αποφασίσει ότι οι γλωσσικές απαιτήσεις που επιβάλλονται σε Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να εγκατασταθούν και να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε ένα κράτος μέλος περιορίζουν κατ’ αρχήν την ελευθερία που διασφαλίζει το άρθρο 49 της συνθήκης. Κατά την εν λόγω νομολογία, τα εθνικά μέτρα που περιορίζουν την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που διασφαλίζει η συνθήκη μπορεί να θεωρηθούν δικαιολογημένα, εφόσον πληρούνται όλες οι εξής αυστηρές προϋποθέσεις:

α. εφαρμόζονται κατά τρόπο μη δημιουργούντα διακρίσεις,

β. δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,

γ. είναι κατάλληλα για την επίτευξη του επιδιωκομένου σκοπού,

δ. δεν είναι περιοριστικά πέραν του βαθμού που είναι αναγκαίος για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

4. Η διατήρηση της προϋπόθεσης γνώσης της ελληνικής ή της τουρκικής γλώσσας από το διευθυντή ενός ταξιδιωτικού γραφείου δε θα μπορούσε να δικαιολογηθεί, σύμφωνα με τις επιτάξεις της νομολογίας του ΔΕΕ, για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

5. Η αναγκαιότητα ψήφισης του υπό εξέταση νομοσχεδίου σε νόμο προκύπτει πρωτίστως από την υποχρέωση που υπέχει η Κυπριακή Δημοκρατία να απαλείψει οποιεσδήποτε νομοθετικές διατάξεις προσκρούουν στην Οδηγία των Υπηρεσιών και κατ’ επέκταση στις αρχές που επιβάλλει η συνθήκη. Αυτή την υποχρέωση η Δημοκρατία όφειλε να την είχε εκπληρώσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να θεσπιστούν όλα τα νομοθετήματα που αποσκοπούσαν σε εναρμόνιση με την Οδηγία των Υπηρεσιών.

6. Ο εναρμονιστικός χαρακτήρας του υπό εξέταση νομοθετήματος και το γεγονός ότι η θέσπισή του είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με την Οδηγία των Υπηρεσιών οδήγησαν στη ρητή απαίτηση για θέσπισή του από το μνημόνιο. Η θέσπιση αυτή πρέπει να επέλθει μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2013 και αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση της επόμενης δόσης του δανείου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. O πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκε εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Σημειώνεται ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, ο τίτλος του θα αναφέρεται ως «Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

 

 

3 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων