Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2013, Νόμος του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 12) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2013. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αναπροσαρμογή των προνοιών για τους δημοσιονομικούς στόχους της τριετίας 2013-2015, καθώς και των ετήσιων δημοσιονομικών στόχων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που απορρέουν από το Μνημόνιο Συναντίληψης.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, στον περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμο του 2012, όπως αυτός ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων πρόνοια για τους δημοσιονομικούς στόχους της τριετίας 2013-2015, καθώς και των ετήσιων δημοσιονομικών προσαρμογών (άρθρο 19) σύμφωνα με τις δεσμεύεις του αρχικού προσχεδίου του Μνημονίου Συναντίληψης, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί τον περασμένο Νοέμβριο. Το αρχικό αυτό μνημόνιο βασιζόταν στο μακροοικονομικό σενάριο που διαμορφώθηκε στη βάση της παραδοσιακής ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία και ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα διαφοροποίησαν σημαντικά τα δεδομένα, με αποτέλεσμα το βασικό μακροοικονομικό σενάριο να ανατραπεί. Συναφώς, στη βάση των νέων δεδομένων ετοιμάστηκε αναθεωρημένο μακροοικονομικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο έχουν αναπροσαρμοστεί αναλόγως οι δημοσιονομικοί στόχοι και έχουν επέλθει οι απαραίτητες διορθώσεις. Το τελικό Μνημόνιο Συναντίληψης, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί τον περασμένο Απρίλιο, βασίζεται στο αναθεωρημένο μακροοικονομικό σενάριο υιοθετώντας παράλληλα τους αναπροσαρμοσμένους δημοσιονομικούς στόχους και ετήσιες διορθώσεις.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Μνημόνιο Συναντίληψης το ύψος του δημοσιονομικού ισοζυγίου αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος της αναπλήρωσης που θα παραχωρηθεί στα ταμεία προνοίας και συντάξεων με καταθέσεις στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα. Σημειώνεται περαιτέρω ότι το μέγιστο ποσό που θα δοθεί ως αποζημίωση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα συγκεκριμένα ταμεία προνοίας δε θα υπερβαίνει τα 299 εκατομ.

Με βάση τα πιο πάνω, παρίσταται ανάγκη τροποποίησης του περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου του 2012 [Νόμος αρ. 59(ΙΙ) του 2012] και συγκεκριμένα του άρθρου 19 αυτού, έτσι ώστε να αναπροσαρμοστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και οι ετήσιες διορθώσεις σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι πρόνοιες του άρθρου 19 του περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου του 2012, στο οποίο προσδιορίζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι και το ύψος της ετήσιας διόρθωσης του δημοσιονομικού ισοζυγίου κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2013-2015, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Κάθε έκαστο έτος επιτυγχάνεται σταδιακή βελτίωση του πρωτογενούς δημοσιονομικού ισοζυγίου, έτσι ώστε το 2013 το πρωτογενές έλλειμμα να μην υπερβαίνει το 0,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του ίδιου χρόνου σε τρέχουσες τιμές, το 2014 το πρωτογενές πλεόνασμα να ανέλθει τουλάχιστον στο 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και το 2015 το πρωτογενές πλεόνασμα να ανέλθει τουλάχιστον στο 2,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Η συνολικά συσσωρευμένη διόρθωση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο για την περίοδο 2013-2015 θα πρέπει να φθάσει τις 5¾ ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Η ετήσια διόρθωση κατά την υπό αναφορά περίοδο κατανέμεται ως ακολούθως:

(α) Το 2013 2½% του ΑΕΠ.

(β) Το 2014 1¾% του ΑΕΠ.

(γ) Το 2015 1½% του ΑΕΠ.».

Σύμφωνα με τους αρμόδιους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, το πιο πάνω άρθρο του περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου του 2012 πρέπει να τροποποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα ως ακολούθως:

«Κάθε έκαστο έτος επιτυγχάνεται σταδιακή βελτίωση του πρωτογενούς δημοσιονομικού ισοζυγίου, έτσι ώστε το 2013, εξαιρουμένων των επιπτώσεων από την αναπλήρωση των αποθεματικών των ταμείων συντάξεων και προνοίας που κατείχαν καταθέσεις στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα ΛΤΔ, το πρωτογενές έλλειμμα να μην υπερβαίνει το 2,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του ίδιου χρόνου σε τρέχουσες τιμές, το 2014 το πρωτογενές έλλειμμα να μην υπερβαίνει το 4¼% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και το 2015 το πρωτογενές έλλειμμα να μην υπερβαίνει το 2,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τρέχουσες τιμές.».

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του 2013, Νόμος του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2013».

 

3 Δεκεμβρίου 2013

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων