Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Ιουλίου, στις 17 Οκτωβρίου, την 21η και στις 28 Νοεμβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, καθώς και εκπρόσωποι αδειοδοτημένων παροχέων ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008, που αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το τελευταίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση της αποκλειστικής υπηρεσίας, καθώς και τη δυνατότητα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εντός της καθολικής υπηρεσίας μέσω συστήματος αδειοδότησης και από άλλους παροχείς, πέραν του φορέα καθολικής υπηρεσίας. Περαιτέρω, στο νομοσχέδιο αυτό περιέχονται ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη συνέχιση της παροχής της καθολικής υπηρεσίας από τα κυπριακά ταχυδρομεία μέχρι το τέλος του 2027, την τιμολόγηση και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την προστασία των συμφερόντων των χρηστών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η Οδηγία 2008/6/ΕΚ, με την οποία προτείνεται να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Καταργεί τον αποκλειστικό τομέα και τα ειδικά δικαιώματα, όχι όμως τους εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας, τους οποίους και επιτρέπει, εφόσον απαιτείται και δικαιολογείται επαρκώς, αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών την επιλογή του μηχανισμού χρηματοδότησης.

2. Προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο για τον καθορισμό μεταξύ άλλων των υποχρεώσεων παροχής της καθολικής υπηρεσίας και των αρχών τιμολόγησης και καθιερώνει κοινούς κανόνες για τη διαφάνεια των λογαριασμών.

3. Περιέχει ρήτρα αμοιβαιότητας η οποία απαγορεύει την είσοδο παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών που διατηρούν προστατευόμενους τομείς στις χώρες προέλευσής τους σε κράτη μέλη τα οποία έχουν στο μεταξύ προχωρήσει σε πλήρη απελευθέρωση των σχετικών αγορών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπό αναφορά Οδηγία, η ενσωμάτωση των διατάξεών της στην εθνική νομοθεσία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013, όμως η προτεινόμενη νομοθεσία κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 26 Ιουνίου 2013. Λόγω αυτής της καθυστέρησης, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη λάβει προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη έγκαιρη εναρμόνιση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο, ώστε να αποτραπεί κάθε περαιτέρω διαδικασία εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, διαπιστώθηκε από την όλη συζήτηση ότι στο νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνονταν περιορισμένης έκτασης ασάφειες τις οποίες το αρμόδιο υπουργείο ανέλαβε να διασαφηνίσει σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ως εκ τούτου, η επιτροπή ανέβαλε τη συζήτησή του, ώστε να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος στο αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις και να καταθέσει στην επιτροπή νέο διαμορφωμένο κείμενο για συνέχιση της συζήτησής του. Το αρμόδιο υπουργείο υλοποιώντας τις υποδείξεις της επιτροπής επανεξέτασε το νομοσχέδιο σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και κατέθεσε στην επιτροπή νέο διαμορφωμένο κείμενο για ολοκλήρωση της συζήτησης.

Στα πλαίσια της συζήτησης που ακολούθησε, η επιτροπή προέβη σε μικρής έκτασης τροποποιήσεις επί του εν λόγω κειμένου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις του διαμορφωμένου κειμένου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

2 Δεκεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων