Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Νοεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) και του μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ”.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με την τρόικα, το οποίο κυρώθηκε με τον περί της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης Κυρωτικό Νόμο [Νόμος αρ. 1(ΙΙΙ) του 2013], και με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών στον οποίο να καταχωρίζονται πληροφορίες για πιστωτικές διευκολύνσεις πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η δημιουργία ενός μηχανισμού ανταλλαγής, συγκέντρωσης και παροχής δεδομένων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αφενός από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο και αφετέρου από τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) και τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία για την αξιολόγηση του αξιόχρεου των πελατών και των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση του πιστωτικού και άλλων συναφών κινδύνων.

2. Η θέσπιση υποχρεωτικής ανεξαρτησίας της πλειοψηφίας των μελών και των προέδρων των διοικητικών οργάνων των ΑΠΙ.

3. Μεταβατικές ρυθμίσεις αναφορικά με τη λειτουργία των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα υφιστάμενα συστήματα ανταλλαγής δεδομένων που λειτουργούν στο τραπεζικό σύστημα είναι ο μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ”, στον οποίο συμμετέχουν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία εξαιρουμένων των ΣΠΙ και του ΟΧΣ, και ο μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων ΑΙΑΝΤΑΣ”, που ανήκει στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, στον οποίο συμμετέχουν τα ΣΠΙ και ο ΟΧΣ.

Σημειώνεται ότι με τον προτεινόμενο νόμο καθίσταται δυνατή η διασύνδεση των δύο μηχανισμών με κοινή εφαρμογή και δημιουργείται ένα αρχείο στο οποίο θα βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις πιστωτικές διευκολύνσεις φυσικών και νομικών προσώπων μαζί με τα συνδεδεμένα τους πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι κυριότερες τροποποιήσεις που αφορούν τη δημιουργία του μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων αφορούν τα εξής:

1. Τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα πιστωτικών ιδρυμάτων που παρέχουν τραπεζικές εργασίες στη Δημοκρατία για συμμετοχή στο μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών.

2. Τις εξουσίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως εποπτικής αρχής για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και εφαρμογής του μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και τις εξουσίες έκδοσης σχετικών οδηγιών και λήψης στατιστικών στοιχείων μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

3. Τη ρύθμιση της υποβολής στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα προς το μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων για τους πελάτες τους, ώστε αυτή να μην προσκρούει στη βασική νομοθεσία που αφορά το τραπεζικό απόρρητο.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει προχωρήσει στην κατάρτιση σχετικής οδηγίας για ολόκληρο το πλαίσιο λειτουργίας του μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων, η οποία θα εκδοθεί αμέσως μετά την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Στο στάδιο της συζήτησης, η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου εξέφρασε επιφυλάξεις για τη δυνατότητα κάλυψης με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο των δυνητικών πελατών. Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου με επιστολή του, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013, στο οποίο προστίθεται ο ορισμός του όρου “δυνητικός πελάτης”, ώστε αυτός να σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάτοικο ή μη της Δημοκρατίας σε σχέση με το οποίο ΑΠΙ και πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου βρίσκονται σε διαδικασία εξέτασης αίτησης για τη χορήγηση χρηματοδοτικού ανοίγματος.

Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής ζήτησαν στοιχεία σε σχέση με την ανεξαρτησία των μελών των διοικητικών οργάνων των ΑΠΙ, τα οποία κατατέθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με επιστολή, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

  

 

 

 

26 Νοεμβρίου 2013

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων