Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας για τη Δημιουργία του Λειτουργικού Τμήματος Εναέριου Χώρου του BLUE MED (Κυρωτικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Νοεμβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας για τη Δημιουργία του Λειτουργικού Τμήματος Εναέριου Χώρου του BLUE MED μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μάλτας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 62.660, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2005, όρισε υπουργική επιτροπή αποτελούμενη από τους Υπουργούς Συγκοινωνιών και Έργων, Εξωτερικών και Άμυνας, η οποία μελέτησε τη συμμετοχή της Κύπρου σε διακρατική συνεργασία για τη δημιουργία λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2004. Σε μεταγενέστερο στάδιο, το Υπουργικό Συμβούλιο με νέα απόφασή του με αρ. 67.526, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2008, αποφάσισε μεταξύ άλλων να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων να εκφράσει την πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για συμμετοχή στο BLUE MED με την υπογραφή σχετικού μνημονίου με τα πιο πάνω αναφερόμενα κράτη. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε κατά διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στη δημιουργία ενός λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου, το οποίο συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, και στην υιοθέτηση των κανόνων και των διαδικασιών για την εφαρμογή του.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την κύρωση της συμφωνίας θα προκύψουν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά οφέλη για τις επιχειρήσεις στον τομέα των αερομεταφορών. Ειδικότερα, τα ποσοτικά οφέλη αναμένεται να προκύψουν κυρίως λόγω μειώσεων στις καθυστερήσεις, στην κατανάλωση καυσίμων και στις εκπομπές ρύπων από την εναέρια κυκλοφορία, τα οποία αναμένεται να μειώσουν το λειτουργικό κόστος των εταιρειών. Όσον αφορά τα ποιοτικά οφέλη, αυτά αφορούν κυρίως βελτιώσεις στην ασφάλεια και στις διαδικασίες εναέριας κυκλοφορίας. Τα εν λόγω οφέλη μπορούν να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικά εντός του μηχανισμού του λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου, αφού αυτό διευκολύνει τη συνεργασία και τις οικονομίες κλίμακας.

Η συμφωνία, όπως αναφέρεται στα ίδια στοιχεία, προβλέπει τη θέσπιση διοικητικού συμβουλίου αποτελούμενου από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος. Το εν λόγω διοικητικό συμβούλιο θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής της συμφωνίας και το έργο του θα υποβοηθείται από υποεπιτροπές για θέματα παροχής υπηρεσιών, εποπτείας και πολιτικοτρατιωτικής συνεργασίας.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αφού συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, επισήμανε στην επιτροπή την ανάγκη άμεσης προώθησής του για ψήφιση σε νόμο, για την κατά νόμο κύρωση της υπό αναφορά συμφωνίας, αφού η Δημοκρατία έχει λάβει προειδοποιητική επιστολή για τη μη έγκαιρη κύρωσή της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσαν ότι υιοθετούν τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και γι’ αυτό εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

 

 

 

26 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων