Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και για τους κανονισμούς «Οι περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Μάριος Μαυρίδης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο μαζί με τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 25 Νοεμβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Κύπρου, εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ, καθώς και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Εγγεγραμμένων Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας. Το Υπουργείο Εσωτερικών, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο, η ΟΕΒ και η ΣΕΚ διαμήνυσαν γραπτώς τις θέσεις τους προς την επιτροπή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνισή του με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και με τον εναρμονιστικό νόμο περί Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών, ο οποίος μεταφέρει τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 33(2)(θ) του περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των ομότιτλων κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί η πιο πάνω σκοπούμενη εναρμόνιση.

Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο στο νομοσχέδιο και στους κανονισμούς νέο νομοθετικό πλαίσιο διασφαλίζεται η αυτόματη ανανέωση της άδειας λειτουργίας των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας (ΙΓΕΕ), νοουμένου ότι ο υφιστάμενος αδειούχος θα υποβάλει αίτηση προς την αρμόδια αρχή για ανανέωση της άδειας και θα καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος. Η επαλήθευση της τήρησης των προϋποθέσεων για ανανέωση της άδειας θα γίνεται με επιτόπιους ελέγχους των επιθεωρητών, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να ζητούν τα απαιτούμενα έγγραφα οποιαδήποτε στιγμή στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργούνται.

Όπως είναι γνωστό, η υπό συζήτηση υφιστάμενη νομοθεσία για τα ΙΓΕΕ [Νόμος 126(Ι) του 2012] τέθηκε σε εφαρμογή στις 27 Ιουλίου 2012 και έχει ως κύριο σκοπό τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας των ΙΓΕΕ, καθώς και την προστασία όσων αναζητούν εργασία και των εργοδοτών που συναλλάσσονται με τα γραφεία αυτά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ανάγκη για αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη λειτουργία των ΙΓΕΕ επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους της τρόικας στα πλαίσια των συζητήσεων για την παράγραφο 5.1 (Οδηγία Υπηρεσιών-Νομοθεσία κατά Τομέα) του Μνημονίου Συναντίληψης. Σημείο διαφωνίας αποτέλεσε η πρόνοια για ανανέωση της άδειας λειτουργίας ΙΓΕΕ κάθε τρία χρόνια μέσα από διαδικασία υποβολής αίτησης η οποία συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει διάφορα έγγραφα. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε όπως το σύστημα αδειοδότησης των ΙΓΕΕ αναθεωρηθεί και η άδεια ανανεώνεται αυτόματα. Περαιτέρω, εισηγήθηκε ο πάροχος της υπηρεσίας να μη χρειάζεται να υποβάλει ξανά στην αρμόδια αρχή όλα τα έγγραφα που χρειάζονταν κατά την πρώτη αίτηση, εντούτοις έγινε αποδεκτό τα έγγραφα αυτά να είναι δυνατό να ζητούνται στα πλαίσια επιθεώρησης των εν λόγω γραφείων.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο διαλαμβάνονται πρόνοιες που αφορούν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Η άδεια λειτουργίας των ΙΓΕΕ ισχύει για περίοδο τριών χρόνων και δύναται να ανανεώνεται αυτόματα με την καταβολή του τέλους που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το νόμο.

2. Στις περιπτώσεις ανάκλησης άδειας προστίθεται και η περίπτωση της άρνησης του κατόχου της άδειας να προσκομίσει τα έγγραφα που ζητούνται από τους επιθεωρητές στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου. Σημειώνεται ότι τα έγγραφα αυτά προηγουμένως ζητούνταν στα πλαίσια της διαδικασίας ανανέωσης της άδειας.

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς που να προβλέπουν την προσκόμιση από τα γραφεία αυτά των απαιτούμενων εγγράφων στα πλαίσια ελέγχου από τους επιθεωρητές.

Περαιτέρω, στους κανονισμούς ρυθμίζονται τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Τα έγγραφα που απαιτούνταν στα πλαίσια υποβολής αίτησης για ανανέωση άδειας θα μπορεί να ζητούνται στα πλαίσια της διαδικασίας ελέγχου της λειτουργίας ΙΓΕΕ και των παραρτημάτων τους από τους επιθεωρητές.

2. Τροποποιείται το έντυπο της αίτησης για ανανέωση της άδειας λειτουργίας ΙΓΕΕ με τη διαγραφή της σημείωσης στην οποία περιλαμβάνονταν τα έγγραφα που έπρεπε να προσκομιστούν μαζί με την αίτηση για ανανέωση της άδειας.

Σημειώνεται ότι, για την ορθότερη διατύπωση τόσο από ουσιαστικής όσο και από νομοτεχνικής άποψης του σκοπού των προτεινόμενων ρυθμίσεων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας κατέθεσαν στην επιτροπή διαμορφωμένα κείμενα τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών.

Τη συζήτηση που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής απασχόλησαν κυρίως τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Κατά πόσο θα υπάρξει χαλάρωση των διαδικασιών ελέγχου από τους επιθεωρητές. Ειδικότερα, εκφράστηκαν επιφυλάξεις για τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων, οι οποίοι σήμερα γίνονται υποχρεωτικά στα πλαίσια της ανανέωσης των αδειών λειτουργίας ΙΓΕΕ.

2. Τα προτεινόμενα νομοθετήματα κατατέθηκαν στη Βουλή, χωρίς να προηγηθεί ο απαιτούμενος κοινωνικός διάλογος.

Τοποθετούμενος στα πιο πάνω ζητήματα, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εργασίας διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι στο τμήμα του εργοδοτούνται δεκαπέντε επιθεωρητές, οι οποίοι ασκούσαν ελέγχους στα πλαίσια ανανέωσης των αδειών και θα συνεχίσουν να προβαίνουν σε τέτοιους ελέγχους και μάλιστα σε ανύποπτο χρόνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των επιθεωρητών δεν είναι απαγορευτικός και είναι εφικτό να γίνονται περίπου εξήντα επιθεωρήσεις το χρόνο. Επιπλέον, εξέφρασε την άποψη ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις οδηγούν σε απλούστευση των διαδικασιών και δεν πρόκειται να επηρεάσουν την εφαρμογή της υπό συζήτηση νομοθεσίας.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ, αφού εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη μη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου πριν από την κατάθεση στη Βουλή των υπό συζήτηση νομοθετημάτων, τάχθηκε εναντίον των προτεινόμενων ρυθμίσεων, εκφράζοντας την ανησυχία ότι οι επιθεωρήσεις δε θα είναι επαρκείς, με αποτέλεσμα να υπάρξει ασυδοσία.

Την αντίθεσή της με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εξέφρασε και η εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Εγγεγραμμένων ΙΓΕΕ, τονίζοντας ότι η χαλάρωση στις διαδικασίες ελέγχου θα οδηγήσει σε εκμετάλλευση. Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας ΙΓΕΕ δήλωσε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ και της ΣΕΚ, οι οποίοι διαμήνυσαν γραπτώς τις θέσεις τους προς την επιτροπή, δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Ειδικότερα, η ΟΕΒ σημείωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν δέσμευση της Δημοκρατίας έναντι της τρόικας στα πλαίσια υλοποίησης του μέτρου 5.1 του Μνημονίου Συναντίληψης. Περαιτέρω, η ΣΕΚ εξέφρασε την ανησυχία της για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σε σχέση με το ενδεχόμενο μείωσης του ελέγχου των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή μείωση των αρμόδιων επιθεωρητών που διενεργούν τους ελέγχους.

Επισημαίνεται ότι η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς άρση των οποιωνδήποτε επιφυλάξεων εκφράστηκαν για τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων, απέστειλε σημείωμα στην επιτροπή, στο οποίο διαλαμβάνονται κυρίως τα ακόλουθα:

1. Στην Κύπρο λειτουργούν εκατόν τριάντα πέντε αδειούχα ΙΓΕΕ και για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών της υπό συζήτηση νομοθεσίας έχουν τοποθετηθεί δώδεκα επιθεωρητές στα επαρχιακά γραφεία εξεύρεσης εργασίας. Κατά το 2013 διενεργήθηκαν πενήντα επτά επιθεωρήσεις ΙΓΕΕ.

2. Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, έλεγχοι στα ΙΓΕΕ διενεργούνται από τους επιθεωρητές συνήθως πριν από κάθε ανανέωση άδειας λειτουργίας γραφείου, δηλαδή κάθε τριετία. Επίσης, διενεργούνται έλεγχοι στις περιπτώσεις καταγγελιών, καθώς και στις περιπτώσεις νέων γραφείων για σκοπούς ικανοποίησης των προϋποθέσεων για την αναγκαία κτιριακή υποδομή και τον τεχνικό εξοπλισμό.

3. Με την προτεινόμενη τροποποίηση δε θα απαιτείται πλέον η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από τους επιθεωρητές κατά την ανανέωση της άδειας, ωστόσο θα υπάρχει η ευχέρεια διενέργειας ελέγχων οποτεδήποτε. Περαιτέρω, στα πλαίσια των ελέγχων που θα διενεργούνται, οι επιθεωρητές εξουσιοδοτούνται να ζητούν οποιαδήποτε στιγμή τα έγγραφα που ζητούνταν προηγουμένως κατά την ανανέωση.

4. Το Τμήμα Εργασίας δεσμεύεται να διενεργεί τέτοιους ελέγχους σε ανύποπτο χρόνο, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, σε όλα τα εγκεκριμένα ΙΓΕΕ και για το σκοπό αυτό ετοίμασε σχετική εγκύκλιο προς όλους τους επαρχιακούς λειτουργούς εργασίας, η οποία θα κυκλοφορήσει αμέσως μετά την ψήφιση της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να ενσωματώσει στο κείμενο του νομοσχεδίου πρόνοια που θα αποτυπώνει τη δέσμευση του Τμήματος Εργασίας για διενέργεια ελέγχων σε κάθε αδειούχο ΙΓΕΕ τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Με την πιο πάνω θέση της επιτροπής συμφώνησαν οι εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας, οι οποίοι δεσμεύτηκαν επίσης όπως κάθε χρόνο ενημερώνουν γραπτώς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους ελέγχους που διενήργησαν.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

26 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων