Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και για τους κανονισμούς «Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Φειδίας Σαρίκας
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Νουρής Γιώργος Βαρνάβα
Σοφοκλής Φυττής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7, 14 και την 21η Νοεμβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, καθώς και των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λεμεσού-Αμαθούντας, Λάρνακας και Αγίας Νάπας. Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, οι Επαρχιακές Διοικήσεις Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, καθώς και τα Συμβούλια Αποχετεύσεων Παραλιμνίου και Πάφου, παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, έτσι ώστε να παρέχεται στα συμβούλια αποχετεύσεων η δυνατότητα να επιβάλλουν χρηματική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες ή στους κατόχους υποστατικών που παραλείπουν να συνδεθούν με το δημόσιο υπόνομο και το αποχετευτικό σύστημα, μετά την παρέλευση έξι μηνών από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας που αναφέρεται σε γνωστοποίηση η οποία εκδίδεται από το οικείο συμβούλιο αποχετεύσεων δυνάμει της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας Κανονισμών, έτσι ώστε να αναθεωρηθούν τα ανώτατα όρια ορισμένων τελών που επιβάλλονται από τους βασικούς κανονισμούς.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Αύξηση του ανώτατου ορίου του τέλους αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που επιβάλλει το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας σε κάθε ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακινήτου ή υποστατικού που βρίσκεται εντός της περιοχής του εν λόγω συμβουλίου, που θα εξυπηρετηθεί ή μπορεί να εξυπηρετηθεί από το σύστημα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του τελευταίου, από 0,075 του σεντ για κάθε ευρώ ή ποσοστό 0,75 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου, όπως αυτή είναι καταχωρισμένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού, σε 0,12 του σεντ για κάθε ευρώ ή ποσοστό 1,2 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου, αντίστοιχα.

2. Διαμόρφωση της σχετικής πρόνοιας των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών που προβλέπει κλιμακωτή αύξηση του αναφερόμενου πιο πάνω επιβαλλόμενου τέλους για ορισμένη περίοδο και καθορίζει το ανώτατο όριο του εν λόγω τέλους από το 2008 μέχρι και το 2013, έτσι ώστε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας να δύναται να επιβάλει κλιμακωτά αύξηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016, ως ακολούθως:

α. Μέχρι 0,10 του σεντ για κάθε ευρώ ή ποσοστό 1 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου έως την 31η Δεκεμβρίου του 2014.

β. Μέχρι 0,11 του σεντ για κάθε ευρώ ή ποσοστό 1,1 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου έως την 31η Δεκεμβρίου του 2015.

γ. Μέχρι 0,12 του σεντ για κάθε ευρώ ή ποσοστό 1,2 τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου έως την 31η Δεκεμβρίου του 2016.

3. Αύξηση του ανώτατου ορίου του τέλους που καθορίζεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας με βάση την κατανάλωση νερού από 52 σεντ, που ισχύει σήμερα, σε 64 σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ή από οποιοδήποτε άλλο συμβούλιο υδατοπρομήθειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, η αναφερόμενη πιο πάνω χρηματική επιβάρυνση, στην οποία θα υπόκειται κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού για όσο χρόνο διαρκεί η αναφερόμενη πιο πάνω παράλειψη, δε θα ξεπερνά το ποσό που επιβάλλεται ως τέλος χρήσης στα υποστατικά που έχουν συνδεθεί με το σύστημα και θα υπολογίζεται για κάθε κυβικό μέτρο ύδατος που καταναλώνεται από τον εν λόγω ιδιοκτήτη ή κάτοχο υποστατικού με βάση την ένδειξη του υδρομετρητή.

Όπως επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, η προτεινόμενη τροποποίηση της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας κρίθηκε αναγκαία, επειδή αναμένεται ότι θα παράσχει κίνητρο για έγκαιρη σύνδεση των υποστατικών με το δημόσιο υπόνομο και το αποχετευτικό σύστημα, με αποτέλεσμα να καθίσταται η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων πιο αποδοτική και αποτελεσματική. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την εν λόγω ρύθμιση αναμένεται ότι θα αποφεύγονται οι χρονοβόρες και πολυέξοδες διαδικασίες των συμβουλίων αποχετεύσεων για τον εντοπισμό των υδρομετρητών των υποστατικών που είναι συνδεδεμένα με το σύστημα, με στόχο την επιβολή του σχετικού τέλους χρήσης, καθώς και ότι θα καταστεί δικαιότερη η επιβολή των τελών και η μεταχείριση των πολιτών.

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στους βασικούς κανονισμούς, αυτές κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε να παρασχεθεί η ευχέρεια στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας να επιβάλλει τέλη ανάλογα με τις οικονομικές του υποχρεώσεις, με απώτερο στόχο την κάλυψη της δαπάνης των προγραμματιζόμενων εντός της επόμενης τριετίας (2014-2016) αποχετευτικών έργων ομβρίων υδάτων, καθώς και του συνεχώς αυξανόμενου κόστους για συντήρηση και λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος και για παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών στους αποδέκτες αυτών.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών, η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τους κυβερνητικούς αρμοδίους για ποικίλα ζητήματα αναφορικά με τις πρόνοιές τους.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν τόσο με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής. Σημειώνεται ότι το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκε να καταθέσει στο στάδιο αυτό και σχετικές τροπολογίες.

Παράλληλα, με την ευκαιρία της συζήτησης του νομοσχεδίου, η επιτροπή καλεί τα συμβούλια αποχετεύσεων και κατ’ επέκταση την εκτελεστική εξουσία να ειδοποιούν έγκαιρα τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και κατόχους υποστατικών που παραλείπουν να συνδεθούν με το δημόσιο υπόνομο και το αποχετευτικό σύστημα για τη λήξη της σχετικής προθεσμίας η οποία επίκειται να επισυμβεί με βάση σχετική γνωστοποίηση του οικείου συμβουλίου αποχετεύσεων, όπως ήταν εξάλλου και η σχετική δέσμευση ενώπιον της επιτροπής.

 

26 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων