Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2013. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της Ένωσης Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Κύπρου (ΕΝΕΛΕΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών (ΠΑΣΥΠΕ).

Η ΠΟΒΕΚ και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 11 των περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου, ώστε να γίνει πληρέστερη και ορθότερη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του άρθρου 12 της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά.

Περαιτέρω, με το παρόν τροποποιητικό νομοσχέδιο γίνεται εισήγηση για αύξηση του ύψους του διοικητικού προστίμου που δύναται να επιβάλει η Εντεταλμένη Υπηρεσία για τις παραβάσεις του νόμου από διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (€256.000) σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) και από χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης σε πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000). Η αύξηση του διοικητικού προστίμου κρίνεται αναγκαία, καθώς από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του νόμου διαφάνηκε ότι το ύψος του διοικητικού προστίμου δεν είναι αρκούντως αποτρεπτικό.

Στα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε μικρές παραλείψεις στη μεταφορά της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ στην εθνική μας νομοθεσία, γι’ αυτό και ζήτησε την τροποποίηση του σχετικού νόμου και απέστειλε προειδοποιητική επιστολή/παράβαση με αρ. 2013/2082 και ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2013.

2. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει εισηγηθεί ακόμα μία πρόσθετη τροποποίηση, η οποία αφορά στην αύξηση του ύψους του διοικητικού προστίμου για αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας.

3. Η Εντεταλμένη Υπηρεσία για επιτήρηση της αγοράς και εφαρμογή του προτεινόμενου τροποποιητικού νόμου είναι η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία διαθέτει την αναγκαία υποδομή και τους μηχανισμούς για την εφαρμογή και τον έλεγχο του προτεινόμενου τροποποιητικού νόμου.

4. Δεν υπάρχουν γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή του προτεινόμενου τροποποιητικού νόμου.

5. Δεν αναμένεται να υπάρξει οποιοδήποτε μακροχρόνιο επιπρόσθετο οικονομικό κόστος από την εφαρμογή του προτεινόμενου τροποποιητικού νόμου.

6. Για τις τροποποιήσεις επί του βασικού νόμου σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας έκρινε ότι δε χρειάζεται δημόσια διαβούλευση. Για την τροποποίηση αναφορικά με τα διοικητικά πρόστιμα δεν υπήρξε χρόνος για δημόσια διαβούλευση, καθώς, σύμφωνα με την τελική απάντηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα έπρεπε μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 2013 το τροποποιητικό νομοσχέδιο να είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

9. Η δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προειδοποιητική επιστολή/παράβαση με αρ. 2013/2082 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το τροποποιητικό νομοσχέδιο ήταν ότι μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου του 2013 το τροποποιητικό νομοσχέδιο θα έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 24 Οκτωβρίου 2013.

Σημειώνεται ότι για την τροποποίηση του ύψους των διοικητικών προστίμων είχε κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικό νομοσχέδιο στις 27 Ιουνίου 2013. Το εν λόγω νομοσχέδιο περιλάμβανε μεταξύ άλλων και πρόνοιες για αύξηση των διοικητικών προστίμων που η Εντεταλμένη Υπηρεσία θα μπορούσε να επιβάλλει για παράβαση του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου. Συγκεκριμένα, γινόταν εισήγηση για αύξηση του διοικητικού προστίμου από €256.000 σε €1.000.000 και από €1.700 πρόστιμο για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης σε €5.000.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, καθώς και κάποιοι από τους εμπλεκόμενους φορείς είχαν εκφράσει τότε τον προβληματισμό και τις επιφυλάξεις τους τόσο σε σχέση με την αύξηση των προστίμων όσο και αναφορικά με τη δυνατότητα επιβολής του προστίμου αυτού από ένα και μόνο πρόσωπο. Ειδικότερα, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας να μελετηθεί το κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει τροποποίηση στο βασικό νόμο, έτσι ώστε το διοικητικό πρόστιμο να επιβάλλεται από επιτροπή και όχι από ένα άτομο. Ως εκ τούτου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας σε σχετική έκθεσή της προς την ολομέλεια της Βουλής, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2013, ομόφωνα εισηγήθηκε την ψήφιση σε νόμο του μέρους εκείνου του νομοσχεδίου που αφορούσε τη διόρθωση των παραλείψεων που εντοπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την απόρριψη των υπόλοιπων διατάξεων αυτού που αφορούσαν στην αύξηση των διοικητικών προστίμων, πρόνοιες τις οποίες ανέλαβαν να επανεξετάσουν οι εκπρόσωποι του τέως Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Το μέρος του νομοσχεδίου ψηφίστηκε σε νόμο στις 11 Ιουλίου 2013 [Νόμος αρ. 81(Ι) του 2013].

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ενώπιον της επιτροπής κατά την τοποθέτησή του επί του νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η εμπειρία από την εφαρμογή άλλων νομοθεσιών στις οποίες υπάρχει τριμελής επιτροπή για την επιβολή διοικητικών προστίμων κατέδειξε ότι οι επιτροπές αυτές είναι δυσκίνητες και παρουσιάζουν δυσκολίες και μειονεκτήματα στην επιβολή προστίμων. Για το λόγο αυτό, σημείωσε, γίνεται εισήγηση στο υπό αναφορά τροποποιητικό νομοσχέδιο για αύξηση του προστίμου από €256.000 σε €500.000 αντί για €1.000.000, όπως γινόταν εισήγηση στο προηγούμενο νομοσχέδιο.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ εξέφρασαν εκ νέου τις επιφυλάξεις τους για το ύψος των διοικητικών προστίμων.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

 

18 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων