Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Οκτωβρίου και στις 7 και 14 Νοεμβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, ο εθνικός συντονιστής για το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI), εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών, της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Κλάδος Ιατρών), της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Χειροπρακτών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά νομοσχεδίων είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας τόσο με την Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στα πλαίσια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης όσο και με την Εκτελεστική Οδηγία 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη.

Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη όφειλαν να εναρμονιστούν με τις εν λόγω Οδηγίες το αργότερο μέχρι την 25η Οκτωβρίου 2013. Σημειώνεται περαιτέρω ότι τα υπό αναφορά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή στις 3 Οκτωβρίου 2013.

Σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η θέσπιση του νομικού πλαισίου για την καθιέρωση μηχανισμού παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους ασθενείς και η ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Περαιτέρω, με το πρώτο νομοσχέδιο καθίσταται σαφής ο διαχωρισμός του προτεινόμενου νόμου για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, με στόχο την άσκηση των δικαιωμάτων των ασθενών.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου με το άρθρο 3(ια) της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στα πλαίσια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, ούτως ώστε η ερμηνεία του όρου “ιατρική συνταγή”, ο οποίος περιλαμβάνεται στην εθνική νομοθεσία, να συνάδει πλήρως με αυτήν που περιλαμβάνεται στη σχετική Οδηγία.

Σκοπός του τρίτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου με τον καθορισμό των στοιχείων που πρέπει να περιέχει μια ιατρική συνταγή που εκδίδεται σε άλλο κράτος μέλος, προκειμένου αυτή να εκτελεστεί από φαρμακοποιό στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ειδικότερα, το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου είναι ο Υπουργός Υγείας. Η αρμόδια αρχή ορίζει εθνικό σημείο επαφής, το οποίο συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει στους ασφαλισμένους, ύστερα από σχετική αίτηση, τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών σημείων επαφής σε άλλα κράτη μέλη. Το εθνικό σημείο επαφής παρέχει πληροφορίες μεταξύ άλλων για τα δικαιώματα προσώπων ασφαλισμένων στη Δημοκρατία, όταν λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος, τα δικαιώματα προσώπων ασφαλισμένων σε άλλο κράτος μέλος, όταν λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη στη Δημοκρατία, τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στην Κυπριακή Δημοκρατία, τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων, τους όρους και τις προϋποθέσεις για προηγούμενη έγκριση και για επιστροφή εξόδων σε πρόσωπα ασφαλισμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

2. Ο προτεινόμενος νόμος δε θα εφαρμόζεται σε υπηρεσίες που εμπίπτουν στον τομέα της μακροχρόνιας περίθαλψης ή σε θέματα που αφορούν όργανα που χρησιμεύουν ως μοσχεύματα.

3. Πρόσωπα ασφαλισμένα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος που θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους, όπως καθορίζονται στον προτεινόμενο νόμο, δε γίνονται σεβαστά θα μπορούν να υποβάλουν παράπονο στο εθνικό σημείο επαφής σε έντυπο που θα καθοριστεί με σχετικό διάταγμα του Υπουργού Υγείας. Στο νομοσχέδιο διευκρινίζεται περαιτέρω ότι το εθνικό σημείο επαφής δε χειρίζεται θέματα που αφορούν ιατρική πραγματογνωμοσύνη, ιατρική αμέλεια ή καταβολή αποζημιώσεων.

4. Όσον αφορά την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους από άλλα κράτη μέλη, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει μεταξύ άλλων ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης:

α. παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες, για να βοηθήσουν πρόσωπα ασφαλισμένα σε άλλα κράτη μέλη να κάνουν συνειδητές επιλογές για τη θεραπεία, την ποιότητα και την ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης που προσφέρεται στο έδαφος της Δημοκρατίας,

β. παρέχουν σαφείς πληροφορίες για τις τιμές, καθώς και για την άδεια εγγραφής τους, την ασφαλιστική τους κάλυψη όσον αφορά την επαγγελματική τους ευθύνη,

γ. εφαρμόζουν τις ίδιες αμοιβές που εφαρμόζουν και για τους ημεδαπούς ασθενείς σε συγκρίσιμη ιατρική κατάσταση και χρεώνουν σε τιμές που υπολογίζονται στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων.

5. Το άρθρο 16 του νομοσχεδίου καθιερώνει σύστημα εξασφάλισης προηγούμενης έγκρισης από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου πρόσωπο ασφαλισμένο στη Δημοκρατία να δικαιούται επιστροφή εξόδων για υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνει σε άλλο κράτος μέλος. Συγκεκριμένα, πριν από την αναχώρηση ασθενούς από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτός υποβάλλει στο εθνικό σημείο επαφής αίτημα για προηγούμενη έγκριση σε έντυπο που θα καθοριστεί με σχετικό διάταγμα του Υπουργού Υγείας και υποβάλλει ταυτόχρονα όλα τα σχετικά ιατρικά έγγραφα. Ακολούθως το εθνικό σημείο επαφής παραπέμπει την αίτηση σε επιτροπή ειδικών κατάλληλης ειδικότητας για κλινική αξιολόγηση του ασφαλισμένου ασθενούς. Σημειώνεται ότι η επιτροπή ειδικών απαρτίζεται από τρία μέλη, εκ των οποίων τα δύο είναι ιατρικοί λειτουργοί του δημόσιου τομέα και ένα μέλος προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Η επιτροπή ειδικών, προτού εξετάσει την αίτηση και εκδώσει γνωμοδότηση επί αυτής, μπορεί να ζητήσει από τον ασθενή να παρουσιαστεί ενώπιόν της για εξέταση. Επισημαίνεται επίσης ότι οι αποφάσεις της επιτροπής ειδικών λαμβάνονται είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Στο νομοσχέδιο διευκρινίζεται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που μέλος της επιτροπής ειδικών αδυνατεί να παραστεί σε συνεδρία, αυτή συνεδριάζει, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον τα δύο μέλη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να ληφθεί ομόφωνη απόφαση, συγκαλείται νέα συνεδρία σε διάστημα δύο ημερών. Αν στη νέα αυτή συνεδρία δεν καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση, για το θέμα αποφασίζει ο γενικός διευθυντής, στη βάση της έκθεσης που υποβάλλει η επιτροπή ειδικών και της έκθεσης του ειδικού για την περίπτωση θεράποντος ιατρού.

6. Η επιτροπή ειδικών στην έκθεσή της περιγράφει την πάθηση του ασφαλισμένου ασθενούς και διατυπώνει τη γνώμη της ως προς το κατά πόσο μπορεί ή δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματική διάγνωση ή θεραπεία του σε δημόσια νοσηλευτήρια, λόγω έλλειψης των κατάλληλων διαγνωστικών ή θεραπευτικών μέσων ή εμπειρίας εκ μέρους της ιατρικής κοινότητας, ή κατά πόσο η διάγνωση ή η θεραπεία μπορεί να παρασχεθεί από τα δημόσια νοσηλευτήρια μέσα σε εύλογα χρονικά όρια, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

7. Το εθνικό σημείο επαφής ενημερώνει τον ασθενή για την απόφαση του γενικού διευθυντή εντός τριάντα ημερών από την υποβολή του αιτήματός του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής του, ο ασφαλισμένος δικαιούται να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης του γενικού διευθυντή ενώπιον του Αναθεωρητικού Συμβουλίου, το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και το οποίο απαρτίζεται από τέσσερις ιατρικούς λειτουργούς του δημόσιου τομέα και έναν επαγγελματία υγείας από τον ιδιωτικό τομέα. Η απόφαση του Αναθεωρητικού Συμβουλίου έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, ενώ την τελική απόφαση τη λαμβάνει ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας.

8. Τα έξοδα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης επιστρέφονται στον ασθενή από το γενικό διευθυντή στο ύψος των εξόδων που θα είχαν καλυφθεί, εάν η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης.

9. Στο Μέρος VI του νομοσχεδίου ρυθμίζεται η εκτέλεση στη Δημοκρατία συνταγών που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος και καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση συνταγών για φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Στο ίδιο μέρος θεσπίζονται δυνητικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες η αρμόδια αρχή μπορεί να ορίζει κέντρα αριστείας τα οποία μετέχουν στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς, ιδιαίτερα στον τομέα των σπάνιων νόσων, εφόσον αυτά πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θα καθοριστούν σε κανονισμούς που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτό. Επίσης, η αρμόδια αρχή μπορεί να ορίζει Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, η οποία συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλα κράτη μέλη, στο πλαίσιο ενός εθελοντικού δικτύου που συνδέει τις αρμόδιες για την ηλεκτρονική υγεία εθνικές αρχές.

Όλοι οι εκπρόσωποι που παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής δήλωσαν ως θέση αρχής ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να εναρμονιστεί με τις σχετικές Οδηγίες και εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων. Παρ’ όλα αυτά, οι εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων και της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους επί ορισμένων προνοιών του πρώτου νομοσχεδίου, τις οποίες υπέβαλαν και γραπτώς στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας με υπομνήματά τους.

Στο στάδιο της κατ’ άρθρον εξέτασης του πρώτου νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν οι παρατηρήσεις και οι επιφυλάξεις του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και των πιο πάνω αναφερόμενων οργανώσεων. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου ως έχουν ικανοποιούν και διασκεδάζουν τις εν λόγω ανησυχίες.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας διευκρίνισαν περαιτέρω τα ακόλουθα:

1. Ο προτεινόμενος νόμος για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη δε θα επηρεάσει την εφαρμογή του υφιστάμενου Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για Υπηρεσίες Υγείας που δεν Προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα. Διευκρινίστηκε επίσης από τους ιδίους ότι ασθενείς που δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω σχέδιο θα μπορούν να επιλέξουν, αντί του σχεδίου, τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, που προσφέρει περισσότερες επιλογές ως προς τις χώρες παροχής της περίθαλψης.

2. Δικαίωμα χρήσης της διασυνοριακής περίθαλψης θα έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου που έχουν καταβάλει εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων για τρία χρόνια και έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, ανεξάρτητα από το εάν είναι δικαιούχοι νοσηλείας στα δημόσια νοσηλευτήρια ή όχι.

3. Με σχετικό διάταγμα του Υπουργού Υγείας οι υπηρεσίες διασυνοριακής περίθαλψης θα κατηγοριοποιούνται σε δύο λίστες ή “καλάθια”. Το πρώτο “καλάθι” θα αφορά υπηρεσίες που δε θα χρειάζονται προέγκριση και το δεύτερο υπηρεσίες που θα χρειάζονται προέγκριση.

4. Η παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία σε Ευρωπαίους πολίτες που κάνουν χρήση του δικαιώματος για διασυνοριακή περίθαλψη θα γίνεται από παρόχους υπηρεσιών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και έτσι αναμένεται ότι η εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας θα συμβάλει στην αύξηση του ιατρικού τουρισμού στην Κύπρο.

5. Τέλος, μετά την ψήφιση των νομοσχεδίων, το Υπουργείο Υγείας θα αναλάβει πρωτοβουλία για διαφώτιση του κοινού μέσω ανακοινώσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.ά.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον εξέταση του πρώτου νομοσχεδίου, επέφερε ορισμένες αλλαγές σε αυτό που το βελτιώνουν νομοτεχνικά και που καθιστούν σαφείς ορισμένες πρόνοιές του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πρώτου νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω, καθώς και του δεύτερου και τρίτου νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή τους σε νόμους.

18 Νοεμβρίου 2013 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμος του 2013.

2. Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013.

                    3. Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων