Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου, 10 Οκτωβρίου, καθώς και στις 7 και 14 Νοεμβρίου 2013. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, του οποίου σημειώνεται ότι η προώθηση αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι του μνημονίου που η τελευταία έχει υπογράψει με την τρόικα, το νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Την υποχρεωτική επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις που διοργανώνονται από το συμβούλιο για την εγγραφή οποιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας ή πολίτη οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους στο μητρώο εργοληπτών ως εργολήπτη οικοδομικών ή τεχνικών έργων. Όμως, για σκοπούς εγγραφής στο εν λόγω μητρώο πολιτών κρατών μελών η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα προσόντα για την εγγραφή τους γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.

2. Την υποχρέωση του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων να εξετάζει και να αποφασίζει για την αίτηση εγγραφής του ενδιαφερομένου εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, νοουμένου ότι η αίτηση είναι επαρκώς συμπληρωμένη, παρέχοντας ταυτόχρονα, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, τους συγκεκριμένους λόγους της απόρριψης.

3. Την προσθήκη πρόνοιας με βάση την οποία κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους και κάθε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους, εφόσον το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και παρέχει νόμιμα στο εν λόγω κράτος μέλος υπηρεσίες εργολήπτη, μπορεί να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στη Δημοκρατία, εφόσον πριν από την ανάληψη οποιουδήποτε οικοδομικού ή τεχνικού έργου γνωστοποιήσει στο συμβούλιο την πρόθεσή του για ανάληψη του έργου αυτού, συμπληρώνοντας το καθορισμένο από το συμβούλιο έντυπο. Το εν λόγω συμβούλιο μπορεί να διεξάγει ελέγχους στο στάδιο της εκτέλεσης των έργων που αναλαμβάνονται.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου τέθηκαν στην επιτροπή, τόσο από εμπλεκόμενους φορείς όσο και από μέλη αυτής, επιφυλάξεις αναφορικά με το ζήτημα της αυτόματης χορήγησης της άδειας με την πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας, το ζήτημα των έργων που δύνανται να εκτελούν στη Δημοκρατία οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ζήτημα της προτεινόμενης διαδικασίας που οι πολίτες αυτοί πρέπει να ακολουθούν για την ανάληψη εκτέλεσης έργων στη Δημοκρατία.

Με βάση τα πιο πάνω η επιτροπή ζήτησε, αφενός, από το αρμόδιο υπουργείο όπως σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους και τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας διαμορφώσουν νέο κείμενο, ώστε, αν είναι δυνατό, να μετριαστούν οι πιο πάνω επιφυλάξεις και, αφετέρου, από την Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής όπως αποστείλει σχετικό ερωτηματολόγιο στα κοινοβούλια ορισμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς πληροφόρησης αναφορικά με το ισχύον σε αυτά σχετικό νομικό πλαίσιο.

Το αρμόδιο υπουργείο, ενεργώντας σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες της επιτροπής, μελέτησε εκ νέου τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και το συμβούλιο, ετοίμασε νέο διαμορφωμένο κείμενο, το οποίο τέθηκε αρχικά ως προσχέδιο ενώπιον της επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος του συμβουλίου συμφώνησε με το νέο κείμενο, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, όμως ζήτησε όπως του δοθεί αντίγραφο αυτού, για να τεθεί ενώπιον της ολομέλειας του συμβουλίου για λήψη τελικής απόφασης.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η οποία επιλήφθηκε των υπό αναφορά τροποποιήσεων του νομοσχεδίου, δήλωσε ότι, προτού αυτό προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση, πρέπει να τύχει της συναίνεσης της τρόικας.

Ταυτόχρονα, η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες της επιτροπής, απέστειλε σχετικό ερωτηματολόγιο σε ορισμένα κράτη μέλη για σκοπούς πληροφόρησης σχετικά με το ισχύον σε αυτά νομικό καθεστώς επί του υπό συζήτηση θέματος.

Ακολούθως, το αρμόδιο υπουργείο, με επιστολή του ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2013, κατέθεσε στην επιτροπή το τελικό διαμορφωμένο κείμενο, στο οποίο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση που το συμβούλιο δεν απαντήσει στον αιτητή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή της παράτασης της προθεσμίας, δε θεωρείται ότι ο αιτητής έχει εγγραφεί στο μητρώο και δεν επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα του εργολήπτη στη Δημοκρατία.

2. Το πρόσωπο που στο κράτος μέλος καταγωγής του δικαιούται να παρέχει νόμιμα μόνο κάποιες κατηγορίες εργασιών εργολήπτη δύναται να παρέχει στη Δημοκρατία μόνο υπηρεσίες των ίδιων αυτών κατηγοριών.

3. Εργολήπτης που παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία υποχρεούται στο εργοτάξιο του έργου το οποίο εκτελεί να αναρτά και να διατηρεί αναρτημένη καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και σε περίοπτη θέση πινακίδα στην οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτους χαρακτήρες το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του εργολήπτη, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία καθοριστούν.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω διαμορφωμένο κείμενο έτυχε και της συναίνεσης της τρόικας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με το υπό αναφορά τελικό κείμενο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

18 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων