Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Εκδόσεως Φυγοδίκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 18ης Σεπτεμβρίου και 13ης Νοεμβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Το Ανώτατο Δικαστήριο, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε ενώπιον της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως αυτό κατατέθηκε αρχικά, είναι η τροποποίηση του περί Εκδόσεως Φυγοδίκων Νόμου του 1970 (Νόμος αρ. 97 του 1970, όπως αυτός έχει έκτοτε τροποποιηθεί), ώστε να παρέχεται η εξουσία σε επαρχιακό δικαστήριο να επιβάλλει όρους σε φυγόδικο, για σκοπούς διασφάλισης της παρουσίας του κατά την εκδίκαση έφεσης εναντίον απόφασης απορριπτικής του αιτήματος έκδοσης.

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στο να καλύψει το νομικό κενό που υπάρχει στην υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία δεν παρέχει στο εκδικάζον πρωτοβάθμιο δικαστήριο την πιο πάνω εξουσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, λόγω του πιο πάνω νομοθετικού κενού, η διαδικασία που ακολουθείται από τα επαρχιακά δικαστήρια, δηλαδή να διατάσσουν την επιβολή ή τη διατήρηση σε ισχύ όρων προς εξασφάλιση της παρουσίας του φυγοδίκου στο στάδιο της έφεσης εναντίον απόφασης απορριπτικής του αιτήματος έκδοσης, κρίνεται ως λανθασμένη, όταν εφαρμόζεται σε διαδικασία για έκδοση ακυρωτικού εντάλματος (certiorari).

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας τόνισε ότι πρέπει να διαμορφωθεί το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε εκτός από το επαρχιακό δικαστήριο να παρασχεθεί και στο εφετείο η πιο πάνω εξουσία επιβολής όρων σε φυγόδικο.

Περαιτέρω, την επιτροπή απασχόλησαν τα πιο κάτω ζητήματα:

1. Η ανάγκη όπως προβλεφθεί στο νομοσχέδιο ρύθμιση που να διασφαλίζει την παρουσία του φυγοδίκου στο στάδιο της έφεσης, αλλά παράλληλα να διασφαλίζει ότι οι φυγόδικοι δε θα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό κράτηση ή άλλους όρους.

2. Το ενδεχόμενο η προτεινόμενη ρύθμιση να επηρεάζει διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη στο δικαστήριο.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, αφού ενημέρωσε την επιτροπή ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα επηρεάσει τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη, διαφώνησε με το ενδεχόμενο καθορισμού χρονικής διάρκειας των επιβαλλόμενων όρων σε φυγοδίκους, επεξηγώντας ότι τέτοια ρύθμιση θα θεωρηθεί ως επέμβαση στην αρμοδιότητα της δικαστικής εξουσίας και κατ’ επέκταση θα είναι αντισυνταγματική.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έκρινε ότι πρέπει να καθοριστεί κάποια χρονική διάρκεια παραμονής φυγοδίκων υπό κράτηση, καθώς επίσης ότι δεν πρέπει οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να επηρεάσουν διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο δικαστήριο, διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε αυτό να διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Όταν η αίτηση έκδοσης απορρίπτεται, το επιληφθέν της έκδοσης δικαστήριο δύναται να επιβάλλει οποιοδήποτε όρο κρίνει σκόπιμο, περιλαμβανομένης της κράτησης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα ημέρες ή να διατάξει όπως παραμείνουν όροι που είχαν επιβληθεί στο φυγόδικο κατά την εκδίκαση της αίτησης έκδοσης, με σκοπό να διασφαλιστεί η παρουσία του ενώπιον του εφετείου.

2. Το εφετείο με αίτημα των εφεσειόντων έχει την εξουσία να επιβάλλει όρους, περιλαμβανομένης της κράτησης, για να διασφαλιστεί η παρουσία του φυγοδίκου κατά την εκδίκαση της έφεσης κατά της απορριπτικής απόφασης.

3. Οι πιο πάνω πρόνοιες εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις που η εξουσιοδότηση για την έναρξη διαδικασίας έκδοσης εκδόθηκε από τον υπουργό μετά την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, ώστε να μην επηρεάζονται οι υφιστάμενες διαδικασίες.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή επέφερε στο διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου πρόσθετη τροποποίηση που αποσκοπεί στη διαγραφή απηρχαιωμένης πρόνοιας του βασικού νόμου, η οποία δεν τυγχάνει εφαρμογής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

 

 

18 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων