Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο και τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το νομοσχέδιο και την πρώτη πρόταση νόμου που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Οκτωβρίου και στις 14 Νοεμβρίου 2013. Επίσης, η ίδια μελέτησε τη δεύτερη και την τρίτη πρόταση νόμου που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και των οργανώσεων νεολαίας ΕΔΟΝ, ΝΕΔΗΣΥ, ΝΕΔΗΚ, Νεολαίας ΕΔΕΚ, Νεολαίας Ευρωπαϊκού Κόμματος και Νεολαίας Οικολόγων.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου για εναρμόνισή του με την Οδηγία 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι. Παράλληλα, σκοπείται η τροποποίηση της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, έτσι ώστε ο χρόνος ψηφοφορίας κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καθοριστεί μεταξύ των ωρών 7.00 π.μ. και 6.00 μ.μ., όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες εκλογικές διαδικασίες που διενεργούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία, με απώτερο στόχο την ομοιόμορφη ρύθμιση των ωρών ψηφοφορίας για κάθε εκλογική διαδικασία.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του μέρους του νομοσχεδίου που έχει στόχο την εναρμόνιση της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Κατάργηση της διάταξής της, σύμφωνα με την οποία κοινοτικός εκλόγιμος οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

2. Διαμόρφωση των διατάξεών της που προβλέπουν την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε κοινοτικό εκλόγιμο κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του, έτσι ώστε:

α. η πιο πάνω αναφερόμενη πληροφόρηση σε σχέση με το κατά πόσο αυτός έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος καταγωγής του να περιλαμβάνεται στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση. και

β. στη υπό αναφορά υπεύθυνη δήλωση να περιλαμβάνεται και σχετική πληροφόρηση αναφορικά με την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης του κοινοτικού εκλόγιμου, καθώς και την τελευταία διεύθυνση αυτού στο κράτος μέλος καταγωγής του.

3. Εισαγωγή σε αυτήν πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που πολίτης της Δημοκρατίας πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο κατοικεί, η αρμόδια αρχή, που είναι ο Υπουργός Εσωτερικών ή οποιοδήποτε άλλο γενικά ή ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, πληροφορεί την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους εντός πέντε εργάσιμων ημερών, έπειτα από σχετικό αίτημα, αν το υπό αναφορά πρόσωπο έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

4. Εισαγωγή σε αυτήν προνοιών με τις οποίες προβλέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για σκοπούς διαπίστωσης έκπτωσης κοινοτικού εκλόγιμου από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Σκοπός της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή το 2009 από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, είναι η τροποποίηση του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου, ώστε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία να έχουν οι πολίτες της Δημοκρατίας και οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, αντί το εικοστό πέμπτο έτος που ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι η εξέταση της εν λόγω πρότασης νόμου άρχισε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου, η οποία μελέτησε την προτεινόμενη ρύθμιση σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από την 30ή Μαρτίου 2009 μέχρι τις 26 Απριλίου 2010. Ωστόσο, στα πλαίσια της συζήτησης που είχε διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής τότε, η τελευταία αποφάσισε όπως το όλο θέμα αναφορικά με το όριο ηλικίας που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στις ευρωεκλογές εξεταστεί περαιτέρω από την ίδια σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σκοπός της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την επιτροπή, είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στη θέση του δημάρχου στις δημοτικές εκλογές στη Δημοκρατία να έχουν οι πολίτες της Δημοκρατίας οι οποίοι, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων που καθορίζονται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, αντί το εικοστό πέμπτο έτος που ισχύει σήμερα.

Σκοπός της τρίτης υπό αναφορά πρότασης νόμου, η οποία επίσης κατατέθηκε στη Βουλή από την επιτροπή, είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στη θέση του κοινοτάρχη στις κοινοτικές εκλογές στη Δημοκρατία να έχουν οι πολίτες της Δημοκρατίας οι οποίοι, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων που καθορίζονται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, αντί το εικοστό πέμπτο έτος που ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται ότι η κατάθεση στη Βουλή των τελευταίων δύο προτάσεων νόμου προέκυψε ως αποτέλεσμα της συζήτησης που έγινε αναφορικά με την πρώτη υπό συζήτηση πρόταση νόμου, κατά τη συνεδρία της επιτροπής ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2013. Συγκεκριμένα, η επιτροπή κατέθεσε τις σχετικές προτάσεις νόμου, αφού έλαβε υπόψη της τη θέση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία διατυπώθηκε γραπτώς με σχετική επιστολή του προς την επιτροπή μετά το πέρας της εν λόγω συνεδρίας, σύμφωνα με την οποία το αρμόδιο υπουργείο συμφωνεί να προωθηθούν ανάλογες ρυθμίσεις και για μείωση του ορίου ηλικίας στην άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για σκοπούς εκλογής τόσο στο αξίωμα του δημάρχου όσο και στο αξίωμα του κοινοτάρχη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, αφενός μεν για σκοπούς συμμόρφωσης με την υπό αναφορά Οδηγία, η οποία στοχεύει στην ευχερέστερη άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στις εκλογές για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφετέρου δε για το λόγο ότι διαπιστώθηκε πως η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των εκλογικών κέντρων κατά τις ευρωεκλογές που διεξήχθησαν το 2009 δεν επέφερε θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τον περιορισμό της αποχής.

Εισάγοντας την πρώτη υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της κ. Γιώργος Περδίκης επανέλαβε αυτά που ανέφερε στην επιτροπή της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου κατά το αρχικό στάδιο της εξέτασης της εν λόγω πρότασης νόμου. Ειδικότερα, ο ίδιος δήλωσε πως την κατέθεσε στη Βουλή με στόχο την εναρμόνιση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τις ευρωεκλογές με τα ισχύοντα στα πλείστα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με το καθοριζόμενο σ’ αυτήν κατώτατο όριο ηλικίας προσώπου που δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για ανάδειξή του ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως ο ίδιος εισηγητής ανέφερε πρόσθετα στην επιτροπή, τα πλείστα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στην πλειοψηφία τους καθορίσει ως κατώτατο όριο ηλικίας για υποβολή υποψηφιότητας το δέκατο όγδοο έτος. Τέλος, ο ίδιος εισηγητής, υποστήριξε ότι οι νέοι της Κύπρου είναι εξίσου ώριμοι και ικανοί με τους νέους των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάληψη του αξιώματος του ευρωβουλευτή, συμπληρώνοντας τουλάχιστον το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους.

Εισάγοντας τις πρόνοιες των προτάσεων νόμου υπ’ αριθμόν τρία και τέσσερα, που κατατέθηκαν από την επιτροπή, ο πρόεδρός της δήλωσε εκ μέρους της πως οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, για σκοπούς ομοιόμορφου καθορισμού του κατώτατου ορίου ηλικίας προσώπου που δύναται να υποβάλλει υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές και στις εκλογές που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, ανάλογες ρυθμίσεις σε σχέση με τις εκλογές για ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και για τις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν μπορούν στο παρόν στάδιο να προωθηθούν, επειδή υφίστανται σχετικά συνταγματικά κωλύματα.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες τόσο του νομοσχεδίου όσο και των υπό αναφορά προτάσεων νόμου. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των υπό συζήτηση προτάσεων νόμου και, αφού ενσωμάτωσε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και της πρώτης υπό αναφορά πρότασης νόμου σε ενιαίο κείμενο νόμου με τον τίτλο «Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013», ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ψήφισης της δεύτερης πρότασης νόμου και της τρίτης πρότασης νόμου σε νόμους, θα τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013» και «Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013», αντίστοιχα.

18 Νοεμβρίου 2013

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

1. Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

2. Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009.

(Πρόταση νόμου)

3. Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013.

(Πρόταση νόμου)

4. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013.

(Πρόταση νόμου)

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων