Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3 (2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμου, (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Ανδρέας Θεμιστοκλέους, αναπλ. πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Λουκαΐδης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Γεωργίου Δημήτρης Συλλούρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον κ. Δημήτρη Συλλούρη, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της ΟΕΛΜΕΚ και του Σώματος Εθελοντών Λευκωσίας. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η ρύθμιση ενός νομοθετικού κενού που παρατηρείται στην υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά τη φοίτηση στα δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται σε μαθητές που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και που για διάφορους σοβαρούς λόγους, όπως οικογενειακούς, υγείας κ.λπ., δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο γυμνάσιο η δυνατότητα να το πράξουν. Επισημαίνεται ότι με τη ρύθμιση που ισχύει σήμερα μαθητές οι οποίοι υπερβαίνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους δεν μπορούν να φοιτήσουν στο γυμνάσιο.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη τροποποίηση σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις παρέχεται η διακριτική εξουσία στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού με αιτιολογημένη απόφασή του να επιτρέψει σε μαθητές γυμνασίου οι οποίοι υπερβαίνουν το όριο ηλικίας να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο γυμνάσιο, στο λύκειο ή στην τεχνική σχολή, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 23 ετών.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου κ. Δημήτρης Συλλούρης δήλωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω του κενού που υπάρχει στην υφιστάμενη νομοθεσία, δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα σε μαθητές που έχουν συμπληρώσει ήδη το όριο ηλικίας και συγκεκριμένα το 17ο έτος της ηλικίας τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν, παρ’ όλο που το επιθυμούν, να συνεχίσουν τη φοίτησή τους είτε στην ίδια τάξη στο γυμνάσιο είτε σε μεγαλύτερη τάξη στο λύκειο ή σε τεχνική σχολή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι περιπτώσεις αυτές αφορούν παιδιά με σοβαρά οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας κ.λπ.

Όπως επεσήμανε ο εισηγητής της πρότασης νόμου, δε θα πρέπει να θεωρηθεί ως λύση η φοίτηση των μαθητών αυτών σε εσπερινά σχολεία, τα οποία αποτελούν ένα ξένο περιβάλλον γι’ αυτά, το οποίο ενδεχομένως να τους δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, λαμβανομένου υπόψιν και του γεγονότος ότι στα σχολεία αυτά φοιτούν άτομα πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Τέλος, όπως επεσήμανε ο ίδιος, η διακριτική εξουσία του υπουργού θα ασκείται σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφασή του.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αφού κατέθεσε και γραπτώς τις θέσεις της επιτρόπου, δήλωσε ότι συμφωνεί με την ανάγκη ρύθμισης του νομοθετικού κενού που υπάρχει στην υφιστάμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, στο υπόμνημα που κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής επισημαίνονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

1. Η Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού κατοχυρώνεται στο άρθρο 3 (1) της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο καθορίζει ότι σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής ευημερίας είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.

2. Με βάση τον αριθμό παραπόνων που η επίτροπος έχει κατά καιρούς δεχτεί, υπάρχει έντονος προβληματισμός ως προς τον τρόπο που ορισμένοι καθηγητικοί σύλλογοι σχολείων μέσης εκπαίδευσης σε αποφάσεις τους σε σχέση με την προαγωγή ή στασιμότητα ενός παιδιού αξιολογούν σωστά το συμφέρον του παιδιού στα πλαίσια της άσκησης της διακριτικής τους ευχέρειας που τους παρέχει η υφιστάμενη νομοθεσία.

3. Η συμπερίληψη των ηλικιακών ορίων στην πρόνοια της υφιστάμενης νομοθεσίας όσον αφορά τη φοίτηση παιδιών στο γυμνάσιο και το λύκειο αναμφισβήτητα διέπεται από τη λογική που δε θέλει τη φοίτηση στο ίδιο τμήμα παιδιών με μεγάλη ηλικιακή διαφορά, που σε περιπτώσεις γενικευμένης εφαρμογής συνιστά πρόκληση για όλους τους εμπλεκομένους, εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες. Η κατ’ εξαίρεση εφαρμογή όμως μιας πρόνοιας που θα προβλέπει την αύξηση των ηλικιακών ορίων είναι δυνατόν να είναι απαραίτητη σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το συμφέρον του παιδιού ή του νεαρού ατόμου που θα αφορά.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αφού ανέλυσε τις θέσεις του γραφείου, δήλωσε ότι υιοθετεί την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή, σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, δυνατότητας συνέχισης της φοίτησης του μαθητή στο γυμνάσιο ή στο λύκειο ή στην τεχνική σχολή. Παράλληλα όμως, σημείωσε την ανάγκη βελτίωσης του λεκτικού της πρότασης νόμου. Συγκεκριμένα, όπως η ίδια επεσήμανε, για να μην αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο φοίτησης ενός ατόμου ηλικίας 23 χρονών στο ίδιο σχολείο με παιδιά 15 χρονών, πρέπει να προβλέπεται ότι μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, επιτρέπεται η συνέχιση της φοίτησης μαθητή στο γυμνάσιο, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και νεαρών ατόμων, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους, η φοίτησή τους στο λύκειο ή στην τεχνική σχολή, κάτι που ισχύει και σήμερα για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις.

Τέλος, η ίδια εκπρόσωπος τόνισε ξανά τη θέση της επιτρόπου ότι θα πρέπει κατά τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης ο υπουργός να επιδιώκει την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του παιδιού με την ενεργό εμπλοκή του ίδιου του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη και μεριμνώντας ταυτόχρονα και για το συμφέρον όλων των επηρεαζόμενων παιδιών, όπως αυτό προβλέπεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, αφού δήλωσε ότι υιοθετεί την προτεινόμενη ρύθμιση, όπως διαμορφώθηκε με βάση τα πιο πάνω, παράλληλα τόνισε ότι η δυνατότητα που παρέχεται μέσω της ρύθμισης αφορά πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Επίσης, όπως επεσήμανε ο ίδιος, δε θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση της δυνατότητας αυτής και η κάθε περίπτωση θα στοιχειοθετείται και θα αξιολογείται προσεκτικά.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, καθώς και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμφώνησαν με τις θέσεις που ανέπτυξε για το θέμα η εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, καθώς και με την εισήγησή της για βελτίωση του λεκτικού της πρότασης νόμου.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΛΜΕΚ εξέφρασε τον προβληματισμό της οργάνωσης σε σχέση με τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν, όταν στις σχολικές μονάδες φοιτούν παιδιά με μεγάλες ηλικιακές διαφορές. Γι’ αυτό εξάλλου, όπως επεσήμανε ο ίδιος, υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης στα εσπερινά σχολεία.

Όπως τόνισε επίσης ο ίδιος, οι εκπαιδευτικοί τηρούν προσεκτικά τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας, συνυπολογίζοντας όλα τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης.

Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω, έκρινε σκόπιμο να διαμορφώσει το κείμενο της πρότασης νόμου, ενσωματώνοντας σ’ αυτήν την εισήγηση που κατέθεσε η εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Ειδικότερα, με την αλλαγή που επήλθε προβλέπεται ότι μαθητές οι οποίοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους δε θα μπορούν να φοιτήσουν στο γυμνάσιο, αλλά σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού μπορεί να επιτρέψει με αιτιολογημένη απόφασή του τη συνέχιση της φοίτησής τους σε γυμνάσιο, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και σε λύκειο ή σε τεχνική σχολή, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως όλες οι πλευρές τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος, στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για την υπό αναφορά πρόταση νόμου.

 

5 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων