Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Νίκος Νικολαΐδης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Μη μέλη της επιτροπής:
Ευθύμιος Δίπλαρος Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Οκτωβρίου 2013, την 1η και στις 7 Νοεμβρίου 2013. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δασών του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Τελωνείων και της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, του Συνδέσμου Εισαγωγέων-Εμπόρων Ξυλείας και Οικοδομικών Υλικών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Βιομηχάνων Επίπλου και Ξυλουργικών (ΠΑΣΥΒΕΞ), της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και του Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Δασών της ΠΑΣΥΔΥ. Η Ένωση Επιπλοποιών-Ξυλουργών Κύπρου (ΕΝΕΞΥΛΚ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθεί στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την εφαρμογή Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που αφορούν τον καθορισμό των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι Κανονισμοί αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

1. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.

2. Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 363/2012 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.

3. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 607/2012 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2012 περί λεπτομερών κανόνων σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας και με τη συχνότητα και τη φύση των ελέγχων στους οργανισμούς παρακολούθησης, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.

Περαιτέρω, με το νομοσχέδιο αυτό καθορίζεται μεταξύ άλλων ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των εν λόγω Κανονισμών το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ορίζονται επιθεωρητές ελέγχου εμπορίας ξυλείας, ρυθμίζεται η εμπορία καυσόξυλων και προβλέπονται αδικήματα και ποινές.

Επισημαίνεται ενημερωτικά ότι οι Κανονισμοί της ΕΕ, ως νομοθετικό μέσο, έχουν άμεση ισχύ και δεσμεύουν πλήρως την Κυπριακή Δημοκρατία σε όλες τις διατάξεις τους από την ημερομηνία που αυτοί τίθενται σε ισχύ, αφού από την ημερομηνία αυτή ουσιαστικά εξομοιώνονται με εσωτερική νομοθεσία, για την οποία απαιτούνται μόνο εφαρμοστικά μέτρα χωρίς την ανάγκη ενσωμάτωσης των διατάξεών τους σε ημεδαπή νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και συνοδεύουν τον προτεινόμενο νόμο, οι εν λόγω Κανονισμοί της ΕΕ καταρτίστηκαν στα πλαίσια του σχεδίου δράσης FLEGT για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο, το οποίο ενέκρινε η ΕΕ το Νοέμβριο του 2003, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παράνομης υλοτομίας και εμπορίας.

Όπως επισημαίνεται στα ίδια στοιχεία, επειδή το πρόβλημα της παράνομης υλοτομίας και εμπορίας κυρίως από τρίτες χώρες είναι τεράστιο και έχει αρνητικότατες επιπτώσεις σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο ανά το παγκόσμιο, η ΕΕ, που θεωρείται σημαντικός καταναλωτής ξύλου και προϊόντων ξυλείας που προέρχονται από τρίτες χώρες, ανταποκρινόμενη στις πιο πάνω ανησυχίες, υιοθέτησε το σχέδιο δράσης FLEGT, το οποίο καθορίζει σειρά μέτρων για αντιμετώπιση του υπό αναφορά προβλήματος. Ειδικότερα, το εν λόγω σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός συστήματος χορήγησης αδειών FLEGT για τις αποστολές ξυλείας από τρίτες χώρες στις οποίες θα βεβαιώνεται ότι η συγκομιδή της ξυλείας έχει γίνει νόμιμα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της χώρας παραγωγής.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Τελωνείων και της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου Οικονομικών, του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης και του Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Δασών της ΠΑΣΥΔΥ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εισαγωγέων-Εμπόρων Ξυλείας και Οικοδομικών Υλικών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Βιομηχάνων Επίπλου και Ξυλουργικών (ΠΑΣΥΒΕΞ), εκπροσωπώντας επίσης και τις εργοδοτικές οργανώσεις ΚΕΒΕ και ΟΕΒ αντίστοιχα, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχέδιου, επεσήμαναν ότι η ψήφισή του αναμένεται να αφήσει ανεπηρέαστες τις τιμές στις εισαγωγές ξύλων και προϊόντων ξύλων από χώρες της ΕΕ, αλλά ενδεχομένως να συμβάλει στην αύξηση των τιμών των εισαγωγών από τρίτες χώρες.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου συμφώνησε επίσης με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχέδιου και ενημέρωσε την επιτροπή ότι οι αρχικές επιφυλάξεις και παρατηρήσεις της ένωσης λήφθηκαν υπόψη στο στάδιο της διαμόρφωσης του νομοσχεδίου. Περαιτέρω, εξέφρασε την επιφύλαξη κατά πόσο ορισμένες από τις πρόνοιες του νομοσχέδιου μπορούν να εφαρμοστούν από τα αρμόδια τμήματα σε πρακτικό επίπεδο.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους και ήγειραν ζητήματα που, μεταξύ άλλων, αφορούσαν τα ακόλουθα:

1. Την αναλογικότητα και αποτρεπτικότητα των ποινών που προβλέπονται για συγκεκριμένα αδικήματα. Για το θέμα αυτό η επιτροπή ζήτησε στοιχεία σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, ώστε να γίνει σύγκριση με τις αντίστοιχες που προτείνονται με το νομοσχέδιο.

2. Την προτεινόμενη εξουσία του διευθυντή του Τμήματος Δασών να προβαίνει στην πώληση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων αυτής που θα κατάσχονται δυνάμει του νόμου, η οποία δυνατόν να αντίκειται στο κοινοτικό κεκτημένο.

3. Την τροποποίηση συγκεκριμένων προνοιών του νομοσχεδίου για αυστηρότερες ρυθμίσεις που αφορούν την εμπορία καυσόξυλων.

Με βάση τις πιο πάνω επιφυλάξεις, η επιτροπή κάλεσε το Τμήμα Δασών όπως τις μελετήσει και επανέλθει με περαιτέρω στοιχεία επί του θέματος.

Το πιο πάνω τμήμα, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, απέστειλε υπόμνημα σ’ αυτή στο οποίο επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, οι καταγγελίες που παραπεμφθήκαν στο δικαστήριο κατά την περίοδο 2009-2013 και συγκριτικά στοιχεία για τις ποινές που επιβάλλονται από τα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ για τα σχετικά αδικήματα.

Ακολούθως η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να εισηγηθεί την τροποποίηση του νομοσχεδίου ως ακολούθως:

1. Οι προτεινόμενες εξουσίες δασικού λειτουργού να ασκούνται και από μέλη της αστυνομίας, έτσι ώστε οι υπό συζήτηση πρόνοιες να συνάδουν με τις ανάλογες πρόνοιες του περί Δασών Νόμου.

2. Ο κάτοχος σχετικής άδειας, για σκοπούς αποτελεσματικού ελέγχου της εμπορίας καυσόξυλων, να υποχρεούται:

α. κατά τη μεταφορά καυσόξυλων να μεταφέρει την άδεια εμπορίας καυσόξυλων,

β. να εκθέτει σε περίοπτη θέση στο χώρο αποθήκευσης καυσόξυλων που διατηρεί ή/και στο υποστατικό εντός του οποίου προβαίνει σε εμπορία καυσόξυλων αντίγραφο της άδειας εμπορίας καυσόξυλων που κατέχει, καθώς και ρητή αναφορά στον αριθμό εγγραφής του στο μητρώο που τηρείται από το Τμήμα Δασών,

γ. στις διαφημίσεις που παρουσιάζεται ως έμπορος καυσόξυλων να περιλαμβάνεται η φράση “αδειούχος έμπορος καυσόξυλων” και ρητή αναφορά στον αριθμό εγγραφής του στο μητρώο που τηρείται από το Τμήμα Δασών,

δ. να παρέχει στο Τμήμα Δασών τα στοιχεία του οχήματος που προτίθεται να χρησιμοποιεί για τη μεταφορά των καυσόξυλων.

3. Το Τμήμα Δασών να τηρεί μητρώο στο οποίο να καταχωρίζονται όλες οι άδειες που θα εκδίδονται δυνάμει του νόμου, καθώς και όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές και, στην περίπτωση άδειας εμπορίας καυσόξυλων, τον αριθμό εγγραφής του οχήματος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά καυσόξυλων. Το μητρώο αυτό να κοινοποιείται από το Τμήμα Δασών εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους στην Ένωση Δήμων Κύπρου και στην Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, οι οποίες θα το διανέμουν στα μέλη τους.

4. Η ρητή αναφορά στις πρόνοιες του νομοσχεδίου που δίνει τη δυνατότητα στο διευθυντή του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να αποφασίσει την πώληση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων παρανομιών, να διαγραφεί, ώστε οι εν λόγω διατάξεις να συνάδουν πλήρως με το κοινοτικό κεκτημένο.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου επιμέρους τροποποιήσεις, για σκοπούς διασαφήνισης των προνοιών του και βελτίωσής τους από νομοτεχνικής άποψης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από την ίδια.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

12 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων