Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2013 Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η κάλυψη δαπανών που αφορούν τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Ειδικότερα, ο πιο πάνω συμπληρωματικός προϋπολογισμός προνοεί για ποσό ύψους €1.030.770 από τα οποία €978.270 αποτελούν κρατική χορηγία. Επισημαίνεται ότι το κονδύλι των €978.270 θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή/και του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες του εν λόγω συμπληρωματικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2013 κατανέμονται ως ακολούθως:

Δαπάνες: Ποσό:
Τρέχουσες €224.220
Λειτουργικές €85.000
Διαχειριστικά έξοδα €621.550
Κεφαλαιουχικές €100.000
Μη προβλεπόμενες και αποθεματικό ------
Σύνολο €1.030.770

Επισημαίνεται ότι, πριν από την έναρξη της συζήτησης του υπό αναφορά συμπληρωματικού προϋπολογισμού, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργείου, κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής αναθεωρημένο κείμενο αυτού, χωρίς όμως να αλλάξει το ύψος του προβλεπόμενου ποσού του προϋπολογισμού αυτού.

Ειδικότερα, το νέο κείμενο συνάδει με τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2013 σε σχέση με τους πίνακες δαπανών από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι στήλες που αναφέρονται στα ίδια έσοδα.

Στα πλαίσια της συζήτησης του πιο πάνω συμπληρωματικού προϋπολογισμού ενώπιον της επιτροπής, ο πρύτανης ανέφερε σχετικά ότι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια το κόστος λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής θα ανέλθει στα 8 εκατομ. περίπου Συγκεκριμένα, τα 5 εκατομ. θα καταβληθούν από κρατική χορηγία και τα 3 εκατομ. από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δαπάνες θα αφορούν μεταξύ άλλων τον εξοπλισμό της σχολής, τα έργα που αφορούν το Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας, καθώς και τη βιβλιοθήκη της σχολής. Όπως επισήμανε περαιτέρω ο ίδιος, πρέπει αμέσως να προωθηθεί προς ψήφιση το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ώστε να ξεκινήσουν αμέσως οι εργασίες αναβάθμισης του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Υγείας και να προωθηθεί η διαδικασία πρόσληψης του αναγκαίου ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού. Από το 2014, όπως τόνισε ο ίδιος, θα κατατίθεται στη Βουλή ξεχωριστός προϋπολογισμός για την Ιατρική Σχολή.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδίου, ζήτησε από τους αρμοδίους να ενημερωθεί πληρέστερα για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής και ειδικότερα για τις δαπάνες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της.

Ειδικότερα, τα θέματα για τα οποία ζητήθηκε ενημέρωση αφορούσαν μεταξύ άλλων τα εξής:

Το σχεδιασμό όσον αφορά τον εξοπλισμό της Ιατρικής Σχολής και το κόστος αυτού.

Την πληρέστερη ανάλυση για το πού θα δαπανηθούν τα 8 εκατομ. που απαιτούνται για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Το κόστος ανά φοιτητή για τα έξι χρόνια φοίτησής του στην Ιατρική Σχολή.

Τα πλήρη στοιχεία σε σχέση με τη μισθοδοσία, τη δομή και τις κλίμακες του ακαδημαϊκού προσωπικού και το ενδεχόμενο να έχουν και εξωτερικά ιατρεία, πέραν των υποχρεώσεών τους και τις υπηρεσίες που θα παρέχουν στο κράτος με τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων. Επισημαίνεται ότι ζητήθηκε να διευκρινιστεί κατά πόσο ισχύει η παλαιότερη μελέτη που έγινε σε σχέση με το θέμα της μισθοδοσίας των καθηγητών και του κόστους που απορρέει για το κράτος ή κατά πόσο έχει διαφοροποιηθεί και θα ετοιμαστεί νέα.

Το χρονοδιάγραμμα και το κόστος σε σχέση με τις εργασίες στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας, καθώς και τους λόγους καθυστέρησης που παρατηρήθηκε μέχρι σήμερα.

Τις δαπάνες που αφορούν την αγορά υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων/συμβούλων, καθώς και τις πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για μελέτες και άλλες υπηρεσίες που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής.

Όπως δήλωσε σχετικά ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2014 αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες που αφορούν το Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας, στο οποίο θα στεγάζονται τα ιατρικά εργαστήρια και το οποίο είναι απαραίτητο για το δεύτερο έτος φοίτησης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και μαθήματα ανατομίας. Το κόστος φοίτησης στη σχολή θα ανέλθει περίπου στις €200.000 ανά φοιτητή για τα έξι χρόνια φοίτησης. Όσον αφορά το θέμα της μισθοδοσίας των καθηγητών και των διάφορων επιμέρους σχετικών θεμάτων, όπως τόνισε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, εάν υπάρξουν σημαντικές μειώσεις, τότε δε θα υπάρξει ανταπόκριση και ενδιαφέρον από αξιόλογους καθηγητές. Όπως επίσης επισήμανε ο ίδιος, στο παρόν στάδιο βρίσκονται σε διάλογο με το Υπουργείο Υγείας για το θέμα αυτό, διότι ηγέρθη ζήτημα διαφοροποίησης με επιβολή σημαντικών μειώσεων. Πρέπει να επισημανθεί και να ληφθεί σοβαρά υπόψη, όπως τόνισε ο ίδιος, ότι από τις χειρουργικές επεμβάσεις που θα διενεργούνται στην Κύπρο θα υπάρξουν σημαντικές εξοικονομήσεις για τα δημόσια οικονομικά, γιατί δε θα αποστέλλονται ασθενείς στο εξωτερικό για επεμβάσεις. Τέλος, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο δεν επιθυμεί οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής να εξασκούν ιδιωτικά την ιατρική.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι το όλο θέμα της μισθοδοσίας των καθηγητών τελεί υπό επαναδιαπραγμάτευση και επιφυλάχθηκε να ενημερώσει γραπτώς την επιτροπή για τις τελικές θέσεις του υπουργείου του.

Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, Οικονομικών και Υγείας συμφώνησαν με την προώθηση και ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο για την έγκριση του πιο πάνω συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

Η επιτροπή ζήτησε όπως της σταλούν γραπτώς συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με τα θέματα που ηγέρθησαν ενώπιόν της. Επίσης, ζήτησε να ενημερωθεί και σε σχέση με την έκβαση του διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Υπουργείου Υγείας για το θέμα της μισθοδοσίας των καθηγητών και τα διάφορα επιμέρους σε σχέση με αυτό θέματα.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή δήλωσε ότι, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσει έγκαιρα τις τελικές της θέσεις, όλες οι πλευρές θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

30 Οκτωβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων