Αρχείο

    

Έκθεση της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον Κανονισμό της Βουλής για τον κανονισμό «Ο Τροποποιητικός (Αρ. 4) Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Νίκος Τορναρίτης Φειδίας Σαρίκας
Νίκος Κατσουρίδης  

Η Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Κανονισμό της Βουλής μελέτησε το πιο πάνω θέμα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2013, υπό την προεδρία του προέδρου της και Προέδρου του σώματος κ. Γιαννάκη Ομήρου.

Η Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Κανονισμό της Βουλής, ενεργώντας στα πλαίσια των όρων εντολής της, μελέτησε πρόταση για τροποποίηση του

Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία ετοιμάστηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου του σώματος και υποβλήθηκε ενώπιον της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον Κανονισμό της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό 81 του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για μελέτη και αναφορά στην ολομέλεια του σώματος.

Με την υπό αναφορά πρόταση για τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων προτείνεται η θεσμοθέτηση της άτυπης μέχρι σήμερα Σύσκεψης των Αρχηγών, όπως αυτή επικράτησε να ονομάζεται.

Ειδικότερα, με την εν λόγω πρόταση προτείνεται η εισαγωγή στον Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων προνοιών που να προβλέπουν τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες, την προεδρία και τον τρόπο λήψεως των αποφάσεων της Σύσκεψης των Αρχηγών, καθώς και τη σύγκληση, την τήρηση πρακτικών και τον τρόπο καταρτισμού της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του εν λόγω άτυπου θεσμού. Περαιτέρω, με την υπό αναφορά πρόταση διασφαλίζεται ότι η εν λόγω σύσκεψη θα έχει συμβουλευτικό ρόλο, καθώς και ότι οι εισηγήσεις της δε θα υποκαθιστούν τις αποφάσεις και δε θα επηρεάζουν τα θέματα που εμπίπτουν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του συντάγματος ή του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην αρμοδιότητα άλλων προσώπων, οργάνων ή σωμάτων. Τέλος, στην πρόταση αυτή προβλέπεται η ενημέρωση των ανεξάρτητων ή μεμονωμένων βουλευτών από τον πρόεδρο της εν λόγω σύσκεψης, κατά την κρίση του, για αποφάσεις ή εισηγήσεις αυτής που ενδεχομένως τους αφορούν.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται σκόπιμη, επειδή, όπως είναι γνωστό, εδώ και πολλά χρόνια έχει καθιερωθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο άτυπος θεσμός της Σύσκεψης των Αρχηγών. Συγκεκριμένα, ο θεσμός αυτός αρχικά εφαρμόστηκε για την αντιμετώπιση κάποιων πρακτικών κυρίως θεμάτων που αφορούν τις κοινοβουλευτικές εργασίες, τελικά όμως καθιερώθηκε ως ένας άτυπος πλην όμως μόνιμος θεσμός που έχει συντονιστικό και καθοδηγητικό ρόλο σε σχέση με τις εργασίες της ολομέλειας της Βουλής και των κοινοβουλευτικών επιτροπών ή με άλλες δραστηριότητες του κοινοβουλίου ή των εκπροσώπων του. Οι εισηγήσεις και οι υποδείξεις του άτυπου αυτού θεσμού γίνονται κατά κανόνα σεβαστές από τα μέλη του κοινοβουλίου, χωρίς όμως να υποκαθιστούν τις αποφάσεις της ολομέλειας.

Σημειώνεται ότι παρόμοια διακομματικά συλλογικά όργανα λειτουργούν σε πλείστα όσα κοινοβούλια, με σκοπό να διευκολύνουν τη λειτουργία των νομοθετικών σωμάτων.

Σημειώνεται επίσης ότι, στα πλαίσια της σύνταξης της προτεινόμενης τροποποίησης για θεσμοθέτηση της μέχρι σήμερα άτυπης Σύσκεψης των Αρχηγών, λήφθηκαν υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι:

1. Η ανάγκη όπως η άτυπη Σύσκεψη των Αρχηγών, η οποία λειτουργεί κάτω από ορισμένους άγραφους κανόνες που επικράτησαν στην πράξη, πάρει το αναγκαίο τυπικό ένδυμα, έτσι ώστε να μην αμφισβητείται ούτε η λειτουργία της ούτε η διαδικασία της.

2. Η ανάγκη όπως υπάρξει σχετική μέριμνα, ώστε κατά τη θεσμοθέτηση της άτυπης αυτής σύσκεψης να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη σύγκρουση με οποιαδήποτε πρόνοια του συντάγματος ή του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη ρητή αναφορά στην προτεινόμενη ρύθμιση ότι η υπό αναφορά σύσκεψη θα έχει συμβουλευτικό ρόλο, αλλά και με τη συμπερίληψη σχετικών προνοιών που διασφαλίζουν την τήρηση και την υπεροχή των προνοιών του συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων και το ότι δε θα υποκαθίστανται από καμία πράξη ή ενέργεια ή απόφαση αυτής οι αρμοδιότητες που αποδίδονται σε πρόσωπα ή όργανα από το σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων.

3. Η πιο πάνω αναφερόμενη διασφάλιση της τήρησης των προνοιών του συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και της υπεροχής τους έναντι οποιασδήποτε αρμοδιότητας που αποδίδεται στον προτεινόμενο θεσμό, πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά, με τη συμπερίληψη στην πρόταση για τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων προνοιών, σύμφωνα με τις οποίες να γίνεται απόλυτα κατανοητό από τα υπόλοιπα μέλη του σώματος ότι με τις νέες ρυθμίσεις δε θα επηρεάζονται και δε θα απειλούνται οποιαδήποτε κατοχυρωμένα δικαιώματα ή αρμοδιότητές τους.

4. Η ανάγκη όπως στη Σύσκεψη των Αρχηγών, η οποία πρέπει να έχει τη μορφή ενός συλλογικού, συμβουλευτικού και διακομματικού οργάνου, εκπροσωπούνται όλα τα εν τη Βουλή κόμματα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των βουλευτών που αυτά διαθέτουν. Παράλληλα όμως, θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και η διαφοροποίηση που το ίδιο το σύνταγμα αναγνωρίζει στην πολιτική κομματική ομάδα που δικαιούται αναγνώρισης, συμφώνα με την παράγραφο 12 του Άρθρου 73 αυτού. Για το σκοπό αυτό περιλαμβάνεται στην πρόταση σχετική πρόνοια, ώστε, για σκοπούς απαρτίας, να πρέπει να εκπροσωπούνται στην υπό αναφορά σύσκεψη τουλάχιστον δύο από τα κόμματα που σχηματίζουν με βάση το σύνταγμα πολιτική κομματική ομάδα που δικαιούται αναγνώρισης.

5. Ο συμβουλευτικός ρόλος και ο συλλογικός χαρακτήρας της Σύσκεψης των Αρχηγών θα πρέπει να συμβαδίζει με την ανάγκη όπως αυτή λειτουργεί ως ένα συναινετικό όργανο που στόχο έχει να υποβάλλει εισηγήσεις ευρύτερα αποδεκτές από όλες τις πλευρές της Βουλής. Συναφώς, οι προτεινόμενες πρόνοιες για τον τρόπο λήψεως των αποφάσεων στη Σύσκεψη προβλέπουν ότι οι αποφάσεις της θα λαμβάνονται συναινετικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων εγκρίθηκε το 1980 και έκτοτε έτυχε τριών τροποποιήσεων, το 1985 σε σχέση με τη διαδικασία σύγκλησης έκτακτης συνόδου του σώματος, το 1995 σε σχέση με τη σύσταση, σύνθεση και λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς και τη διαδικασία και συζήτηση θεμάτων του Τέταρτου Κεφαλαίου της ημερήσιας διάταξης, και το 2012 σε σχέση με τη διαδικασία κατάθεσης τροπολογιών. Στο στάδιο της συζήτησης αναφορικά με την τελευταία τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων είχε εγερθεί το όλο θέμα της ανάγκης για θεσμοθέτηση της άτυπης μέχρι σήμερα Σύσκεψης των Αρχηγών, γι’ αυτό και, αφού ανατέθηκε στις υπηρεσίες της Βουλής να το μελετήσουν και να επανέλθουν με σχετικές εισηγήσεις, προωθήθηκε η προτεινόμενη ρύθμιση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, πέρα από τη συγκεκριμένη ρύθμιση που προτείνεται στο παρόν στάδιο, η Βουλή των Αντιπροσώπων και ειδικότερα η Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Κανονισμό της Βουλής θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την πρακτική εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και οποιαδήποτε ανάγκη ενδεχομένως να προκύψει για περαιτέρω αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό του, με στόχο να βελτιωθεί η λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών και του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Κανονισμό της Βουλής ομόφωνα εισηγείται στο σώμα την έγκριση της πιο πάνω πρότασης για τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, η επιτροπή δηλώνει την πρόθεσή της να παρακολουθεί τη γενικότερη εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφού αυτός πρέπει να τελεί υπό διαρκή παρακολούθηση και αναθεώρηση, με απώτερο στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών της Βουλής στα πλαίσια του συντάγματος.

  

 

 

4 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων