Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Νίκος Νουρής
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ. Το ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 10, 78 και 85Α του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, είναι η τροποποίηση των βασικών περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών, με στόχο την παροχή ελαφρύνσεων στους εργοδότες και στους αυτοτελώς εργαζομένους, τη μη επιβολή προστίμων για το 2013 σε σχέση με τη μη καταβολή εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και, έπειτα από συνεννόηση με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την αναστολή των ποινικών διώξεων κατά των οφειλετών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίου και αφορούν τις περιόδους εισφορών για το 2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς οι εισφορές τις οποίες υποχρεούται να καταβάλει ο εργοδότης με βάση την οικεία νομοθεσία καταβάλλονται όχι αργότερα από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί το μήνα εισφορών για τον οποίο οφείλονται εισφορές. Περαιτέρω, οι αυτοτελώς εργαζόμενοι είναι υπόχρεοι να καταβάλουν εισφορές όχι αργότερα από τις 10 Μαΐου για τους μήνες εισφορών Ιανουάριο μέχρι Μάρτιο (πρώτο τρίμηνο) και όχι αργότερα από τις 10 Αυγούστου για τους μήνες εισφορών Απρίλιο μέχρι Ιούνιο (δεύτερο τρίμηνο) κ.ο.κ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κάθε εργοδότης ή αυτοτελώς εργαζόμενος ο οποίος παραλείπει να καταβάλει εισφορές εντός της καθορισμένης προθεσμίας είναι υπόχρεος να καταβάλει για καθυστέρηση μέχρι ένα μήνα ποσοστό 3% επί του ποσού των οφειλόμενων εισφορών ως πρόσθετο τέλος και επιπλέον 3% για κάθε τέτοιο διάστημα περαιτέρω καθυστέρησης, με ανώτατο ύψος πρόσθετου τέλους το 27% του ποσού των καθυστερούμενων εισφορών. Για παράδειγμα, οι οφειλόμενες για το μήνα Αύγουστο του 2013 εισφορές πρέπει να καταβληθούν από τον εργοδότη, χωρίς να επιβληθεί πρόσθετο τέλος, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των εισφορών, το πρόσθετο τέλος επιβάλλεται από την 1η Οκτωβρίου 2013 και κάθε 1η του επόμενου μήνα αυξάνεται κατά 3%, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 27% του ποσού των καθυστερούμενων εισφορών. Για τους αυτοτελώς εργαζομένους οι εισφορές για το πρώτο τρίμηνο του 2013 πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 10 Μαΐου 2013, διαφορετικά από τις 11 Μαΐου 2013 επιβάλλεται πρόσθετο τέλος, το οποίο αυξάνεται κάθε 11 του επόμενου μήνα κατά 3%, με ανώτατο ύψος το 27%.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι η ανάγκη για την προτεινόμενη ρύθμιση προέκυψε έπειτα από την απόφαση του Eurogroup το Μάρτιο του 2013 και στόχος είναι η παραχώρηση ελαφρύνσεων στους εργοδότες και στους αυτοτελώς εργαζομένους οι οποίοι έχουν επηρεαστεί δυσμενώς από την πιο πάνω απόφαση. Περαιτέρω, σε σχέση με το ζήτημα της αναστολής ποινικών διώξεων για οφειλές στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το έτος 2013, κατέθεσε στην επιτροπή σχετική επιστολή του τέως Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2013, που απευθύνεται στον ίδιο, με την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του συντάγματος, του παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως αναστείλει τις ποινικές διώξεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων και αφορούν τις περιόδους εισφορών του 2013. Όπως αναφέρει στην ίδια επιστολή ο τέως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, η αναστολή των ποινικών διώξεων μπορεί να γίνεται με προφορική δήλωση του δημόσιου κατηγόρου στο δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η υπόθεση.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ωστόσο εξέφρασαν κάποιες επιφυλάξεις αναφορικά με τους εργοδότες ή τους αυτοτελώς εργαζομένους οι οποίοι φάνηκαν συνεπείς και κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις εισφορές τους. Περαιτέρω, η εκπρόσωπος της ΠΕΟ εξέφρασε την άποψη ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αποτελεί ουσιαστικό μέτρο στήριξης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, υπερτονίζοντας το ότι πρόκειται για οφειλές προς την κοινωνία και οι οποιεσδήποτε ρυθμίσεις δεν πρέπει να οδηγήσουν στην εμπέδωση της αντίληψης ότι η μη καταβολή εξισούται με τη νομιμότητα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

5 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων