Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Νίκος Νουρής
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ίδιου υπουργείου, των υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως μέλη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, της ΠΕΚ, του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου και της Νέας Αγροτικής Κίνησης.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 71 και 78 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου [Νόμος αρ. 59(Ι) του 2010 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί έκτοτε], είναι η τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμών του 2010 (Κ.Δ.Π. 286/2010), έτσι ώστε αφενός να καταστεί πιο αποτελεσματική η διεκπεραίωση της εξέτασης των ιεραρχικών προσφυγών από το Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και αφετέρου να καταστεί ταχύτερη η εξυπηρέτηση των αιτητών σύνταξης ανικανότητας και αναπηρίας, αφού με την υιοθέτηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στη σύνθεση του Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβούλιου τόσο από πλευράς ιατρών όσο και από πλευράς λειτουργών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επιπρόσθετα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί ρυθμίζουν τη διαδικασία εξέτασης ιεραρχικών προσφυγών αιτητών επιδόματος ασθενείας και σωματικής βλάβης από τον πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο προγραμματισμός των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Συμβουλίων περιορίζεται από τις πρόνοιες των υφιστάμενων κανονισμών, που προβλέπουν τη συμμετοχή σε αυτά ενός τουλάχιστον μέλους προερχόμενου από τη δημόσια υπηρεσία, καθώς και ανώτερου λειτουργού των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που να βοηθά στην εκτέλεση των καθηκόντων του συμβουλίου.

Όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή από τους αρμοδίους, δεν είναι πάντα εφικτή η συμμετοχή κυβερνητικού ιατρού στα εν λόγω συμβούλια, αφού για κάποιες ειδικότητες δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι και επιπλέον δεν είναι πρακτικά εφικτή η απουσία ανώτερου λειτουργού των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τα λοιπά καθήκοντά του επί καθημερινής βάσεως, για να παρίσταται στα Δευτεροβάθμια Ιατρικά Συμβούλια. Ως εκ τούτου, προτείνεται η κατά το δυνατό συμμετοχή στο Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο ενός μέλους που να προέρχεται από τη δημόσια υπηρεσία. Επιπρόσθετα, για την εκτέλεση των καθηκόντων του γραμματέα του συμβούλιου προτείνεται ο καθορισμός λειτουργού και όχι ανώτερου λειτουργού των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όπως αναφέρθηκε επίσης στην επιτροπή, οι υφιστάμενοι κανονισμοί δε ρυθμίζουν τη διαδικασία εξέτασης ιεραρχικής προσφυγής των αιτητών επιδόματος ασθενείας και σωματικής βλάβης εναντίον απόφασης του διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όταν αυτή αφορά διαφωνία τους με γνωμάτευση ιατρικού συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί τέθηκαν υπόψη των μελών του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και των μελών του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, τα οποία συμφώνησαν με το περιεχόμενό τους.

Περαιτέρω, όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

4 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων