Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τo νομοσχέδιο «Ο περί της Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Χρηματικές Ποινές (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Γεωργίου Νίκος Νικολαΐδης
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Οκτωβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση της υφιστάμενης νομοθεσίας για το άρθρο 3 της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, η οποία τροποποιεί μεταξύ άλλων την Απόφαση-Πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ, που έχει ήδη ενσωματωθεί στην ημεδαπή νομοθεσία, ώστε να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δε χωρεί άρνηση της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεως που εκδόθηκε σε δίκη στην οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως, τηρουμένης της υποχρέωσης σεβασμού του δικαιώματος υπεράσπισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ τροποποιεί μια σειρά από προηγούμενες αποφάσεις-πλαίσιο και αποσκοπεί στην κατοχύρωση των δικονομικών δικαιωμάτων των προσώπων που υπόκεινται σε ποινικές διαδικασίες και στη διευκόλυνση της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην του ενδιαφερόμενου προσώπου στη δίκη μέσω ομοιόμορφου πλαισίου προνοιών αναφορικά με τους λόγους άρνησης εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων.

Ειδικότερα, οι πρόνοιες του νομοσχεδίου διαλαμβάνουν ότι δεν επιτρέπεται άρνηση αναγνώρισης και εκτέλεσης απόφασης που εκδίδεται σε δίκη κατά την οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο κλητεύθηκε αυτοπροσώπως και με την κλήτευση ενημερώθηκε σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης ή εφόσον μέσω άλλων μέσων ενημερώθηκε πραγματικά και επισήμως σχετικά με την προγραμματισμένη ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης κατά τρόπο που να δεικνύει σαφώς ότι το πρόσωπο τελούσε εν γνώσει της προγραμματισμένη δίκης.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα, για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της έως τις 28 Μαρτίου 2011. Περαιτέρω, το άρθρο 9 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 28 Μαρτίου 2014 θα συντάξει έκθεση βάσει των πληροφοριών που θα λάβει από τα κράτη μέλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 4 Ιουλίου 2013. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η εναρμόνιση με τις αποφάσεις-πλαίσιο αποτελεί νομική υποχρέωση της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που η μη εκπλήρωσή της δε συνεπάγεται κυρώσεις μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου 2014, ημερομηνία κατά την οποία αρχίζουν να ισχύουν οι σχετικές εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη συμμόρφωση με το κεκτημένο στον εν λόγω τομέα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

5 Νοεμβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων