Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 29 Οκτωβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, είναι η τροποποίηση της ερμηνείας του όρου Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Περιοχών”.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Περιοχών είναι αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για εκμίσθωση ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας σε κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές, καθώς και για την υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στη διεύρυνση των μελών που απαρτίζουν τη Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Περιοχών με την προσθήκη στα υφιστάμενα μέλη της και εκπροσώπου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Να σημειωθεί ότι, με βάση το περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου Ανάλυσης Αντικτύπου που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, δεν κρίθηκε απαραίτητο από τις αρμόδιες αρχές να διεξαχθεί δημόσιος διάλογος για τους κανονισμούς αυτούς, αφού από την υιοθέτησή τους δεν επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο το δημόσιο ή οποιοσδήποτε οργανωμένος φορέας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού προηγουμένως διαμόρφωσε νομοτεχνικά το κείμενό τους, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων την έγκριση των κανονισμών.

 

29 Οκτωβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων