Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης
Άγγελος Βότσης Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Ανδρέας Μιχαηλίδης
Πάμπος Παπαγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Οκτωβρίου 2013. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, η Έφορος Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ).

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των Οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ αναφορικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων οι οποίες ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Ορίζονται και συμπεριλαμβάνονται στους ομίλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών.

2. Χορηγείται εξουσία στον Έφορο Ασφαλίσεων να εκδίδει οδηγίες προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA).

3. Προσαρμόζονται ορισμένες οδηγίες στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών λόγω προσχώρησης της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, η τροποποίηση που αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων κρίθηκε αναγκαία, λόγω του γεγονότος ότι η ΕΙΟΡΑ, με βάση τις εξουσίες που της παρέχονται από το άρθρο 16 του κανονισμού σύστασής της, προτίθεται να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του Πυλώνα 2 Σύστημα Διακυβέρνησης και του Πυλώνα 3 Εποπτικές και Δημόσιες Αναφορές της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ-Φερεγγυότητα ΙΙ μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014.

Σημειώνεται ότι, βάσει του κανονισμού σύστασης της ΕΙΟΡΑ, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις της ΕΙΟΡΑ και, σε περίπτωση που η εποπτική αρχή δε συμμορφώνεται, η ΕΙΟΡΑ θα δημοσιοποιεί το γεγονός αυτό.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, η Έφορος Ασφαλίσεων ανέφερε ότι η εποπτεία θα ασκείται πλέον σε ομαδική βάση επί του ομίλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, γεγονός που συμβάλλει στην αναβάθμιση των εποπτικών και δημόσιων αναφορών. Σημείωσε περαιτέρω ότι η εναρμόνιση με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ έπρεπε να γίνει μέχρι τις 10 Ιoυνίου του 2013, με την Οδηγία 2013/23/ΕΕ έπρεπε να γίνει μέχρι την 1η Ιουλίου του 2013, ενώ με το άρθρο 16 του κανονισμού σύστασης της EIOPA πρέπει να γίνει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

21 Οκτωβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων