Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, καθώς και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, η Ένωση Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Υπεραγορών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η μεταφορά στο κυπριακό δίκαιο της πράξης με τίτλο «Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της Οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να μεταφέρουν την εν λόγω Οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι την 13η Δεκεμβρίου 2013 και να εφαρμόσουν τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν από την 13η Ιουνίου 2014. Με την κατάργηση των Οδηγιών 85/577/ΕΟΚ και 97/7/ΕΚ καταργούνται κατά συνέπεια και οι αντίστοιχες εθνικές νομοθεσίες, δηλαδή ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων Εκτός Εμπορικού Καταστήματος Νόμος και ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως Νόμος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ψήφιση του υπό εξέταση νομοσχεδίου αναμένεται να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων και στην κατοχύρωση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το υπό εξέταση νομοσχέδιο καθορίζει τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που έχει ο έμπορος έναντι του καταναλωτή στο στάδιο πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης και στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, καθώς και τις έννομες συνέπειες για κάθε συμβαλλόμενο μέρος στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του νόμου.

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο αναφέρεται ότι εντεταλμένη υπηρεσία για επιτήρηση της αγοράς και εφαρμογή του εν λόγω νομοσχεδίου, όταν αυτό ψηφιστεί σε νόμο από τη Βουλή, είναι η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η οποία διαθέτει την αναγκαία υποδομή και τους μηχανισμούς για την εφαρμογή και τον έλεγχο του προτεινόμενου νόμου. Επιπρόσθετα, στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν γενικότερες οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις από την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου, καθώς και ότι έγιναν επαφές με τα ενδιαφερόμενα οργανωμένα σύνολα στα πλαίσια σχετικού δημόσιου διαλόγου.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ εξέφρασαν τη διαφωνία τους σχετικά με το ύψος των διοικητικών προστίμων που δύναται να επιβάλει η εντεταλμένη υπηρεσία σε περίπτωση παραβίασης των προνοιών του εν λόγω νομοσχεδίου.

Όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

21η Οκτωβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων