Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Ταμείου Προνοίας των Τακτικών Εργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Νίκος Νουρής
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Μάριος Μαυρίδης Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Νοεμβρίου 2012, στις 10 Ιουνίου και στις 8 Ιουλίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΣΥΑΛΚ και ΣΥΠΑΛΚ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19(2) του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, είναι:

(α) η εναρμόνιση των υφιστάμενων κανονισμών, που ρυθμίζουν το ταμείο προνοίας των τακτικών εργατών της ΑΛΚ, με τις διατάξεις του περί της Ίδρυσης των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου και

(β) η εισαγωγή διατάξεων που εναρμονίζουν τους υφιστάμενους κανονισμούς με τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία για το κυβερνητικό ωρομίσθιο προσωπικό όσον αφορά το κατοχυρωμένο ταμείο προνοίας και που παράλληλα επιτρέπουν την καταβολή του στους δικαιούχους υπαλλήλους της Αρχής.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος της ΑΛΚ κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής, η συλλογική σύμβαση του ωρομίσθιου προσωπικού της ΑΛΚ, η οποία συνομολογήθηκε στις 13 Ιουνίου 2006, προνοεί ότι οι όροι απασχόλησης θα είναι ανάλογοι με αυτούς που ισχύουν για το εκάστοτε ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.

Περαιτέρω, η εκπρόσωπος της ΑΛΚ δήλωσε ότι η έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών δε συνεπάγεται αύξηση των δημόσιων δαπανών, καθότι το ποσό που προνοείται για την καταβολή του κατοχυρωμένου ταμείου ήδη περιλαμβάνεται στους ετήσιους προϋπολογισμούς της Αρχής από το 2007 και εξής. Συναφώς, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι χωρίς την υιοθέτηση των προτεινόμενων κανονισμών δεν είναι νομικά επιτρεπτή η καταβολή του κατοχυρωμένου ταμείου στους δικαιούχους συνταξιούχους ωρομισθίους.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής εξέφρασε τη συμφωνία του τμήματος με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών. Επίσης, ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα της επιτροπής το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού απέστειλε στην επιτροπή με επιστολή του, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2013, στοιχεία σχετικά με τα ταμεία προνοίας του ωρομίσθιου εργατικού/προσωπικού που λειτουργούν σε οργανισμούς/νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αναφέροντας μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, στο ταμείο προνοίας του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού υπάρχουν 7 965 μέλη.

2. Οι συνεισφορές στο ταμείο προνοίας για το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό ανέρχονται στο 4% και στο 5,5% για τον εργοδότη. Το ποσοστό κατοχύρωσης ανέρχεται στο 14,5%.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των προτεινόμενων Κανονισμών 20 και 21, ώστε να συνάδουν με το άρθρο 29(3) του περί της Ίδρυσης των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, που δεν επιτρέπει οιαδήποτε μείωση των συσσωρευμένων δικαιωμάτων μέλους από ταμείο σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησής του νοουμένου ότι το μέλος έχει τέσσερα έτη συνεχούς απασχόλησης στην επιχείρηση. Παράλληλα, η ίδια εκπρόσωπος επισήμανε την ανάγκη αντικατάστασης του όρου «Αρμόδια Αρχή» και του ορισμού του από τον όρο «Έφορος» και τον ορισμό του.

Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι, υπό τις νέες συνθήκες που προέκυψαν μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης με την τρόικα, οι υπό εξέταση κανονισμοί χρήζουν περαιτέρω τροποποίησης, αφού οι πρόνοιές τους αφορούν μόνο όσους έχουν αφυπηρετήσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 και δεν καλύπτουν όσους έχουν αφυπηρετήσει ή θα αφυπηρετήσουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 για τους οποίους πρέπει να ισχύσουν οι μνημονιακές δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε συνέχεια των προφορικών εξηγήσεων του ίδιου εκπροσώπου το Υπουργείο Οικονομικών σε σχετική επιστολή του προς την επιτροπή ανέφερε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

1. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν αναφορικά με το συνταξιοδοτικό των κρατικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα πρέπει να τύχουν εφαρμογής κατ’ αναλογία και στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.

2. Λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω πρόνοια του μνημονίου προωθείται η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του κατοχυρωμένου ταμείου προνοίας για υπηρεσία ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.

3. Με την υλοποίηση της τροποποίησης των κανονισμών του ταμείου πρόνοιας του τακτικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού πρέπει κατ’ αναλογία να τροποποιηθούν και οι προτεινόμενοι κανονισμοί.

Στη βάση των πιο πάνω παρατηρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου Οικονομικών το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ετοίμασε σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών αυτών, το οποίο απέστειλε στην επιτροπή στις 5 Ιουλίου 2013.

Ειδικότερα, το αναθεωρημένο κείμενο προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Αν ένα μέλος του ταμείου προνοίας των τακτικών εργατών της Αρχής αποχωρήσει έχοντας ήδη συμπληρώσει τέσσερα χρόνια υπηρεσίας και άνω, δικαιούται ολόκληρο το ποσό των καταθέσεων με το οποίο είναι πιστωμένος ο λογαριασμός του.

2. Το ωρομίσθιο που χρησιμοποιείται για σκοπούς υπολογισμού του κατοχυρωμένου ταμείου προνοίας για όσους αποχώρησαν κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2001 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών, είναι το τελευταίο ωρομίσθιο για το οποίο το μέλος κατέβαλε εισφορές στο ταμείο.

3. Το ωρομίσθιο που χρησιμοποιείται για σκοπούς υπολογισμού του κατοχυρωμένου ταμείου προνοίας για όσους αποχώρησαν κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά είναι ως εξής:

(α) Για υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 το τελευταίο ωρομίσθιο για το οποίο το μέλος κατέβαλε εισφορές στο ταμείο και

(β) για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής του ο μέσος όρος των ωρομισθίων του συνόλου της υπηρεσίας του, δηλαδή από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης.

Στη συζήτηση που ακολούθησε ενώπιον της επιτροπής επί του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών όλοι οι ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν τη συμφωνία τους σε σχέση με το προαναφερθέν κείμενο.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκε υπέρ της έγκρισης του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών.

 

 

 

9 Ιουλίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων