Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Γιώργος Βαρνάβα, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Σωτήρης Σαμψών Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γεώργιος Προκοπίου
Αριστοτέλης Μισός Νίκος Κουτσού
Κώστας Κώστα Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2013. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, η προαγωγή στον ανώτατο βαθμό των αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, δηλαδή στο βαθμό του αντιστράτηγου, του διορισθέντος δυνάμει των διατάξεων της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας ως Υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς αξιωματικού βαθμού υποστράτηγου, νοουμένου ότι με το διορισμό του ο εν λόγω αξιωματικός θα κατέχει τη δεύτερη τη τάξει θέση της ιεραρχίας του στρατεύματος.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Άμυνας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με βάση το άρθρο 10 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της Δύναμης διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτό ήθελε ορίσει. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ειδικότερα ότι ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς φέρει το βαθμό του αντιστράτηγου ή του υποστράτηγου, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε ορίσει, και είναι αξιωματικός του στρατού που υπηρετεί με απόσπαση στη Δύναμη, δυνάμει του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου του 1990, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ο Υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς ασκεί μέσα στα πλαίσια του νόμου αυτού τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς και εκτελεί όλες τις αρμοδιότητες του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο να εκτελεί τις αρμοδιότητές του.

Το Υπουργείο Άμυνας με βάση τα ίδια στοιχεία, αφού έλαβε υπόψη ότι η θέση του Υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς είναι η δεύτερη τη τάξει θέση της ιεραρχίας του στρατεύματος, έχει την άποψη ότι ο αξιωματικός ο οποίος διορίζεται στη θέση αυτή, για να εκτελεί τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές καθορίζονται στο προαναφερθέν άρθρο, πρέπει να κατέχει τον ανώτατο προβλεπόμενο βαθμό αξιωματικού του Στρατού της Δημοκρατίας, δηλαδή το βαθμό του αντιστράτηγου. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο, μόνο η μία από τις δύο προβλεπόμενες θέσεις Αντιστράτηγου του Στρατού της Δημοκρατίας δυνατόν να πληρωθεί, δεδομένου ότι η άλλη θέση κατέχεται από τον Αρχηγό της Δύναμης.

Υπό το φως των πιο πάνω, το Υπουργείο Άμυνας έκρινε σκόπιμη την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή με το οποίο προτείνεται η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού ότι η δυνάμενη να πληρωθεί, σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο, θέση Αντιστράτηγου θα καταλαμβάνεται από το διοριζόμενο από το Υπουργικό Συμβούλιο Υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς και ο διοριζόμενος, σε περίπτωση που φέρει το βαθμό του υποστράτηγου, θα προάγεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο βαθμό του αντιστράτηγου.

Οι εκπρόσωποι του ΓΕΕΦ συμφώνησαν με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε πως η προτεινόμενη τροποποίηση δε δημιουργεί οποιαδήποτε συνταγματικά προβλήματα.

Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τους κυβερνητικούς αρμοδίους σε σχέση με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί κατά πλειοψηφία τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

15 Οκτωβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων