Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος του 2013» και για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2013»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου και στις 3 και 10 Οκτωβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης και του Παγκύπριου Συνδέσμου Σκυροποιών. Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τον καθορισμό όρων σχετικά με τη διαθεσιμότητα και διάθεση στην αγορά δομικών προϊόντων, με την κατάρτιση κανόνων αναφορικά με την έκφραση των επιδόσεων των δομικών προϊόντων σε σχέση με την προοριζόμενη χρήση τους, καθώς και για την εφαρμογή του κοινοτικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Καθορίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας για τα δομικά προϊόντα και την εποπτεία της αγοράς.

2. Καθορίζονται οι αρμοδιότητες της κοινοποιούσας αρχής, ο ρόλος του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας αναφορικά με τις δραστηριότητες των οργανισμών τεχνικής αξιολόγησης και των κοινοποιημένων οργανισμών, οι διαδικασίες που απαιτούνται και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τον ορισμό οργανισμού τεχνικής αξιολόγησης ή την κοινοποίηση κοινοποιημένου οργανισμού, καθώς και οι υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών.

3. Ρυθμίζεται η εποπτεία της αγοράς δομικών προϊόντων με τον καθορισμό μεταξύ άλλων των σχετικών εξουσιών της αρμόδιας αρχής και των εξουσιοδοτημένων λειτουργών.

4. Καθορίζονται τα αδικήματα και οι ποινές που επισύρει η διάπραξη αυτών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου [Νόμος αρ. 30(Ι) του 2002, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε], είναι η κατάργηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμών του 2003.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η θέσπιση με τον προτεινόμενο νόμο νέου νομικού πλαισίου στον τομέα των δομικών προϊόντων κρίνεται αναγκαία, επειδή ο πιο πάνω κοινοτικός κανονισμός έχει καταργήσει και αντικαταστήσει την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2013 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η εν λόγω Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με τη θέσπιση του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου [Νόμος αρ. 30(Ι) του 2002, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε] και των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμών του 2003.

Συναφώς, όπως αναφέρεται στα εν λόγω στοιχεία, για σκοπούς συμβατότητας με τον εν λόγω κοινοτικό κανονισμό, κρίνεται επίσης αναγκαία η κατάργηση των υπό αναφορά κανονισμών, καθώς και η τροποποίηση του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, ώστε να μην εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του τελευταίου τα προϊόντα δομικών κατασκευών. Με βάση τα ίδια στοιχεία, τη σχετική τροποποίηση στο βασικό νόμο θα επιφέρει σχετικό διάταγμα που θα εκδώσει δυνάμει του άρθρου 60 αυτού ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η θέσπιση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 στοχεύει στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των τεχνικών πληροφοριών που παρουσιάζονται σε σχέση με τις αποδόσεις δομικών προϊόντων κατά τη διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά.

Σημειώνεται ότι ο υπό αναφορά κοινοτικός κανονισμός έχει άμεση ισχύ στην εθνική έννομη τάξη από την 1η Ιουλίου 2013, ενώ το υπό αναφορά νομοσχέδιο και οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 29 Αυγούστου και στις 19 Σεπτεμβρίου 2013, αντίστοιχα.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου, η επιτροπή εξέφρασε επιφυλάξεις σε σχέση με την πρόνοιά του που προβλέπει ότι οι οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με δομικό προϊόν που διατίθεται στην αγορά θα είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα. Συναφώς, μετά την τελευταία συνεδρία της επιτροπής το Υπουργείο Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη τις πιο πάνω επιφυλάξεις της, με επιστολή που απέστειλε σε αυτήν εισηγήθηκε την τροποποίηση του προτεινόμενου νόμου, ώστε οι εν λόγω οδηγίες και πληροφορίες να αναγράφονται στο σύνολό τους τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε την αναφερόμενη πιο πάνω εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για τροποποίηση του νομοσχεδίου και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενό του.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή της, καθώς και των κανονισμών και εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

15 Οκτωβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων