Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης
Άγγελος Βότσης Νίκος Κουτσού
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Ανδρέας Μιχαηλίδης
Πάμπος Παπαγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Οκτωβρίου 2013. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών [Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)].

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της υποπαραγράφου (6) της παραγράφου 5 του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να αντικατασταθεί η αναφορά που γίνεται στα άρθρα 5Α και 5Β του περί Αποδείξεων Νόμου, τα οποία έχουν καταργηθεί.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, αλλά και τα όσα δήλωσαν οι αρμόδιοι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας ΦΠΑ κατά τη συζήτηση του θέματος, στη σχετική υποπαράγραφο του Δέκατου Παραρτήματος της βασικής νομοθεσίας αναφέρεται το εξής: «Δήλωση που περιέχεται σε έγγραφο που παράγεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν είναι δεκτή ως απόδειξη σε πολιτική ή ποινική διαδικασία παρά μόνο σύμφωνα με τα άρθρα 5Α και 5Β του περί Αποδείξεων Νόμου».

Η νομοθετική ρύθμιση η οποία προτείνεται, που είναι κυρίως νομοτεχνικής φύσεως, για σκοπούς ορθότερης εφαρμογής της νομοθεσίας είναι αναγκαία, καθότι τα άρθρα 5Α και 5Β του περί Αποδείξεων Νόμου έχουν καταργηθεί με σχετικές τροποποιήσεις της εν λόγω νομοθεσίας και συνεπώς η πιο πάνω αναφερόμενη παράγραφος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, η οποία παραπέμπει σε καταργηθέντα άρθρα, πρέπει να αντικατασταθεί.

Συναφώς, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνεται η αντικατάσταση της ειδικότερης αναφοράς στα καταργηθέντα άρθρα 5Α και 5Β με μία γενικότερη αναφορά στις διατάξεις του περί Αποδείξεων Νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013».

 

 

 

15 Οκτωβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων