Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2012 σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Αριστοτέλης Μισός Γεώργιος Προκοπίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Πάμπος Παπαγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών μελέτησε την πιο πάνω απόφαση σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου και στις 8 Οκτωβρίου 2013.

Με την εν λόγω απόφαση της Βουλής τίθεται προς έγκριση ο τελικός απολογισμός για το έτος 2012, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2012.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος διευθύνει και επιβλέπει κάθε λογιστική εργασία η οποία είναι σχετική με τα χρηματικά διαθέσιμα και το λοιπό ενεργητικό της Δημοκρατίας και επίσης αποδέχεται και διενεργεί κάθε πληρωμή χρημάτων που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του συντάγματος, η δημοσιονομική έκθεση, που αποτελεί τον τελικό απολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, κατατίθεται εντός τριών μηνών από τη λήξη του έτους αυτού στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, η οποία παρευρέθηκε στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, ανέφερε μεταξύ άλλων ενώπιον της επιτροπής ότι η δημοσιονομική έκθεση αποτελεί σημαντικό μέρος της λογοδοσίας, η οποία παρουσιάζει τις οικονομικές καταστάσεις της Δημοκρατίας για το έτος 2012, ώστε να υποβοηθήσει το κοινοβούλιο και τους πολίτες να εξετάσουν πως δαπανούνται τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη και από πού αντλείται ο δανεισμός, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια των δημόσιων λογαριασμών.

Η δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2012, η οποία ολοκληρώθηκε στις 19 Μαρτίου 2013, κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 16 Μαΐου 2013 λόγω των γνωστών γεγονότων του Μαρτίου 2013 και αφορά τον τελικό απολογισμό των οικονομικών συναλλαγών του δημόσιου τομέα για το έτος 2012 και ετοιμάστηκε στη βάση των εισπράξεων και των πληρωμών, δηλαδή περιλαμβάνει όλα τα ποσά τα οποία εισπράχθηκαν και πληρώθηκαν κατά το υπό εξέταση έτος. Περαιτέρω, σύμφωνα και με τη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τη δημοσιονομική έκθεση για το 2012, αυτή αποτελείται από το μέρος Α´ που αφορά τις οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν τα υπουργεία και τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του κράτους και από το μέρος Β´ που αφορά την υλοποίηση του προϋπολογισμού και επίσης καλύπτει τα υπουργεία και τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του κράτους. Ειδικότερα, σε αυτήν περιλαμβάνονται ο λογαριασμός εισπράξεων και πληρωμών, η κατάσταση ενεργητικού και παθητικού, οι σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι πίνακες που αφορούν την υλοποίηση του προϋπολογισμού. Σ’ αυτήν περιλαμβάνονται επίσης καταστάσεις για το δανεισμό, τα μεταβιβάσιμα γραμμάτια, τα δάνεια για συγχρηματοδοτούμενα έργα, τις εγγυήσεις που παρέχει το κράτος, τα δάνεια που παραχωρήθηκαν από το δημόσιο ταμείο και τα γραμμάτια του δημοσίου. Επιπρόσθετα, αναλύονται σε άλλες καταστάσεις της δημοσιονομικής έκθεσης τα χρηματικά διαθέσιμα, οι εκτός προϋπολογισμού λογαριασμοί, όπως προκαταβολές και καταθέσεις, τα καθυστερημένα έσοδα και οι εκκρεμείς οφειλές και άλλα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, παρουσιάζονται οι συνδρομές ή η συμμετοχή του κράτους σε διεθνείς οργανισμούς.

Σύμφωνα με την εν λόγω δημοσιονομική έκθεση, καθώς και με τα συμπληρωματικά στοιχεία που τη συνοδεύουν, προκύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το έλλειμμα από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες, που προέκυψε από τις οικονομικές πράξεις που έγιναν το 2012, ανήλθε σε €500 εκατομ. σε σύγκριση με €972,6 εκατομ. το 2011, ενώ είχε προϋπολογιστεί έλλειμμα ύψους €757,6 εκατομ. Μετά τη συμπερίληψη και των καθαρών πληρωμών για εξυπηρέτηση δημόσιου χρέους, το έλλειμμα για το 2012 ανήλθε σε €1.146,9 εκατομ., σε σύγκριση με €1.487,9 εκατομ. το 2011. Λαμβάνοντας υπόψη και τις αναλήψεις και αποπληρωμές δανείων που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2012, το έλλειμμα ανήλθε σε €288 εκατομ., σε σύγκριση με €682 εκατομ. το 2011, ενώ είχε προϋπολογιστεί έλλειμμα ύψους €1.368,8 εκατομ. Συνεπώς, το έλλειμμα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποθεματικών σε ποσό ύψους €20.311 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2012, σε σύγκριση με ποσό ύψους €19.123 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2011. Τα αποθεματικά επηρεάστηκαν επίσης από την κίνηση σε επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες.

Η μείωση του ελλείμματος του 2012, σε σύγκριση με το έλλειμμα για το έτος 2011, οφείλεται κυρίως στους πιο κάτω λόγους:

α. Την αύξηση των αναλήψεων δανείων εξωτερικού σε €2.110,0 εκατομ. το 2012, σε σύγκριση με το ποσό των €791,0 εκατομ. το 2011.

β. Τη μείωση των κοινωνικών παροχών σε €1.039,1 εκατομ. το 2012, σε σύγκριση με το ποσό των €1.233,2 εκατομ. το 2011.

γ. Τη μείωση των μεταβιβάσεων εσωτερικού σε €722,3 εκατομ. το 2012, σε σύγκριση με το ποσό των €852,2 εκατομ. το 2011.

δ. Τη μείωση των δαπανών για έργα σε €257,3 εκατομ. το 2012, σε σύγκριση με το ποσό των €389,4 εκατομ. το 2011.

2. Τα κρατικά έσοδα ανήλθαν σε ποσό ύψους €7.969,9 εκατομ. το 2012, σε σύγκριση με ποσό ύψους €7.326,7 εκατομ. το 2011, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 8,8%, ενώ τα προϋπολογισθέντα ανήλθαν στο ποσό των €7.740,3 εκατομ. το 2012, σε σύγκριση με το ποσό των €6.609,2 εκατομ. το 2011, σημειώθηκε δηλαδή ποσοστό υλοποίησης των εσόδων 103% το 2012, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 111% το 2011. Ειδικότερα, τα έσοδα/εισπράξεις του έτους 2012 προέρχονταν κυρίως από έμμεσους φόρους κατά 34%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 38% το 2011, και άμεσους φόρους κατά 26%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 28% το 2011.

3. Οι κρατικές δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις δαπάνες του Πάγιου Ταμείου, τις τακτικές και τις αναπτυξιακές δαπάνες, ανήλθαν σε ποσό ύψους €8.257,8 εκατομ. το 2012, σε σύγκριση με ποσό ύψους €8.008,7 εκατομ. το 2011, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 3,1%, ενώ οι προϋπολογισθείσες δαπάνες ανήλθαν σε €9.109,1 εκατομ. το 2012, σε σύγκριση με το ποσό των €8.988,3 εκατομ. το 2011, σημειώθηκε δηλαδή ποσοστό υλοποίησης των δαπανών 91% το 2012, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 89% το 2011. Ειδικότερα, οι δαπάνες/πληρωμές του έτους 2012 προέρχονταν κυρίως από δαπάνες προσωπικού κατά 32%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 33% το 2011, από μεταβιβάσεις κατά 25%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 30% το 2011, από λειτουργικές δαπάνες κατά 11%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 13% το 2011, από αποπληρωμές δανείων κατά 16%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 8% το 2011, από εξυπηρέτηση δημόσιου χρέους κατά 8%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 7% το 2011, και από κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά 5%, σε σύγκριση με ποσοστό ύψους 7% το 2011.

4. Ο προϋπολογισμός για το έτος 2012 προνοούσε δαπάνες συνολικού ύψους €8.770,3 εκατομ. Κατά τη διάρκεια του έτους εγκρίθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους €338,8 εκατομ. που προήλθαν από συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς ύψους €84,8 εκατομ. και πρόσθετες πιστώσεις από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ύψους €254 εκατομ., οι οποίες δεν απαιτούν κατάθεση συμπληρωματικών προϋπολογισμών. Κατά συνέπεια, οι συνολικές εγκριθείσες δαπάνες ανήλθαν για το 2012 στο ποσό των €9.109,1 εκατομ., σε σύγκριση με το ποσό των €8.988,3 το 2011.

5. Τα καθυστερημένα έσοδα σημείωσαν αύξηση από €1.577,7 εκατομ. την 31η Δεκεμβρίου 2011 σε €1.687,6 εκατομ. στο τέλος του 2012 ή, σε ποσοστό, αύξηση κατά 7% και αφορούσαν κυρίως ποσό €967,5 εκατομ. στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, σε σύγκριση με το ποσό των 971,6 εκατομ. το 2011, ποσό €345,6 εκατομ. στο Τμήμα Τελωνείων και Υπηρεσία ΦΠΑ, σε σύγκριση με το ποσό των €282,8 εκατομ. το 2011, και ποσό ύψους €190,1 εκατομ. στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε σύγκριση με το ποσό των €167,9 εκατομ. το 2011.

6. Η κατάσταση ενεργητικού και παθητικού παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που οφείλονται από το κράτος την 31η Δεκεμβρίου 2012. Στην κατάσταση αυτή τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της κυβέρνησης περιλαμβάνουν €2,8 δις (2011: €0,9 δις) σε μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν €2 δις σε επενδύσεις που αφορούν κυρίως τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Λαϊκής Τράπεζας και άλλων εταιρειών και €580 εκατομ. (2011: €1,2 δις) σε κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, κυρίως τραπεζικά υπόλοιπα. Οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης την 31η Δεκεμβρίου 2012 ύψους €23,7 δις (2011: €21,2 δις) περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α. €14,1 δις (2011: €11,3 δις) δάνεια, από τα οποία τα €4,4 δις (2011: €3 δις) αφορούν χρεόγραφα αναπτύξεως, €4,2 δις (2011: €4,8 δις) αφορούν ευρωπαϊκά μεσοπρόθεσμα γραμμάτια, €2,5 δις (2011: €590 εκατομ.) αφορούν το ρωσικό δάνειο, €1,4 δις (2011: €1,5 δις) αφορούν το δάνειο από την Κεντρική Τράπεζα.

β. €1,2 δις (2011: €1,2 δις) δανεισμό υπό τη μορφή γραμματίων του δημοσίου.

γ. €7,6 δις (2011: €7,5 δις) επενδύσεις ειδικών ταμείων, όπως το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά.

δ. €0,8 δις άλλες υποχρεώσεις, όπως δάνεια για συγχρηματοδοτούμενα έργα, υπόλοιπα ειδικών ταμείων, καταθέσεις/πιστωτικά υπόλοιπα κλπ.

Η κυβέρνηση έχει συνεπώς καθαρό παθητικό των χρηματοοικονομικών στοιχείων και υποχρεώσεων ύψους €20,3 δις (2011: €19,1 δις) ή 113,5% του ΑΕΠ.

7. Ο συνολικός δανεισμός (γραμμάτια δημοσίου, επενδύσεις ειδικών ταμείων και δανεισμός μείον εξοφλητικά αποθέματα) αυξήθηκε το 2012 κατά €2.504 εκατομ. Το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας (€1.796 εκατομ.), τη χρηματοδότηση του ελλείμματος από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες (2012: €500 εκατομ., 2011: €972 εκατομ.), την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (2012: €647 εκατομ., 2011: €515 εκατομ.) και την αύξηση των δανείων που παραχωρήθηκαν (2012: €51 εκατομ., 2011: €153 εκατομ.). Οι πράξεις αυτές χρηματοδοτήθηκαν εν μέρει και από τα τραπεζικά υπόλοιπα του κράτους (2012: μείωση κατά €565 εκατομ.).

Επιπρόσθετα, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά στοιχεία και γεγονότα που αντικατοπτρίζονται στη δημοσιονομική έκθεση για το 2012:

α. Η ύφεση στην οικονομία το 2012 ανήλθε στο 2,4% του ΑΕΠ.

β. Το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στο 6,3% του ΑΕΠ.

γ. Οι άνεργοι έφθασαν τις 52.000 ή ποσοστό 11,8% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.

δ. Το δημόσιο χρέος ανήλθε σε ποσοστό 85,8% του ΑΕΠ.

ε. Οι εισπράξεις από τις φορολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την κατάσταση στην οικονομία και κατά συνέπεια αντανακλούν την πορεία της απασχόλησης, των εσόδων και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

στ. Οι δημόσιες δαπάνες αντικατοπτρίζουν την επίπτωση της οικονομικής δραστηριότητας αναφορικά με τομείς δαπανών, όπως είναι οι κοινωνικές ασφαλίσεις, καθώς και τις πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης.

ζ. Τον Ιούλιο του 2012 η κυβέρνηση απέκτησε το 84% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας. Ως αντίτιμο εκδόθηκαν κρατικά ονομαστικά χρεόγραφα ονομαστικής αξίας €1,8 δις, τα οποία παρουσιάζονται στον πίνακα δανεισμού.

η. Τον Ιούλιο του 2012 άρχισε επίσης η διαπραγμάτευση του Μνημονίου Συναντίληψης με την τρόικα, εφόσον η κυπριακή οικονομία δεν μπορούσε να αντλήσει δανεισμό από τις αγορές.

Σύμφωνα με την ίδια, τα γνωστά γεγονότα τα οποία έχουν επισυμβεί το Μάρτιο του 2013 στο Eurogroup έχουν ουσιαστική σύνδεση με αυτές τις οικονομικές καταστάσεις του 2012, αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί οποιεσδήποτε επιπτώσεις, καθότι αυτές είχαν ήδη ολοκληρωθεί και υπογραφεί από τις 19 Μαρτίου 2013, δηλαδή από πριν την εν λόγω συνεδρία του Eurogroup, και ως εκ τούτου τα γεγονότα αυτά θα καταγραφούν με πλήρη επεξήγηση στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, για εκπλήρωση της συνταγματικής υποχρέωσής της που πηγάζει από το άρθρο 81(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση της απόφασης για τον τελικό απολογισμό, όπως αυτός παρουσιάζεται στη δημοσιονομική έκθεση για το έτος 2012.

Τέλος, με την ευκαιρία αυτή και ειδικότερα όσον αφορά το θέμα των ενοικίων που καταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία για κάλυψη των αναγκών στέγασης των δημόσιων υπηρεσιών, η επιτροπή καλεί το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων όπως προβούν άμεσα στην υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού και στη λήψη εκείνων των αναγκαίων μέτρων για μείωση των ποσών των ενοικίων που καταβάλλονται ή/και στην υιοθέτηση άλλων υπαλλακτικών λύσεων για στέγαση των κυβερνητικών υπηρεσιών.

 

14 Οκτωβρίου 2013

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων