Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Λουκαΐδης Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντώνης Αντωνίου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Ιουλίου 2013 και στις 18 και 25 Σεπτεμβρίου 2013. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Η πρώτη και η δεύτερη πρόταση νόμου κατατέθηκαν στη Βουλή στις 27 Ιουνίου 2013 από τους βουλευτές κ. Σωτήρη Σαμψών, Κυριάκο Χατζηγιάννη, Ρίκκο Μαππουρίδη, Γεώργιο Γεωργίου και Γιώργο Περδίκη. Η τρίτη πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη. Η επιτροπή μελέτησε από κοινού τις τρεις προτάσεις νόμου.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 188Α του ποινικού κώδικα, που προβλέπει το αδίκημα της άγρας πελατών, ώστε να ρυθμιστούν διάφορα ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του και να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα της άγρας πελατών.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε το αδίκημα της άγρας πελατών, που προβλέπεται στο άρθρο 188Α του ποινικού κώδικα, να περιληφθεί στα αδικήματα που επιδέχονται εξώδικη ρύθμιση με την πληρωμή προστίμου.

Σκοπός της τρίτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 5 του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να διατυπωθεί με σαφήνεια ότι η εξουσία για εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος της άγρας πελατών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 188Α του ποινικού κώδικα, παρέχεται επιπρόσθετα από αστυνομικό και στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Σε τροχονόμο ή σε άλλο υπάλληλο δήμου, εξουσιοδοτημένο από τον οικείο δήμαρχο, στα όρια του οικείου δήμου.

2. Σε πρόσωπο που κατέχει τη θέση Επιθεωρητή στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού εκτός δημοτικών ορίων.

3. Σε κάθε πρόεδρο κοινοτικού συμβουλίου στα όρια της οικείας κοινότητας.

4. Σε έπαρχο ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού.

5. Σε λειτουργό αρχής τοπικής διοίκησης δεόντως εξουσιοδοτημένο από την οικεία αρχή.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 188Α του ποινικού κώδικα και συγκεκριμένα τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) αυτού, το αδίκημα της άγρας πελατών διαπράττεται μεταξύ άλλων από πρόσωπο το οποίο, σε δημόσιο χώρο, προβαίνει στα ακόλουθα:

«(α) επιδίδεται επίμονα σε άγρα πελατών ή παρενοχλεί φορτικά τους διερχομένους με σκοπό την άγρα πελατών, ή

(β) πλησιάζει πρόσωπο ή ομάδα προσώπων και, με πιεστικό τρόπο, προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια, που δυνατό να παρενοχλήσει το εν λόγω πρόσωπο ή ομάδα προσώπων, με σκοπό την άγρα πελατών,».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρώτη πρόταση νόμου, αλλά και όσα ανέφεραν οι εισηγητές της κατά τη συζήτησή της ενώπιον της επιτροπής, με αυτήν επιδιώκεται η άρση ορισμένων υποκειμενικών εννοιών που περιλαμβάνει το άρθρο 188Α του ποινικού κώδικα οι οποίες δυσχεραίνουν την απόδειξη του αδικήματος. Συγκεκριμένα, προτείνεται η διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του εν λόγω άρθρου των λέξεων επίμονα και φορτικά”, θεωρώντας ότι η αναφορά σε άγρα πελατών εμπεριέχει την ύπαρξη της απαιτούμενης για καταδίκη πιεστικής συμπεριφοράς, αφού τέτοια συμπεριφορά διαχωρίζεται σαφώς από την απλή διαφήμιση. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η στοιχειοθέτηση του αδικήματος της άγρας πελατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του ίδιου άρθρου, όπου γίνεται αναφορά σε πιεστικό τρόπο”, κρίνεται ως ικανοποιητική διασφάλιση καταχρηστικής λήψης ποινικών μέτρων.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη διατάξεων στο βασικό νόμο με τις οποίες θα υπέχει ευθύνη για τα αδικήματα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο και το πρόσωπο που αναθέτει σε τρίτους τη διενέργεια των αδικημάτων αυτών, αφού τα τρίτα αυτά πρόσωπα συνήθως είναι αλλοδαποί οι οποίοι, μετά την υποβολή καταγγελίας εναντίον τους, εγκαταλείπουν την Κύπρο. Συνεπώς, κρίνεται ορθό οι υπεύθυνοι λειτουργίας των υποστατικών σε σχέση με τα οποία διεξάγεται η άγρα πελατών να υπέχουν ευθύνη.

Τοποθετούμενοι σε σχέση με τα υπό αναφορά θέματα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εξέφρασαν προβληματισμό για τη προτεινόμενη διαγραφή των λέξεων επίμονα και φορτικά”, επισημαίνοντας ότι, επειδή πρόκειται για στοιχειοθέτηση ποινικού αδικήματος, θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει το στοιχείο που να παρέχει τη δυνατότητα υπεράσπισης, διαφορετικά θα μετατραπεί σε αδίκημα αυστηρής ποινικής ευθύνης. Γιʼ αυτό, αντί της προτεινόμενης πλήρους διαγραφής των εν λόγω στοιχείων, εισηγήθηκαν να αντικατασταθούν από το στοιχείο με πιεστικό τρόπο, στοιχείο που, όπως ανέφεραν, συνάδει με τη ρύθμιση της υφιστάμενης παραγράφου (β) του ίδιου εδαφίου. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι συμφωνούν με την προσθήκη διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες θα υπέχουν ευθύνη οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι των υποστατικών σε σχέση με τα οποία διεξάγεται άγρα πελατών.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι υποκειμενικές έννοιες δυσχεραίνουν την απόδειξη του σχετικού αδικήματος, γιʼ αυτό και είναι επιθυμητή η διατύπωση των σχετικών διατάξεων κατά τρόπο που να καθιστά πιο εύκολη την απόδειξή του στο δικαστήριο.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού επισήμανε ότι στις σχετικές διατάξεις δεν ερμηνεύεται η έννοια άγρα πελατών και ότι γενικά πρέπει να παρέχεται μία ελάχιστη μορφή υπεράσπισης, επιφυλάχθηκε να μελετήσει περαιτέρω την ορθότητα της προτεινόμενης ρύθμισης. Ως εκ τούτου, σε μεταγενέστερο στάδιο διαμήνυσε στην επιτροπή τη θέση ότι ο ίδιος ο όρος άγρα εμπεριέχει την έννοιαπιεστικός τρόπος”, γιʼ αυτό και δε χρειάζονται πρόσθετες έννοιες, όπως φορτικά ή πιεστικά”.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι συμφωνεί με τη ρύθμιση που προτείνεται με την πρώτη πρόταση νόμου.

Αναφορικά με τη δεύτερη πρόταση νόμου, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας δήλωσαν στην επιτροπή ότι ήδη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, το αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 188Α του ποινικού κώδικα περιλαμβάνεται στα αδικήματα που επιδέχονται εξώδικης ρύθμισης και συνεπώς είναι αχρείαστη η προτεινόμενη τροποποίηση.

Ειδικότερα, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν στην επιτροπή ότι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του βασικού νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμά του να προσθέτει, αντικαθιστά ή αφαιρεί αδικήματα που αναφέρονται στους πίνακες του εν λόγω νόμου, τα οποία καθορίζονται ως αδικήματα που επιδέχονται εξώδικης ρύθμισης. Ως εκ τούτου, με σχετικό διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (ΚΔΠ 133/2002) περιλήφθηκε στον Πίνακα IV του πιο πάνω νόμου το αδίκημα της άγρας πελατών.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι εισηγητές της δεύτερης πρότασης νόμου δήλωσαν ότι προτίθενται να την αποσύρουν, αφού η επιδιωκόμενη με αυτή ρύθμιση καλύπτεται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε σχέση με την τρίτη πρόταση νόμου, με την οποία επίσης προτείνεται η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας εξέφρασαν την άποψη ότι τα πρόσωπα στα οποία προτείνεται να δοθεί η εξουσία να ρυθμίζουν εξώδικα το αδίκημα της άγρας πελατών εκ πρώτης όψεως φαίνεται να περιλαμβάνονται στα πρόσωπα στα οποία ήδη παρέχεται τέτοια εξουσία με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του νόμου αυτού.

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω, μέλη της επιτροπής και ο εισηγητής της τρίτης πρότασης νόμου επισήμαναν ότι με βάση τη διατύπωση των ισχυουσών διατάξεων δεν προκύπτει με σαφήνεια η έκταση της εξουσίας για εξώδικη ρύθμιση που παρέχεται σε ορισμένα από τα πρόσωπα αυτά και ειδικότερα στους δήμους και τα κοινοτικά συμβούλια ούτε κατά πόσο η εξουσία αυτή καλύπτει κάθε περίπτωση εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος της άγρας πελατών. Συνεπώς, σύμφωνα με τον ίδιο, κρίνεται ορθότερη η προτεινόμενη ρύθμιση που καλύπτει με σαφήνεια το ζήτημα αυτό.

Τοποθετούμενη σχετικά, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι διαφωνεί με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις μόνο όσον αφορά την παροχή εξουσίας για εξώδικη ρύθμιση σε έπαρχο ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, γιατί, όπως ανέφερε, η άσκηση τέτοιας εξουσίας δεν είναι πρακτικά δυνατή.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου δήλωσε ότι συμφωνεί με τις διατάξεις της τρίτης πρότασης νόμου.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου δήλωσε ότι συμφωνεί με την παροχή εξουσίας εξώδικης ρύθμισης στις κοινότητες, υποστηρίζοντας περαιτέρω τη θέση ότι στο θέμα αυτό πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες ρυθμίσεις που ισχύουν αναφορικά με τους δήμους.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού επισήμανε ότι με βάση τον ισχύοντα νόμο ο όρος αρχή τοπικής διοίκησης περιλαμβάνει και τα κοινοτικά συμβούλια, δήλωσε ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, η επιτροπή έκρινε σκόπιμη την προώθηση της τρίτης πρότασης νόμου, αφού απαλειφθούν από αυτήν οι διατάξεις που αφορούν την παροχή σε έπαρχο ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του της εξουσίας εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος της άγρας πελατών, και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενό της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρώτης πρότασης νόμου όπως αυτή κατατέθηκε και της τρίτης πρότασης νόμου όπως τελικά διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». Η δεύτερη υπό αναφορά πρόταση νόμου αποσύρεται από τους εισηγητές της.

 

 

 

8 Οκτωβρίου 2013

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων